Th? t?, 25/11/2020 - 10:45

Qu?ng Nam:

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng

Dan trí

H?m ?ó tr?i m?a r?t to, có ti?ng n? m?nh nh? ??ng ??t, r?i ti?ng la hét hò nhau ch?y. Bà Lành h?i ch?ng lao ra kh?i nhà, t?t c? tài s?n dành d?m m?y ch?c n?m ?ành b? l?i. Ch?ng bà v?a ch?y v?a khóc...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Nguy?n Th? Lành n?m nay ?? 59 tu?i, lên ??nh c? ? Ph??c S?n (Qu?ng Nam) ?? h?n 20 n?m. G?n 1 tháng nay, hàng ngày bà ra ??ng th?n th? nhìn ??ng ??t ?á, v?n tr??c ?ay là ng?i nhà c?a v? ch?ng bà sinh s?ng m?y ch?c n?m nay ? th?n 3 x? Ph??c Thành, r?i l?ng l? th? dài.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCon su?i ngay trung tam x? Ph??c Thành gi? là ??ng ??t ?á ng?n ngang, có nh?ng t?ng ?á n?ng hàng ch?c t?n ch?n ngang dòng su?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHai v? ch?ng bà lên ?ay bu?n bán nh? và ch?n nu?i heo, gà s?ng qua ngày. Nhà cách con su?i nh? ch?y qua trung tam x? vài ch?c mét. M?y ch?c n?m nay, con su?i này v?n hi?n hòa tr?i qua nhi?u mùa m?a b?o, kh?ng ng? n?m nay l?i kh?ng khi?p ??n v?y.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 2

M?a l? kh?ng khi?p ?? "xé to?c" con su?i và nhà c?a hai bên. Nhi?u dòng su?i hi?n là l?p ?á dày 3-4m

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà k?, kho?ng h?n 2h chi?u ngày 28/10, tr?i m?a r?t to, hai v? ch?ng ?ang ng?i trong nhà thì nghe ti?ng n? r?t m?nh nh? ??ng ??t, ti?p ?ó là ti?ng la hét c?a nh?ng ng??i hàng xóm báo ??ng ?? b? ch?y ra kh?i nhà.

Bà h?i ch?ng lao ra kh?i nhà ch? v?i b? ?? trên ng??i, t?t c? tài s?n dành d?m ???c m?y ch?c n?m nay ?? b? l?i. Ch?ng bà v?a ch?y v?a khóc nhìn l?i ng?i nhà, tài s?n, heo, gà... Khi ?ng bà v?a lao ra kh?i nhà và ch?y lên ???c khu ??i g?n ??y, c?n l? d? ?? cu?n tr?i ng?i nhà c?a bà cùng hàng ch?c ng?i nhà hàng xóm.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?i ?ay tr??c kia là ???ng sá, nhà c?a, là cu?c s?ng êm ??m c?a ng??i dan...

Nh?ng ng??i cùng ch?y v?i bà c?ng ??ng ch?t tran d??i m?a l?n nhìn tài s?n, nhà c?a tr?i theo dòng l? d? mà kh?ng ai làm ???c gì. Nhi?u ng??i dan nói, nhìn dòng l? cu?n ph?ng ph?ng cay c?i, nhà c?a ?i mà tim ??p nh? tr?ng tr?n, chan tay b?n r?n, ??ng kh?ng v?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“10 ngày sau, b?t ??u t? ngày 28/10, hai v? ch?ng t?i kh?ng ng? ???c vì n?i ám ?nh c?a v? s?t l?, kh?ng th? nào ch?p m?t ???c. C? h? nghe ti?ng gió h?i m?nh bên ngoài là b?t ng??i d?y ?? ch?y. S?ng h?n 20 n?m ? ?ay gi? t?i m?i ch?ng ki?n c?nh này. Quá khi?p s?!”, bà Lành k? nh?ng trên khu?n m?t v?n ch?a tan ?i n?i s? h?i ch?y l?.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Nguy?n Th? Lành hàng ngày v?n ra nhìn ??ng ??t ?á, n?i tr??c ?ay là ng?i nhà c?a v? ch?ng bà sinh s?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTài s?n, nhà c?a c?a hai v? ch?ng bà ??c tính h?n 500 tri?u ??ng gi? ch? còn ??ng ??t ?á ng?n ngang. Hàng ngày, bà cùng ch?ng ra nhìn “hi?n tr??ng” mà nu?t kh?ng n?i chén c?m. Bà nói, chính bà c?ng kh?ng hình dung ???c c?n l? kh?ng khi?p này, nó cu?n ?i ??t c? nhà c?a, tài s?n c?a ng??i dan trên ???ng nó ?i. ?? l?i là ??ng ??t, ?á, bùn, cay r?ng…

