Th? hai, 09/11/2020 - 09:21

B?o s? 12 gay m?a r?t to, 3 ngày n?a l?i có b?o s? 13

Dan trí

??i di?n Trung tam D? báo khí t??ng th?y v?n Qu?c gia cho bi?t, do ?nh h??ng c?a b?o s? 12 (b?o Etau), t? ?êm 9/11 ??n 12/11, các t?nh t? Qu?ng Tr? ??n phía B?c Khánh Hòa có m?a 200-400mm...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSáng nay (9/11), Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng ch?ng thiên tai (PCTT) t? ch?c cu?c h?p ?ng phó v?i b?o s? 12 (b?o Etau). Cu?c h?p do ?ng Tr?n Quang Hoài, T?ng c?c tr??ng T?ng c?c PCTT ch? trì.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i cu?c h?p, ?ng Mai V?n Khiêm, Giám ??c Trung tam D? báo khí t??ng th?y v?n Qu?c gia cho bi?t: Lúc 8h sáng nay, b?o cách b? bi?n Bình ??nh - Khánh Hòa 450km v?i s?c gió m?nh c?p 8, gi?t c?p 10.

B?o s? 12 gay m?a r?t to, 3 ngày n?a l?i có b?o s? 13 - 1

?ng Mai V?n Khiêm, Giám ??c Trung tam D? báo khí t??ng th?y v?n Qu?c gia th?ng tin v? c?n b?o s? 12.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Khiêm cho bi?t, theo nh?n ??nh c?a các ?ài khí t??ng qu?c t? v? c??ng ?? b?o s? 12 trên Bi?n ??ng khá t??ng ??ng, c? th?: Nh?t B?n và H?ng K?ng cho r?ng, b?o ??t c??ng ?? m?nh trên bi?n là ? c?p 8-9.

Theo nh?n ??nh c?a Trung tam D? báo khí t??ng th?y v?n Qu?c gia, do ?nh h??ng c?a b?o, khu v?c gi?a Bi?n ??ng có gió m?nh c?p 7, vùng g?n tam b?o ?i qua m?nh c?p 8-9, gi?t c?p 11, bi?n ??ng r?t m?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? ?êm nay (9/11), vùng bi?n ngoài kh?i các t?nh t? Qu?ng Ng?i ??n Ninh Thu?n gió m?nh d?n lên c?p 6-7, vùng g?n tam b?o ?i qua c?p 8-9, gi?t c?p 11.

"Vùng bi?n t? Qu?ng Tr? ??n Qu?ng Nam có gió ??ng B?c m?nh c?p 6, gi?t c?p 7-8, bi?n ??ng. Khu v?c B?c Bi?n ??ng bao g?m c? vùng bi?n Qu?n ??o Hoàng Sa có gió ??ng B?c m?nh c?p 6-7, gi?t c?p 9, bi?n ??ng m?nh", ?ng Khiêm cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?i cùng, Giám ??c Trung tam D? báo khí t??ng th?y v?n Qu?c gia ??a ra nh?n ??nh, t? ?êm 9/11 ??n 12/11 các t?nh t? Qu?ng Tr? ??n phía B?c Khánh Hòa có m?a 200-400mm; Qu?ng Bình, phía Nam Khánh Hòa và khu v?c Tay Nguyên m?a t? 100-200mm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên các s?ng t? Qu?ng Tr? ??n Khánh Hòa, phía B?c Tay Nguyên có l? ? m?c báo ??ng (B?) 2- B?3, có s?ng trên B?3; các s?ng ? Qu?ng Bình và khu v?c phía Nam Tay Nguyên ? m?c B?1-B?2, có s?ng trên B?2.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Nguy c? cao x?y ra l? quét, s?t l? ??t ? vùng núi, ng?p l?t vùng tr?ng th?p, ven s?ng, khu ?? th? các t?nh t? Qu?ng Bình ??n Khánh Hòa và khu v?c Tay Nguyên", ?ng Khiêm ??a ra c?nh báo.

