Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLàng Yên Tr??ng (x? Tr??ng Yên, Ch??ng M?, TP. Hà N?i) có t?i 99 gi?ng c? thiên t?o, mang dáng hình kì l? ?i cùng v?i bi?t bao truy?n thuy?t. Qua bao n?m, s? hình thành c?a nh?ng gi?ng này ??n nay v?n là ?i?u bí ?n.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 1

Trên nh?ng con ???ng nh? làng Yên Tr??ng (Ch??ng M?, Hà N?i), ?au ?au c?ng th?y có gi?ng n??c. ??c bi?t, kh?ng có gi?ng nào b? kh? c?n và v?n ?ang ???c ng??i dan s? d?ng ?? sinh ho?t, k? c? dùng làm n??c ?n.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng chi?c gi?ng kì l? ??u có ?i?m chung, kh?ng bi?t có t? bao gi?, c?ng kh?ng có ai ?ào c?. Các c? cao tu?i trong làng ?? ngót 90 cho bi?t, khi sinh ra ?? có gi?ng r?i.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo truy?n thuy?t các c? trong làng k? l?i, nh?ng gi?ng này là do ?i?m huy?t mà có. M?t ?ng th?y (nh? ng??i dan k? l?i - PV) ??n ?i?m huy?t b?ng bút l?ng 100 v? trí quanh làng v?i quan ni?m ?? 100 d?u thì dan làng có ng??i làm quan. ?i?m ??n cái th? 99 thì bút b? tòe và v?t bút ?i nên kh?ng ?? nh? ban ??u.

Nh?ng n?i ???c ?i?m huy?t bi?n thành gi?ng n??c t? khi nào kh?ng ai r? và vì th? làng có 99 cái gi?ng. Gi?ng nào c?ng ???c ng??i dan l?p ban th? th?n gi?ng.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 4

Các gi?ng làng Yên Tr??ng r?t khác l?, lòng gi?ng l?i l?m, méo v?o nh? nh?ng hang ??ng b?ng ?á ong ch? kh?ng tròn tr?a b?ng ph?ng. ?ay c?ng chính là lí do ?? ng??i dan tin r?ng do thiên t?o mà có.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN??c gi?ng mùa này ??y ?p, trong v?t. L?i có tích chuy?n cho bi?t, nh?ng gi?ng này là 99 v?t chan ng?a c?a Thánh Gióng n?n xu?ng khi n??c ki?u ngang qua mà thành.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 6

Dù theo huy?n tích nào thì làng An Tràng x?a (nay là Yên Tr??ng) có 99 gi?ng l?n nh? khác nhau, ??n nay ?? b? l?p d?n b?i s? ?? th? hoá. Gi?ng trong làng v?n còn khá nhi?u, d? dàng b?t g?p n?m r?i rác trên kh?p các con ???ng làng, bên c?nh là m?t ban th? nh?.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 7

??u là gi?ng thiên t?o song ph?n mi?ng gi?ng ?? ???c ng??i dan xay ??p ?? tránh s? xam ph?m và ?? an toàn cho ng??i dan l?y n??c, ??c bi?t v?i tr? nh?.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 8

M?t chi?c gi?ng ? xóm An Ninh n?m gi?a ???ng ?? ???c ng??i dan xay che l?i m?t n?a ph?n mi?ng gi?ng ?? l?y l?i ?i tr? thành chi?c gi?ng hình bán nguy?t. Bên d??i, lòng gi?ng gi? nguyên và ???c các gia ?ình l?y n??c s? d?ng b?ng máy b?m.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 9

Nh?ng gi?ng l?n ngoài vi?c xay cao thành b?ng ?á ong còn quay thêm rào s?t, tuy có? b?t ?i ph?n nào v? c? kính nh?ng l?i an toàn cho tr? nh?. Các gi?ng ??u có ?? sau kho?ng 7 - 8 mét.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 10

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHình thù kì l? c?a m?t lòng gi?ng, gi?ng v?i bàn chan, vó ng?a.?

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 11
Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 12

??i v?i dan làng Yên Tr??ng, gi?ng n??c là linh thiêng, ??u có các v? th?n cai qu?n. X?a ng??i An Tràng ?n b?ng n??c gi?ng, ??n nay dù có n??c máy nh?ng nhi?u gia ?ình v?n kh?ng th? b? ???c ngu?n n??c t? nhiên này. Gi?ng ? ?ay có ti?ng là n??c ng?t trong và tinh khi?t nên nhi?u ng??i ? ??a ph??ng khác còn v? ?ay l?y n??c ?? làm t??ng.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 13

M?t gi?ng có ph?n c? ???c ng??i dan xay ?á ong theo d?ng hình tròn ? trên.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 14

Thành gi?ng u?n l??n ch? kh?ng tròn ??u, b?ng ph?ng nh? các lo?i gi?ng nhan t?o.

Bí ?n 99 gi?ng c? thiên t?o trong m?t làng ? Hà N?i - 15

Hi?n t?i gi?ng xóm Chùa là l?n nh?t c?a làng Yên Tr??ng, ???ng kính lên ??n 4 mét, ?? sau kho?ng 8 mét, n??c trong.

H?u Ngh?