Toàn c?nh tan hoang ? 2 x? Ph??c Thành và Ph??c L?c, huy?n Ph??c S?n

Bà Nguy?n Th? L? n?m nay c?ng ?? 54 tu?i, lên ?ay tái ??nh c? g?n 30 n?m, nh?ng ?ay là l?n ??u tiên trong ??i bà ch?ng ki?n c?nh t??ng h?i hùng nh? v?y. Nhà bà bên kia con su?i cùng nhi?u hàng xóm khác cùng b? xóa s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr?a h?m ?ó, chính quy?n ?? v?n ??ng ng??i dan ph?i di d?i lên cao ?? ?? phòng m?a b?o nh?ng kh?ng ai ng? dòng n??c hung d? trong phút ch?c ?? cu?n ph?ng hàng ch?c nhà dan. “May nh? có chính quy?n c??ng quy?t ??a dan ?i, n?u kh?ng thì nhi?u ng??i kh?ng nh?ng m?t nhà, tài s?n mà m?ng c?ng gi? kh?ng ???c”, bà L? nói.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 5

Bà Nguy?n Th? L? ch? n?i ?ay tr??c kia là nhà c?a bà, hi?n bà cùng 15 h? khác ?ang trú t?m t?i Tr?m y t? x?, kh?ng bi?t bao gi? bà m?i có th? làm l?i ???c nhà

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà L? c?ng nh? 15 h? dan khác ? th?n 3, x? Ph??c Thành m?t nhà c?a, c? tháng nay tá túc ? tr?m y t? x?. Gi? bà c?ng kh?ng bi?t ?i ?au v? ?au. Ch? nhà c? c?a bà ?? b? tr?i hoàn toàn, gi? có ti?n kh?ng th? làm l?i nhà ? ch? ?ó vì ai c?ng s?, ?i thì ?i ?au khi b?n b? là s?t l?, là núi cao?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Chúng t?i gi? ch? mong ch? vào chính quy?n t?o ?i?u ki?n m?t b?ng ?? cho dan d?ng l?i nhà m?i, ch? ch? c? thì kh?ng ai dám r?i, vì kh?ng bi?t sau này b?o l? th? nào. B?a gi? chúng t?i c?ng ???c b? ??i, dan quan gùi g?o, m?m mu?i vào ch? kh?ng dan ?ói ch?t, vì nhà c?a ?? b? cu?n tr?i r?i”, bà L? nói.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 6

Cu?c s?ng ng??i dan sau s?t l?, m?a l? v? cùng khó kh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng theo bà L?, mùa này là mùa lúa r?y c?a bà con dan t?c ? vùng này nh?ng ??t m?a l? v?a qua, h?u h?t lúa r?y, v??n cay c?a ng??i dan ?? b? h? h?ng hoàn toàn, ng??i dan kh?ng có thu nh?p nào sau ??t m?a b?o v?a qua.

Kh?ng nh?ng ng??i dan mà nhi?u cán b? c?ng b? thi?t h?i n?ng sau c?n l? d?. Anh H? V?n Long, cán b? x? Ph??c L?c c?ng b? l? d? cu?n tr?i hoàn toàn nhà c?a. Anh Long cho hay, c? ?êm 27 và sáng ngày 28/10 tr?i m?a r?t to, anh ?i v?n ??ng bà con ??n ?y ban x? ?? phòng tránh b?o l?, v? con anh c?ng ?? ???c ??a lên x? ?? n?u c?m ph?c v? bà con.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 7

Tr??ng Ph? th?ng Dan t?c bán trú ti?u h?c và THCS Ph??c Thành b? "xé to?c" do m?a l?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong lúc ?ó, tr?i m?a l?n và xu?t hi?n l? quét cu?n tr?i hoàn toàn nhà anh cùng nhi?u nhà hàng xóm. “N?u mình h?m ?ó ? nhà, kh?ng ?i v?n ??ng dan tránh b?o l? và v? kh?ng lên ?y ban x? ?? n?u c?m cho bà con thì c? nhà mình ch?c c?ng ?? b? l? cu?n ?i r?i”, anh Long nói.

Theo báo cáo c?a x? Ph??c L?c, x? có 18 h? b? tr?i nhà hoàn toàn, 22 h? b? h? h?ng t? 30-70%. T?i x? Ph??c Thành có 49 nhà b? tr?i hoàn toàn, 55 nhà b? h? h?ng t? 30-70%.

