Th? ba, 01/12/2020 - 06:12

B? C?ng an nói v? vi?c xay d?ng nhà thi hành án t? hình b?ng tiêm thu?c ??c

Dan trí

Trong tình hình hi?n nay ch?a c?n thi?t ??a ph??ng nào c?ng ph?i xay d?ng nhà thi hành án t? hình ?? tránh t?n kém, l?ng phí ngan sách nhà n??c, t?ng chi phí c?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr? l?i ?? xu?t c?a c? tri t?nh Gia Lai v? xay d?ng nhà thi hành án b?ng hình th?c tiêm thu?c ??c t?i ??a ph??ng này, B? C?ng an cho bi?t, th?c hi?n Lu?t Thi hành án hình s? n?m 2010 (nay là Lu?t Thi hành án hình s? n?m 2019), Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh s? 82/2011 và hi?n nay ???c thay th? b?ng Ngh? ??nh s? 43/2020 quy ??nh v? thi hành án t? hình b?ng hình th?c tiêm thu?c ??c. Trong ?ó, Chính ph? giao B? C?ng an nghiên c?u ?? án tri?n khai thi hành án b?ng hình th?c này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?c hi?n ch? ??o c?a Chính ph?, B? C?ng an ?? ti?n hành kh?o sát v? th?c tr?ng ng??i b? k?t án t? hình trên ph?m vi c? n??c. Theo ?ó, s? ng??i b? k?t án t? hình có xu h??ng t?ng nh?ng ch? t?p trung ? các ??a ph??ng ph?c t?p v? t?i ph?m v? tr?t t? x? h?i, t?i ph?m ma túy, s? ??a ph??ng còn l?i, s? l??ng ng??i b? k?t án t? hình ít, th?m chí có ??a ph??ng nh?ng n?m g?n ?ay kh?ng giam gi? ng??i b? k?t án t? hình.

V? vi?c này, B? C?ng an ?? báo cáo và ???c Chính ph? ??ng y ch? tr??ng: Trong tình hình hi?n nay ch?a c?n thi?t ??a ph??ng nào c?ng ph?i xay d?ng nhà thi hành án t? hình ?? tránh t?n kém, l?ng phí ngan sách nhà n??c, t?ng chi phí c?ng. Vì v?y, s? l?a ch?n 1 ??a ph??ng ?? xay d?ng 1 nhà thi hành án t? hình s? d?ng chung cho các ??a ph??ng lan c?n.??

B? C?ng an nói v? vi?c xay d?ng nhà thi hành án t? hình b?ng tiêm thu?c ??c - 1
L?c l??ng thi hành án chu?n b? các c?ng ?o?n tr??c khi b?m nút th?c hi?n vi?c tiêm thu?c cho t? tù (?nh minh h?a).

Trên c? s? k?t lu?n c?a H?i ??ng th?m ??nh Nhà n??c, ngày 27/6/2012, Th? t??ng Chính ph? ban hành Quy?t ??nh s? 800/Q?-TTg phê duy?t giai ?o?n 1 c?a ?? án tri?n khai th?c hi?n thi hành án t? hình b?ng hình th?c tiêm thu?c ??c t?i c?ng an 15 ??a ph??ng (Hà N?i, B?c Giang, Qu?ng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, S?n La, Hòa Bình, Ngh? An,??à N?ng, Khánh Hòa, ??k L?k, ??ng Nai, TPHCM, V?nh Long, H?u Giang).

Hi?n nay, B? C?ng an ?? ??a vào s? d?ng 11 nhà thi hành án t? hình b?ng hình th?c tiêm thu?c ??c và phan chia thành 11 khu v?c t? ch?c thi hành án t? hình. ?ay là nh?ng ??a ph??ng có ?i?u ki?n giao th?ng thu?n l?i ?? các ??a ph??ng lan c?n áp gi?i ng??i b? k?t án t? hình ??n thi hành án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?? án tri?n khai th?c hi?n thi hành án t? hình b?ng hình th?c tiêm thu?c ??c ???c th?c hi?n theo nhi?u giai ?o?n. Sau khi k?t thúc giai ?o?n 1, B? C?ng an s? ch? trì, ph?i h?p v?i các b?, ngành ch?c n?ng t? ch?c s? k?t Quy?t ??nh s? 800 ?? ?? xu?t Th? t??ng Chính ph? xem xét, quy?t ??nh ??u t? các giai ?o?n ti?p theo c?a ?? án"- B? C?ng an cho hay.

Th? Kha