Th? ba, 01/12/2020 - 07:32

??k L?k:

C? ngàn kh?i ??t ?á ?? xu?ng ???ng, qu?c l? 26 ách t?c nghiêm tr?ng

Dan trí

Qu?c l? 26 t? t?nh ??k L?k ?i Khánh Hòa ?ang b? ách t?c do s?t l? núi. C? ngàn m3 ??t, ?á ch?n l?i ?i. Hi?n tr?i v?n m?a l?n nên c?ng tác kh?c ph?c h?u qu? g?p khó kh?n.

C? ngàn kh?i ??t ?á ?? xu?ng ???ng, qu?c l? 26 ách t?c nghiêm tr?ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n tr??ng v? s?t l? t?i qu?c l? 26

T?i 30/11, ?ng Ph?m Ng?c Th?ch, Ch? t?ch UBND huy?n M'?r?k (??k L?k) cho bi?t m?a l?n khi?n h?n 1.000 m3 ??t ?á ?? xu?ng qu?c l? 26 gay ách giao th?ng.

Tr??c ?ó, kho?ng 17h cùng ngày, v? s?t l? t?i Km 54, qu?c l? 26 (?o?n qua x? C? Mta, huy?n M'?r?k). khi?n h?n 1.000 m3 ??t ?á t? qu? ??i ?? xu?ng, vùi l?p 1 ?o?n qu?c l? 26.

"??t ?á ?? vùi l?p 1 ?o?n ???ng dài, kh?ng ch? xe c? mà ?i b? c?ng kh?ng qua ???c. M?a l?n dài ngày khi?n ??t m?t k?t dính nên c?ng tác c?u h? s? ph?i tính toán k? l??ng. Chúng t?i s? c? g?ng t? ch?c san ?i, xúc ??t ?á trong ?êm ?? th?ng ???ng s?m nh?t", ?ng Th?ch cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrung tá Phan Ng?c Siêng, ??i tr??ng ??i tu?n tra, ki?m soát giao th?ng s? 2, Phòng C?nh sát giao th?ng (CSGT) C?ng an t?nh ??k L?k, cho bi?t l?c l??ng CSGT ?ang t? ch?c ch?t ch?n, ?i?u ti?t giao th?ng t?i ?i?m s?t l? trên Qu?c l? 26.

C? ngàn kh?i ??t ?á ?? xu?ng ???ng, qu?c l? 26 ách t?c nghiêm tr?ng - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau khi phát hi?n v? vi?c, l?c l??ng CSGT ?? t? ch?c ch?t ch?n, c?m xe c? qua l?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau khi phát hi?n v? vi?c, l?c l??ng CSGT ?? t? ch?c ch?t ch?n, c?m xe c? qua l?i và ?i?u ti?t, h??ng d?n xe c? quay ??u v? tuy?n ???ng khác. Các ph??ng ti?n ???c khuy?n cáo kh?ng l?u th?ng.

??n ?êm 30/11, CSGT C?ng an t?nh ??k L?k v?n ?ang ph?i h?p v?i Chi c?c Qu?n ly ???ng b? III.5 h??ng d?n, ?i?u ti?t giao th?ng, ch? ??o ??m b?o giao th?ng, ch? ??o các ??n v? th?c hi?n rào t?m ng?n các ph??ng tiên lên ?èo; huy ??ng máy xúc ??n hi?n tr??ng h?t d?n ??t ?á.

Tuy nhiên, do th?i ti?t v?n ?ang m?a l?n, di?n bi?n ph?c t?p nên c?ng tác kh?c ph?c g?p khó kh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, t?i 29/11, trên ??a bàn huy?n Kr?ng B?ng, t?nh ??k L?k ?? x?y ra 3 v? s?t l? núi khi?n nhi?u ng?i nhà b? vùi l?p, ?? s?p.

Thúy Di?m - D??ng Phong