Th? sáu, 27/11/2020 - 10:30

6 n?m kiên trì "v?ch" sai ph?m ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i

Dan trí

T? n?m 2014, khi còn gi? ch?c Phó Tr??ng ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i, ?ng L??ng Xuan Bình ?? nêu y ki?n, g?i v?n b?n ph?n ánh v? nh?ng sai ph?m t?i d? án ???ng s?t Nh?n - ga Hà N?i.

Thanh tra Chính ph? v?a c?ng khai hàng lo?t sai ph?m trong quá trình tri?n khai d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i theo ??n th? t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình, nguyên Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i.

"N?m 2014 t?i ?ang làm Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i. Khi d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i b?t ??u tri?n khai gói th?u t? v?n, t?i ?? có y ki?n r?i. ??u tiên, t?i nêu y ki?n trong t?p th? ban l?nh ??o c? quan. Các ?ng ?y kh?ng nghe. T?i ti?p t?c có y ki?n b?ng v?n b?n c?ng kh?ng ???c. T?i ?? báo cáo s? vi?c lên Bí th? Thành ?y c?ng kh?ng gi?i quy?t ???c"- ?ng Bình trao ??i v?i PV Dan trí sau khi k?t lu?n thanh tra ???c báo chí ??ng t?i.

6 n?m kiên trì v?ch sai ph?m ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng L??ng Xuan Bình (?nh: ??c Minh).

?ng kh?ng ??nh, ??n n?m 2016 ?ng v?n ?ang "báo cáo" và "ki?n ngh?", ch? kh?ng ph?i "t? cáo". Tuy nhiên, Thanh tra thành ph? Hà N?i ?? vào cu?c và k?t lu?n các vi?c làm c?a Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i là ?úng pháp lu?t, bu?c ?ng "ph?i ti?p t?c ??u tranh".

Thanh tra Chính ph? ?? c? ?oàn c?ng tác ?? g?p g? trao ??i th?ng tin, tài li?u v?i ?ng L??ng Xuan Bình trong kho?ng 2 tháng, tr??c khi chính th?c có v?n b?n báo cáo Th? t??ng Chính ph? cho phép thanh tra ??t xu?t d? án này.

N?m 2018, Thanh tra Chính ph? t?ng có k?t lu?n thanh tra m?t s? n?i dung theo ??n t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình v? d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- Ga Hà N?i. Tuy nhiên ?ng Bình ti?p t?c có ??n th?, kèm theo h? s?, ch?ng c? g?i t?i l?nh ??o Chính ph? và c? quan ch?c n?ng liên quan nên Thanh tra Chính ph? ti?p t?c ???c giao làm r? thêm.

"Su?t t? ??u chí cu?i, t?i kh?ng qu?n ng?i thi?t thòi v? b?n than mình. Do ???c b? trí c?ng vi?c kh?ng phù h?p v?i n?ng l?c chuyên m?n, t?i ?? làm ??n xin ngh? vi?c kh?ng l??ng (tháng 9/2019) ?? ch? ??i xem c? quan th?m quy?n gi?i quy?t ??n t? cáo c?a mình nh? th? nào. Th? nh?ng h? kh?ng cho t?i ngh?, l?i h??ng d?n t?i vi?t ??n xin th?i vi?c, có v?n b?n h?n hoi ??y. T?i làm sao mà ph?i vi?t ??n xin th?i vi?c?"- ?ng Bình b?c b?ch.

Hi?n t?i, ?ng Bình v?n t?i c? quan m?i ngày, nh?ng kh?ng còn thu?c qu?n ly c?a phòng ban nào và ch? ???c h??ng m?c l??ng b?ng 1/3 so v?i tr??c ?ay.

?ng kh?ng ??nh s? ti?p t?c ?? ngh? c? quan ch?c n?ng làm r? d?u hi?u sai ph?m t?i Gói th?u s? 6 c?a d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i b?i "ch?a hài lòng" v?i k?t lu?n thanh tra v?a ???c c?ng khai.

6 n?m kiên trì v?ch sai ph?m ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i (?nh: Toàn V?).

Th?ng báo k?t lu?n thanh tra do ?ng Nguy?n V?n Thanh- Phó T?ng Thanh tra Chính ph? ky, nêu r? m?t s? n?i dung t? cáo c?a??ng L??ng Xuan Bình là có c? s?.

K?t lu?n nh?n m?nh: Tr??c khi có ??n t? cáo, ?ng Bình ?? có m?t s? báo cáo v? nh?ng sai ph?m c?a?Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i (MRB)?lên Bí th? Thành ?y Hà N?i và Ch? t?ch UBND TP Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?y ban Ki?m tra Thành ?y Hà N?i ?? t? ch?c giám sát, Ch? t?ch UBND TP Hà N?i ?? giao Chánh Thanh tra thành ph? Hà N?i thành l?p ?oàn ?? xem xét, nh?ng ?ng Bình kh?ng nh?t trí và ti?p t?c có ??n g?i các c? quan Trung ??ng t? cáo v? các sai ph?m c?a Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i.

?ng Bình c?ng ?? t? cáo v? d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t trong c?ng tác thanh tra c?a ?oàn thanh tra thành ph? Hà N?i ???c thành l?p theo Quy?t ??nh 2774/Q?-TTTP-P6 n?m 2015 c?a Chánh thanh tra thành ph? Hà N?i.

??i chi?u v?i quy ??nh c?a Lu?t T? cáo, Thanh tra Chính ph? ?? ki?n ngh? Th? t??ng giao Ch? t?ch UBND TP Hà N?i xem xét gi?i quy?t theo th?m quy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Trách nhi?m thu?c Chánh thanh tra thành ph? Hà N?i, Tr??ng ?oàn thanh tra và thành viên ?oàn thanh tra theo Quy?t ??nh s? 2774/2015 c?a Chánh thanh tra thành ph? Hà N?i"- k?t lu?n thanh tra nêu r?.

C? quan thanh tra c?ng ?? ngh? Thành ?y Hà N?i xem xét l?i quá trình c?ng tác c?a ?ng Bình, trên c? s? ?ó ??m b?o quy?n l?i cho ?ng.

D? án ???ng s?t ?? th??Nh?n - ga Hà N?i?do Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i làm ch? ??u t?, t? v?n th?c hi?n là C?ng ty Systra (Pháp). Quy m? toàn tuy?n dài 12,5 km, trong ?ó trên cao 8,5km, ?i ng?m 4km; ?i?m ??u là Nh?n, ?i?m cu?i là ga Hà N?i.

T?ng m?c ??u t? ?i?u ch?nh theo Quy?t ??nh 4007/2013 c?a UBND TP Hà N?i là 1.176 tri?u Euro; th?i gian th?c hi?n d? án ?i?u ch?nh ??n n?m 2018.

N?m 2014, Th? t??ng Chính ph? có quy?t ??nh phê duy?t ?i?u ch?nh danh m?c d? án v?i t?ng m?c ??u t? 1.176 tri?u Euro (v?n ODA g?n 958 tri?u Euro, v?n ??i ?ng trong n??c trên 218 tri?u Euro), g?m ngu?n v?n vay ODA và vay ?u ??i c?a Chính ph? Pháp, C? quan phát tri?n Pháp AFD, Ngan hàng Phát tri?n Chau á (ADB), Ngan hàng Chau ?u (EIB) và Ngan sách thành ph? Hà N?i.

Th? Kha