Trên tuy?n ???ng ?H1 t? ???ng H? Chí Minh vào các x? Ph??c Thành và Ph??c L?c, hàng tr?m ?i?m s?t l? khi?n con ???ng b? "xé to?c" nhi?u ?o?n. ??t ?á ch?t thành ??ng, nhi?u t?ng ?á n?ng hàng ch?c t?n tr?i t? trên núi xu?ng ch?n ngang ???ng, bu?c l?c l??ng thi c?ng ph?i m? l?i khác ?? th?ng tuy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u con su?i bên ???ng hi?n gi? là “su?i ?á, b?i ?á”. ?ng Nguy?n M?nh Hà – Nguyên Bí th? huy?n ?y Ph??c S?n, hi?n là Tr??ng Ban N?i chính T?nh ?y Qu?ng Nam - cho bi?t, r?t nhi?u con su?i trên ??a bàn các x? Ph??c L?c, Ph??c Thành và Ph??c Kim… gi? ?? b? l?p m?t l?p ?á dày 3-4m, hai bên su?i là n??ng lúa c?a bà con ??ng bào nh?ng hi?n c?ng ?? b? ?á l?p ??y, kh?ng còn nh?n ra.

Con su?i ngay trung tam x? Ph??c Thành tr??c ?ay c?ng là su?i nh?, nay con su?i này c?ng là con su?i ?á v?i l?p ?á dày 3-4m, nhi?u t?ng ?á hàng ch?c t?n “l?n” xu?ng ch?n ngang. Tuy ???ng ?? th?ng vào x? Ph??c Thành nh?ng xe ? t? l?u th?ng còn khó kh?n, bùn ??t còn ng?n ngang, n??c su?i còn ch?y lên láng trên ???ng...

Ngày 24/11, ?ng Lê Trí Thanh, Ch? t?ch UBND t?nh ?? ?i ki?m tra tình hình s?t l? và th?m h?i, h? tr? cho ng??i dan x? Ph??c Thành, Ph??c L?c b? c? l?p nhi?u ngày qua.

T?i các ??a ph??ng này, Ch? t?ch t?nh Qu?ng Nam bi?u d??ng tinh th?n các l?c l??ng ?? n? l?c th?ng tuy?n ??m b?o ?i l?i, c?u h? c?u n?n và cung c?p l??ng th?c, nhu y?u ph?m cho bà con, kh?ng ?? bà con thi?u ?ói.

ám ?nh ky ?c v?a ch?y l? v?a khóc, nhìn tài s?n c? ??i b? cu?n ph?ng - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Lê Trí Thanh t?ng quà ??n bà con b? thi?t h?i n?ng do m?a b?o ? 2 x? Ph??c Thành và Ph??c L?c

?ng Thanh ?? ngh? chính quy?n ??a ph??ng ??ng viên, chia s? khó kh?n, giúp ?? ng??i dan s?m ?n ??nh cu?c s?ng. L??ng th?c, nhu y?u ph?m, v?t li?u ph?i cung c?p cho bà con k?p th?i nh?t, tuy?t ??i kh?ng ?? x?y ra tình tr?ng ?ói rét, thi?u ?n th?i gian t?i; nh?t là trong nh?ng tháng cu?i n?m am l?ch.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i x? Ph??c L?c, ?ng Lê Trí Thanh yêu c?u l?c l??ng ch?c n?ng ph?i n? l?c ti?p t?c tìm ki?m 4 ng??i m?t tích còn l?i; kh?n tr??ng kh?c ph?c tuy?n ???ng hoàn ch?nh và s?a ch?a nhà cho ng??i dan m?t nhà c?a có n?i ? ?n ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? t?ch t?nh Qu?ng Nam ?? ngh? ??a ph??ng ti?n hành kh?o sát các ??a ?i?m an toàn ?? nhanh chóng xay d?ng khu tái ??nh c? cho bà con, ??ng viên bà con ?ng h? ch? tr??ng di d?i ??n n?i an toàn.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD?p này, Ch? t?ch t?nh Qu?ng Nam t?ng 49 su?t quà ??n 49 ng??i dan x? Ph??c Thành và 30 su?t quà ??n 30 ng??i dan x? Ph??c L?c; nh?ng h? dan này b? tr?i nhà hoàn toàn trong ??t m?a b?o ngày 28/10.

50 su?t quà c?ng ?? ???c Ch? t?ch t?nh Qu?ng Nam trao ??n th?y c? ? x? Ph??c Thành và Ph??c L?c; và 20 t?p th? có thành tích trong c?ng tác kh?c ph?c, c?u h?, c?u n?n trong ??t m?a l? v?a qua trên ??a bàn huy?n Ph??c S?n.

?

C?ng Bính