Th? t?, 02/12/2020 - 20:20

B?nh ung th? c?a ?ng Nguy?n ??c Chung kh?ng ?nh h??ng vi?c h?u tòa

Dan trí

Chánh v?n phòng B? C?ng an - Thi?u t??ng T? ?n X? cho bi?t, l?n ki?m tra m?i nh?t cho th?y s?c kh?e ?ng Chung ??m b?o. B?nh ung th? là ti?n s? t? n?m 2013, ??n nay kh?ng di?n ti?n thêm…

B?nh ung th? c?a ?ng Nguy?n ??c Chung kh?ng ?nh h??ng vi?c h?u tòa - 1
Thi?u t??ng T? ?n X? kh?ng ??nh tình tr?ng s?c kh?e c?a ?ng Nguy?n ??c Chung ??m b?o cho phiên tòa s?p t?i. (?nh: Nguy?n Quan)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrao ??i v?i báo chí bên l? cu?c h?p báo Chính ph? chi?u 2/12/2020 v? n?i dung chu?n b? cho phiên tòa xét x? c?u Ch? t?ch UBND Hà N?i Nguy?n ??c Chung t?i ?ay, ng??i phát ng?n B? C?ng an nh?c l?i vi?c ?ng Chung liên quan ??n ba v? án. Sau ?ó, c? quan ?i?u tra ra quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can và b?t t?m giam ?ng Chung. Trong quá trình ?i?u tra, x? ly, ngày 11/12 t?i ?ay, các c? quan t? t?ng s? ??a ra xét x? v? án "chi?m lo?t tài li?u bí m?t nhà n??c", trong ?ó ?ng Nguy?n ??c Chung là 1 trong 4 b? cáo.

Tình hình s?c kh?e c?a ?ng Chung trong tr?i giam tr??c khi di?n ra phiên tòa xét x?, ?ng T? ?n X? kh?ng ??nh "v?n bình th??ng". "Theo th?ng tin m?i nh?t t? l?nh ??o c? quan an ninh ?i?u tra, trong l?n ki?m tra s?c kh?e m?i ?ay nh?t t?i m?t b?nh vi?n c?a Hà N?i, s?c kh?e c?a ?ng Chung hoàn toàn bình th??ng, kh?ng có gì ??c bi?t hay có b?nh gì nghiêm tr?ng" - T??ng X? khái quát.

V? th?ng tin lu?t s?, gia ?ình c?a ?ng Chung nêu vi?c ?ng này b? ung th? và ph?i ?i?u tr? c?n b?nh này, Chánh v?n phòng B? C?ng an gi?i thích, b?nh ung th? c?a ?ng Chung là ti?n s? t? n?m 2013. Th?i ?i?m ?ó, các bác s? nói v? nguy c? m?c ung th? c?a ?ng này nh?ng khi ???c ch?a tr? k?p th?i, b?nh kh?ng phát tri?n thêm, cho ??n nay kh?ng có di?n ti?n m?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng T? ?n X?, hi?n ?ng Chung v?n dùng thu?c hàng ngày do bác s? kê ??n, do gia ?ình chuy?n vào, ?ng Chung v?n s? d?ng theo quy ??nh nh?ng "?i?u ki?n ch?m sóc ??c bi?t khác thì kh?ng có".

Th?ng tin thêm v? hai v? án khác mà ?ng Chung có liên quan là v? Nh?t C??ng và v? mua ch? ph?m x? ly n??c h? Hà N?i, Chánh V?n phòng B? C?ng an cho bi?t, c? quan ?i?u tra ?ang ti?p t?c thu th?p th?ng tin, ch?ng c? ?i?u tra ?? xác ??nh c?u Ch? t?ch Hà N?i liên quan ??n m?c nào.

T??ng T? ?n X? cho bi?t, có th? ph?n trách nhi?m c?a ?ng Chung ??n gi?n ch? là "trách nhi?m ng??i ??ng ??u" nh?ng nh? v?y c?ng v?n xác ??nh là liên quan t?i v? án.

"N?u ra quy?t ??nh nào kh?ng phù h?p c?ng là liên quan, ho?c là t?o ?i?u ki?n cho nh?ng hành vi kh?ng ?? ?i?u ki?n ???c th?c hi?n. ??n th?i ?i?m này, c? quan ?i?u tra m?i kh?ng ??nh là ?ng Chung có liên quan t?i 2 v? án trên, còn liên quan ??n m?c nào c?n ph?i ti?p t?c làm r?" - ng??i phát ng?n B? C?ng an nói.

Ph??ng Th?o