Chu?n b? ?ón b?o s? 13

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t th?ng tin khác ???c ?ng Khiêm ??a ra t?i cu?c h?p, ?ó là: D? báo kho?ng ?êm 11/11 ??n r?ng sáng 12/11, áp th?p nhi?t ??i m?nh lên thành b?o s? 13 và ?i Bi?n ??ng. Kho?ng ngày 14/11, b?o s? 13 s? ?nh h??ng tr?c ti?p ??n khu v?c Trung B?. Theo nh?n ??nh, b?o s? 13 s? ??t c??ng ?? c?p 11 trên Bi?n ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i cu?c h?p, ??i di?n B? T? l?nh B? ??i Biên phòng cho bi?t, tình hình tàu thuy?n các t?nh t? Thanh Hóa ??n Bình Thu?n: Tính ??n 6h ngày 9/11, ?? th?ng báo, ki?m ??m, h??ng d?n cho g?n 60.000 ph??ng ti?n (tàu, thuy?n) v?i 290.000 ng??i bi?t di?n bi?n c?a b?o ?? di chuy?n tránh thoát kh?i khu v?c nguy hi?m; hi?n còn 4 ph??ng ti?n v?i 29 ng??i (Bình ??nh) ?ang ho?t ??ng trong vùng ?nh h??ng c?a b?o, các tàu ?? bi?t di?n bi?n c?a b?o, ?ang di chuy?n phòng tránh.

Phát bi?u k?t lu?n cu?c h?p, ?ng Tr?n Quang Hoài, T?ng c?c tr??ng T?ng c?c PCTT l?u y, th?i gian t?i, các t?nh mi?n Trung kh?ng ch? ? tam th? ?ng phó v?i b?o s? 12 mà còn chu?n b? tinh th?n ?ng phó v?i b?o s? 13 s?p vào Bi?n ??ng trong vài ngày t?i.

B?o s? 12 gay m?a r?t to, 3 ngày n?a l?i có b?o s? 13 - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?n Quang Hoài phát bi?u ch? ??o t?i cu?c h?p.

?ng Hoài l?u y, b?o s? 12 ???c d? báo s? ?nh h??ng tr?c ti?p ??n các t?nh Phú Yên, Ninh Thu?n - khu v?c này tr??c ?ó ch?a ch?u tác ??ng nhi?u b?i m?a b?o nên ng??i dan có th? s? có tam ly ch? quan.

??i v?i tuy?n bi?n, ?ng Hoài ??c bi?t l?u y c?n ph?i ??m b?o an toàn cho t?t c? các tàu thuy?n, bao g?m c? tàu khai thác th?y h?i s?n và các tàu v?n t?i. Các ??a ph??ng và c? quan chuyên m?n c?n th?ng báo cho các tàu thuy?n bi?t v? di?n bi?n b?o s? 12 ?? ra kh?i khu v?c nguy hi?m, kh?n tr??ng tìm n?i tránh trú an toàn.

"Khu v?c ven bi?n c?a các t?nh d? báo b?o s? 12 s? vào có ho?t ??ng kinh t? bi?n r?t s?i ??ng, s? l??ng l?ng bè nu?i tr?ng th?y s?n r?t l?n, do ?ó, các ??a ph??ng c?n ??c bi?t l?u y ?? ??m b?o an toàn v? ng??i và tài s?n cho bà con", ?ng Hoài l?u y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, ?ng Hoài c?ng nh?c các ??n v? c?n l?u y t?i v?n ?? an toàn trên các tuy?n ??o, c?n ??m b?o an toàn cho khách du l?ch.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i v?i tuy?n ??t li?n, theo ?ng Hoài, nhi?u t?nh mi?n Trung v?a qua ch?u thi?t h?i n?ng n? b?i m?a b?o, nhi?u nhà dan b? h? h?ng ch?a k?p s?a ch?a. Do ?ó, các ??a ph??ng c?n ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho ng??i dan khi b?o s? 12 ?nh h??ng ??n các khu v?c này;...

Nguy?n D??ng