Th? ba, 01/12/2020 - 17:11

C?n nhi?u ngày ?? "n?i l?i" qu?c l? 26 ?o?n ??k L?k ?i Khánh Hòa

Dan trí

Ngày 1/12, l?c l??ng ch?c n?ng c?a t?nh ??k L?k và C?c Qu?n ly ???ng b? v?n ?ang n? l?c kh?c ph?c s? c? s?t l? trên qu?c l? 26. ?o?n s?t l? dài h?n 50m khi?n giao th?ng hoàn toàn tê li?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n V?n L?nh, Chi c?c tr??ng Chi c?c Qu?n ly ???ng b? III.5 (C?c Qu?n ly ???ng b? III) cho bi?t, do ?nh h??ng c?a m?a l?n kéo dài trong nhi?u ngày qua ?? khi?n m?t ?o?n ???ng trên qu?c l? 26, thu?c ??a ph?n huy?n M'?r?k, t?nh ??k L?k b? s?t lún nghiêm tr?ng.

C?n nhi?u ngày ?? n?i l?i qu?c l? 26 ?o?n ??k L?k ?i Khánh Hòa - 1

S?t l? nghiêm tr?ng khi?n kho?ng 50m trên qu?c l? 26 b? h? h?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, vào lúc 21h ngày 30/11, t?i Km53+400 qu?c l? 26 (?o?n qua ?èo M'?r?k, huy?n M'?r?k) ?? x?y ra s?t l?, s?t lún làm ??t m?t ?o?n ???ng v?i chi?u dài kho?ng 50m, sau kho?ng 10m, kh?i l??ng ??t, ?á b? s?t lún kho?ng 10.000 m3.

"D? ki?n kho?ng 4-5 ngày n?a s? c? b?n kh?c ph?c ???c s? c? và th?ng xe cho tuy?n ???ng này", ?ng L?nh th?ng tin.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?nh ??o Chi c?c C?c Qu?n ly ???ng b? cho bi?t thêm, ngoài ra, trên qu?c l? 26 c?ng xu?t hi?n 10 ?i?m s?t l? ??t, trong nh?ng ngày t?i n?u th?i ti?t ti?p t?c có m?a to, các ?i?m s?t l? trên có nguy c? lan r?ng và gay m?t an toàn cho ng??i và ph??ng ti?n l?u th?ng qua ?ay.

Trong khi ?ó, ?ng Ph?m Ng?c Th?ch, Ch? t?ch UBND huy?n M'?r?k cho bi?t, Qu?c l? 26 là tuy?n ???ng ??c ??o k?t n?i hai t?nh Khánh Hòa v?i ??k L?k, l??ng ng??i và ph??ng ti?n l?u th?ng qua qua ?ay khá ??ng.?Do ?ó, khi xu?t hi?n nhi?u ?i?m s?t l?, s?t lún ?? ?nh h??ng kh?ng nh? ??n ??i s?ng ng??i dan.

C?n nhi?u ngày ?? n?i l?i qu?c l? 26 ?o?n ??k L?k ?i Khánh Hòa - 2
V? s?t l? ?nh h??ng kh?ng nh? ??n vi?c ?i l?i c?a ng??i dan

Ngay sau khi x?y ra s? c?, chính quy?n ??a ph??ng ?? ph?i h?p v?i ??n v? liên quan, l?c l??ng ch?c n?ng t? ch?c ch?t ch?n hai ??u c?a ?o?n ???ng s?t lún, ?i?u ti?t giao th?ng ?? ??m b?o an toàn cho ng??i và ph??ng ti?n l?u th?ng qua ?ay.

Tr??c ?ó, do ?nh h??ng c?a m?a l?n, lúc 17h ngày 30/11, qu?c l? 26 ?o?n qua x? C? Mta, huy?n M'?r?k, t?nh ??k L?k x?y ra s?t l? ??t, ?á t? taluy d??ng tràn xu?ng m?t ???ng gay ách t?c giao th?ng và làm h? h?ng kho?ng 80m h? lan m?m; kh?i l??ng s?t l? ??c tính kho?ng 1.000m3.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo th?ng kê s? b?, m?a l? cùng s?t l? cu?i tháng 11, ??u tháng 12 ?ang gay thi?t h?i l?n cho t?nh ??k L?k.

C?n nhi?u ngày ?? n?i l?i qu?c l? 26 ?o?n ??k L?k ?i Khánh Hòa - 3
L?c l??ng ch?c n?ng ?ang n? l?c kh?c ph?c v? s?t l?
C?n nhi?u ngày ?? n?i l?i qu?c l? 26 ?o?n ??k L?k ?i Khánh Hòa - 4
Giao th?ng ?o?n qua khu v?c trên tê li?t hoàn toàn
C?n nhi?u ngày ?? n?i l?i qu?c l? 26 ?o?n ??k L?k ?i Khánh Hòa - 5

D? ki?n vi?c kh?c ph?c kéo dài t? 3 ??n 5 ngày.

Thúy Di?m - D??ng Phong