Th? t?, 25/11/2020 - 15:45

Tr??ng Ban Tuyên giáo Trung ??ng:

"Các nhà v?n h?y ?áp ?ng mong ??i c?a ??c gi? b?ng nh?ng tác ph?m hay"

Dan trí

"Các nhà v?n Vi?t Nam h?y ?áp ?ng s? mong ??i ??y yêu th??ng c?a ??c gi? b?ng nh?ng tác ph?m hay, k?t tinh t? trí tu? sau s?c, tam h?n cao th??ng và trách nhi?m l?n lao".

?y viên B? Chính tr?, Bí th? Trung ??ng ??ng, Tr??ng ban Tuyên giáo Trung ??ng V? V?n Th??ng nêu yêu c?u ?ó t?i ??i h?i H?i Nhà v?n Vi?t Nam khóa X nhi?m k? 2020-2025 sáng nay, 25/11. ??i h?i H?i nhà v?n di?n ra t?i Hà N?i v?i s? tham d? c?a g?n 600 ??i bi?u ??i di?n cho h?n 1.000 h?i viên H?i nhà v?n Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát bi?u t?i ??i h?i, ?ng V? V?n Th??ng kh?ng ??nh, v?n h?c ngh? thu?t nói chung và v?n h?c nói riêng ?? có vai trò, v? trí quan tr?ng, ??c bi?t trong xay d?ng, phát tri?n ??t n??c và b?o v? ??c l?p, t? ch? c?a n??c nhà.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i trang vi?t c?a các nhà v?n Vi?t Nam kh?ng ch? mang nh?p ??p trái tim c?a dan t?c mình, c?a th?i ??i mình mà còn mang h?i th? c?a t?ng than ph?n con ng??i.

"Nh?ng trang vi?t ?ó ?? làm cho nhi?u tác ph?m c?a các nhà v?n tr? thành l??ng tam, ph?m giá c?a con ng??i, ?? minh ch?ng thêm m?t l?n n?a dan t?c Vi?t Nam, m?t dan t?c có n?n v?n hóa lau ??i, có tình th??ng yêu con ng??i v? h?n, v?i khát v?ng hòa bình l?n lao và y chí kh?ng gì có th? khu?t ph?c, s?n sàng hy sinh t?t c? cho ??c l?p c?a dan t?c và t? do, h?nh phúc cho nhan dan" - ?ng V? V?n Th??ng nói.

Các nhà v?n h?y ?áp ?ng mong ??i c?a ??c gi? b?ng nh?ng tác ph?m hay - 1

?ng V? V?n Th??ng - Tr??ng Ban Tuyên giáo Trung ??ng phát bi?u t?i ??i h?i (?nh: TTXVN).

H?i Nhà v?n Vi?t Nam ?? có nhi?u thành tích ?áng ghi nh?n trong vi?c ??y m?nh sáng tác, có thêm nhi?u tác ph?m có giá tr?, c? b?n bám sát th?c t? c?a ??t n??c, ??y m?nh qu?ng bá các tác ph?m và giao l?u h?i nh?p qu?c t?. H?i t? ch?c thành c?ng các H?i ngh? Qu?ng bá v?n h?c Vi?t Nam và Liên hoan th? Qu?c t? v?i s? tham gia c?a nhi?u nhà v?n n??c ngoài, ?? l?i ti?ng vang và ?n t??ng t?t.

Bên c?nh ?ó, ?ng V? V?n Th??ng c?ng th?ng th?n ch? ra nh?ng h?n ch?: "H?i viên H?i nhà v?n ch?a xay d?ng ???c nh?ng tác ph?m l?n v? các cu?c kháng chi?n v? ??i, v? nh?ng thành t?u to l?n có y ngh?a l?ch s? c?a c?ng cu?c ??i m?i, v? c? ??, ti?m l?c, v? th? và uy tín c?a ??t n??c ta trong giai ?o?n cách m?ng hi?n nay. V? ch?t l??ng tác ph?m, tính chuyên nghi?p ch?a cao, có ít tác ph?m ?? s?c t?o thành các hi?n t??ng v?n h?c…".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, v?n h?c hi?n t?i ti?p thu các trào l?u ngh? thu?t n??c ngoài ???c m? r?ng nh?ng ch?a có s? ch?n l?c, nghi?n ng?m sau s?c. Trong ly lu?n phê bình v?n h?c, còn bi?u hi?n máy móc, r?p khu?n khi v?n d?ng các quan ?i?m ngh? thu?t n??c ngoài vào th?c ti?n ??i s?ng v?n h?c trong n??c.

