Th? t?, 25/11/2020 - 07:14

??i bi?u Qu?c h?i ??m s? t? “??i m?i sáng t?o” trong v?n ki?n ??i h?i ??ng

Dan trí

??i bi?u Qu?c h?i Tr?n Th? Hi?n cho bi?t, trong d? th?o Báo cáo chính tr? có 14 l?n s? d?ng c?m t? “??i m?i sáng t?o”. ??i bi?u mong ??i m?i sáng t?o ???c áp d?ng tr??c tiên v?i vi?c xay d?ng th? ch?.

??i bi?u Qu?c h?i ??m s? t? “??i m?i sáng t?o” trong v?n ki?n ??i h?i ??ng - 1
??i bi?u Qu?c h?i Tr?n Th? Hi?n t?i ngh? tr??ng.

Góp y ki?n v? d? th?o Báo cáo chính tr? trình ??i h?i XIII c?a ??ng, ??i bi?u Tr?n Th? Hi?n (?oàn ??i bi?u Qu?c h?i t?nh Hà Nam) bày t? s? nh?t trí cao v?i m?c tiêu, t?m nhìn, ??nh h??ng và l? trình phát tri?n qua các n?m 2025, 2030, 2045 ?? “??n gi?a th? k? XXI, n??c ta tr? thành n??c phát tri?n, theo ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a” ???c nh?n m?nh t?i trang ??u và c? th? hóa t?i trang 24 d? th?o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ??i bi?u Hi?n, so v?i d? th?o l?y y ki?n t?i ??i h?i các c?p, m?c tiêu phát tri?n ??t n??c ?? ???c ch?nh ly c? ??ng h?n, d?t khoát h?n, th? hi?n quy?t tam m?nh m? và ni?m tin v? t??ng lai c?a ??t n??c, dan t?c.

Bà Hi?n c?ng cho r?ng v?i vi?c ??t ra m?c tiêu ??n n?m 2045 tr? thành n??c phát tri?n, thu nh?p cao, v?n ki?n ??i h?i XIII s? có y ngh?a l?ch s? r?t quan tr?ng ??i v?i ti?n trình ti?p t?c ??y m?nh toàn di?n s? nghi?p ??i m?i trong ch?ng ???ng 25 n?m t?i.

Nhìn l?i 35 n?m tr??c, ??i h?i VI m? ra ch?ng ???ng ??u tiên c?a s? nghi?p ??i m?i, ???c ghi trong v?n ki?n là “b??c quá ?? nh? trong b??c quá ?? l?n” v?i m?c tiêu “xay d?ng nh?ng ti?n ?? chính tr?, kinh t?, x? h?i c?n thi?t ?? tri?n khai c?ng nghi?p hoá x? h?i ch? ngh?a trên quy m? l?n”.

??n ??i h?i VII, C??ng l?nh n?m 1991 ti?p t?c nh?n m?nh và làm r? h?n “M?c tiêu c?a ch?ng ???ng ??u là: th?ng qua ??i m?i toàn di?n, x? h?i ??t t?i tr?ng thái ?n ??nh v?ng ch?c, t?o th? phát tri?n nhanh ? ch?ng sau”.

“T? nh?ng t? t??ng ?ó, trên c? s? nghiên c?u nh?ng phan tích, ?ánh giá r?t c? th? v? thành t?u to l?n c?a ??t n??c sau 35 n?m ??i m?i, t?i cho r?ng vi?c ho?ch ??nh m?c tiêu phát tri?n ??t n??c theo l? trình c? th?, v?i t?m nhìn ??n 2045 càng kh?ng ??nh t?m quan tr?ng c?a v?n ki?n ??i h?i XIII v?i y ngh?a là ??nh h??ng chi?n l??c cho ch?ng ???ng ??i m?i, mà yêu c?u trung tam c?a giai ?o?n này là “phát tri?n nhanh và b?n v?ng” - ??i bi?u Hi?n phát bi?u.

Sau nh?ng nh?n xét trên, v? ??i bi?u Hà Nam góp y, v?i b?i c?nh, ti?m l?c c?a ??t n??c hi?n nay, ?? phát tri?n ??m b?o c? yêu c?u nhanh và b?n v?ng thì y?u t? then ch?t là ph?i d?a trên n?n t?ng ??i m?i sáng t?o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?n ph?i coi ??i m?i sáng t?o nh? là ??c tr?ng c?a giai ?o?n t?i, nó ?òi h?i s? ??i m?i t? duy m?nh m?, ch?p nh?n nh?ng m? hình, cách làm ??t phá, th?m chí d? bi?t nh?ng mang l?i hi?u qu? h?n, n? ??i bi?u nêu quan ?i?m.

V?n theo v? ??i bi?u c?a ?oàn Hà Nam thì ??i m?i sáng t?o là chìa khóa ?? th?c hi?n các ch? tr??ng m?i c?a ??ng v? chuy?n ??i m? hình t?ng tr??ng, chuy?n ??i s?, phát tri?n kinh t? s?, nang cao n?ng l?c khoa h?c c?ng ngh?…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNêu c? th? là trong d? th?o Báo cáo chính tr? có t?i 14 l?n s? d?ng c?m t? “??i m?i sáng t?o” trên nhi?u ph??ng di?n khác nhau, và t?i n?i dung c?a 3 ??t phá chi?n l??c thì ??i m?i sáng t?o ???c nêu trong ??t phá chi?n l??c th? hai v? ngu?n nhan l?c, bà Hi?n góp y: “T?i cho r?ng, v?n ?? ??i m?i sáng t?o r?t c?n ???c nêu thành m?t yêu c?u ngay trong ??t phá th? nh?t v? hoàn thi?n th? ch?, vì ??i m?i sáng t?o là yêu c?u bao trùm lên m?i l?nh v?c, mà tr??c h?t là ??i m?i sáng t?o n?ng l?c qu?n tr? qu?c gia b?ng th? ch?, b?ng h? th?ng pháp lu?t c?i m?, là “bà ??”, là “b? phóng” cho các y t??ng s?n xu?t, kinh doanh có tính v??t tr??c”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? ?ó, ?? ngh? c?a ??i bi?u là b? sung và s?a ?o?n cu?i t?i trang 62 d? th?o Báo cáo chính tr? nh? sau: “T?p trung ?u tiên hoàn thi?n ??ng b?, có ch?t l??ng và t? ch?c th?c hi?n t?t h? th?ng lu?t pháp, c? ch?, chính sách nh?m t?o l?p m?i tr??ng ??u t? kinh doanh thu?n l?i, lành m?nh, c?ng b?ng; t?o l?p khu?n kh? pháp ly thu?n l?i cho ??i m?i sáng t?o; huy ??ng, qu?n ly và s? d?ng có hi?u qu? m?i ngu?n l?c cho phát tri?n, nh?t là ??t ?ai, tài chính; th?c hi?n phan c?p, phan quy?n h?p ly, hi?u qu?, ??ng th?i t?ng c??ng ki?m tra, giám sát, ki?m soát quy?n l?c”.

Thái Anh