Th? t?, 25/11/2020 - 18:09

Ch?a có d?u hi?u cho th?y ng??i t? cáo ???ng s?t Nh?n-ga Hà N?i b? xam h?i

Dan trí

??n th?i ?i?m thanh tra, ?ng L??ng Xuan Bình - nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i - ch?a cung c?p ???c d?u hi?u gì cho th?y b?n than và gia ?ình ?ng b? xam h?i, ?e d?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó T?ng Thanh tra Chính ph? Nguy?n V?n Thanh v?a ky th?ng báo K?t lu?n thanh tra theo ??n t? cáo m?t s? n?i dung c?a D? án tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i.

Qua thanh tra cho th?y m?t s? n?i dung t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình - nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i là có c? s?.

Ch?a có d?u hi?u cho th?y ng??i t? cáo ???ng s?t Nh?n-ga Hà N?i b? xam h?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng L??ng Xuan Bình (?nh: ??c Minh).

Tr??c khi ?ng Bình có ??n t? cáo, ?ng ?? có m?t s? báo cáo v? nh?ng sai ph?m c?a Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i (MRB) lên Bí th? Thành ?y Hà N?i và Ch? t?ch UBND TP Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?y ban Ki?m tra Thành ?y Hà N?i ?? t? ch?c giám sát, Ch? t?ch UBND TP Hà N?i ?? giao Chánh Thanh tra thành ph? Hà N?i thành l?p ?oàn ?? xem xét, nh?ng ?ng Bình kh?ng nh?t trí và ti?p t?c có ??n g?i các c? quan Trung ??ng t? cáo v? các sai ph?m c?a Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i.

K?t lu?n c?a Thanh tra Chính ph? cho bi?t, trong quá trình c?ng tác ? v? trí Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i, ?ng Bình kh?ng b? k? lu?t và lu?n hoàn thành nhi?m v? ???c giao.

Nguyên nhan ?ng Bình kh?ng ???c b? nhi?m l?i là khi l?y phi?u tín nhi?m trong h?i ngh? cán b? viên ch?c, ?ng kh?ng ??t t? l? s? phi?u c?n thi?t. Tuy nhiên, k?t qu? l?y phi?u tín nhi?m c?a t?p th? ??ng ?y Ban và l?nh ??o Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i thì ?ng Bình ??t s? phi?u.

V? n?i dung kh?ng b?o v? ng??i t? cáo, Tr??ng ?oàn thanh tra c?a Thanh tra Chính ph? ?? báo cáo ng??i ra quy?t ??nh thanh tra và ti?n hành trao ??i n?i dung này v?i l?nh ??o Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i. ??n th?i ?i?m thanh tra, ?ng L??ng Xuan Bình ch?a cung c?p ???c d?u hi?u gì cho th?y b? xam h?i hay ?e d?a ??n b?n than và gia ?ình ?ng vì t? cáo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan thanh tra ?? ?? ngh? Thành ?y Hà N?i xem xét l?i quá trình c?ng tác c?a ?ng Bình, trên c? s? ?ó ??m b?o quy?n l?i cho ?ng, kh?ng ?? tình tr?ng khi?u ki?n kéo dài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i xem xét, gi?i quy?t theo th?m quy?n ??i v?i n?i dung t? cáo v? d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t trong c?ng tác thanh tra c?a Thanh tra thành ph? Hà N?i.

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, n?m 2018 Thanh tra Chính ph? ?? t?ng có k?t lu?n v? nh?ng n?i dung trên. ??n n?m 2019, ?ng L??ng Xuan Bình ?? g?i v?n b?n t?i Thanh tra Chính ph? ?? ngh? có bi?n pháp b?o v? quy?n l?i c?a ?ng sau nhi?u n?m t? cáo sai ph?m t?i d? án????ng s?t ?? th? Nh?n- Ga Hà N?i?.

"T?i ?? có v?n b?n xin ngh? vi?c kh?ng l??ng vì Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i b? trí c?ng vi?c kh?ng phù h?p n?ng l?c chuyên m?n c?a t?i và liên t?c có ??ng thái, bi?u hi?n trù d?p ng??i t? cáo trong su?t th?i gian qua" - ?ng Bình nói v?i PV Dan trí n?m 2019.

Th? Kha