Ch? có tác ph?m hay m?i th?t s? vì con ng??i

?ng V? V?n Th??ng ?ánh giá, ??i h?i H?i Nhà v?n l?n th? X là ??i h?i th?c hi?n chuy?n giao th? h? l?nh ??o c?a H?i Nhà v?n Vi?t Nam v?i k? v?ng vào nh?ng nhan t? m?i, t?o ra c?m h?ng và n?ng l??ng m?i trong c?ng tác ?i?u hành và sáng t?o, góp ph?n th?c hi?n thành c?ng các nhi?m v? v? xay d?ng, phát tri?n v?n hóa và con ng??i Vi?t Nam.

Tr?i qua 9 nhi?m k? c?a H?i Nhà v?n Vi?t Nam, ??i h?i ?? lu?n tìm ???c nh?ng nhà v?n x?ng ?áng ?? b?u vào Ban ch?p hành và l?nh ??o ch? ch?t c?a h?i nh? nhà v?n Nguy?n C?ng Hoan, T? Hoài, nhà th? Nguy?n ?ình Thi, nhà v?n V? Tú Nam, nhà th? Nguy?n Khoa ?i?m và nhà th? H?u Th?nh.

Nhi?m v? c?a H?i trong nhi?m k? m?i là ph?i ti?p t?c góp ph?n ?áng k? trong s? nghi?p xay d?ng và b?o v? T? qu?c; trong cu?c ??u tranh phòng ch?ng tham nh?ng, ch?ng s? suy thoái bi?n ch?t v? t? t??ng, chính tr? và ??o ??c; trong t?ng k?t v?n h?c Vi?t Nam n?a th? k? sau ngày ??t n??c th?ng nh?t, thúc ??y hòa h?p dan t?c, xay d?ng ??i ?oàn k?t toàn dan t?c th?ng qua v?n h?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"H?i ph?i t?o ra nh?ng b??c ?i có tính quy?t ??nh cho m?t dòng v?n h?c thi?u nhi ?a d?ng, phong phú, hi?n ??i, ??m b?n s?c v?n hóa dan t?c ?? cùng x? h?i t?o ra s?n ph?m ??c bi?t nh?t, quan tr?ng nh?t là Con Ng??i Vi?t Nam. ?ó là tri?n v?ng, là t??ng lai c?a ??t n??c mà nhà v?n c?n h??ng t?i"- ?ng Th??ng nói.

Tr??ng Ban Tuyên giáo Trung ??ng nh?n m?nh, ng??i ??c Vi?t Nam lu?n lu?n mong ??i, ?ón chào các nhà v?n v?i lòng quy tr?ng và yêu m?n nh?t. B?ng tác ph?m c?a mình, các nhà v?n s? giúp b?n ??c tr? l?i cau h?i: giá tr? th?c c?a con ng??i là ? ?au và th? nào là cu?c s?ng có y ngh?a và h?nh phúc?

"Các nhà v?n Vi?t Nam h?y ?áp ?ng s? mong ??i ??y yêu th??ng này c?a ??c gi? b?ng nh?ng tác ph?m hay, k?t tinh t? trí tu? sau s?c, tam h?n cao th??ng và trách nhi?m l?n lao c?a nhà v?n. Ch? có tác ph?m hay m?i th?t s? vì con ng??i, m?i có th? làm giàu cho v?n hóa dan t?c, góp ph?n làm cho ??t n??c ph?n vinh và phát tri?n"- ?ng Th??ng g?i g?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i h?i H?i Nhà v?n Vi?t Nam khóa X nhi?m k? 2020-2025 ?? b?u ra ban ch?p hành khóa g?m 11 thành viên: Nguy?n Quang Thi?u, Tr?n ??ng Khoa, Khu?t Quang Th?y, Nguy?n Bình Ph??ng, Nguy?n Th? Thu Hu?, L??ng Ng?c An, V? H?ng, Tr?n H?u Vi?t, Tr?n Hùng, Phan Hoàng, Bích Ngan.

Trong ?ó, ?ng Nguy?n Quang Thi?u ?? ???c b?u gi? ch?c Ch? t?ch H?i ?nhà v?n Vi?t Nam. 2 Phó ch? t?ch là ?ng Tr?n ??ng Khoa và ?ng Nguy?n Bình Ph??ng.

Th? Kha