Th? ba, 01/12/2020 - 10:50

Khánh Hòa:

3 cha con b? l? cu?n t? n?n trong ?êm

Dan trí

Sáng 1/12, l?nh ??o B? ch? huy B? ??i biên phòng t?nh Khánh Hòa cho bi?t, sau nhi?u gi? tri?n khai l?c l??ng tìm ki?m, thi th? 3 cha con b? n??c l? cu?n tr?i v?a ???c tìm th?y.

3 cha con b? l? cu?n t? n?n trong ?êm - 1

Hi?n tr??ng v? tìm ki?m 3 cha con b? n??c l? cu?n

Theo th?ng tin ban ??u, tr??c ?ó vào lúc 19h45 ngày 30/11, B? ch? huy B? ??i biên phòng t?nh Khánh Hòa nh?n ???c th?ng tin v? vi?c t?i khu v?c su?i ??ng Bé (th?n L??ng S?n 3, x? V?nh L??ng, TP Nha Trang) có 3 ng??i trong m?t gia ?ình b? n??c l? cu?n tr?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD3 n?n nhan, ???c xác ??nh là Nguy?n Ng?c Duy (SN 1985), Nguy?n Ng?c Thanh Nh? (SN 2012) và Nguy?n Ng?c Thanh Trúc (SN 2009). ?

Ngay sau khi nh?n ???c tin báo, B? ch? huy B? ??i biên phòng t?nh Khánh Hòa ?? ch? ??o ??n Biên phòng V?nh L??ng (TP Nha Trang) c? h?n 20 cán b?, chi?n s? ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng kh?n tr??ng t? ch?c c?ng tác tìm ki?m 3 n?n nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo B? ch? huy B? ??i biên phòng t?nh Khánh Hòa, ??n 9h ngày 1/12, l?c l??ng ch?c n?ng ?? tìm th?y 3 thi th? k? trên. Hi?n n?n nhan ?? ???c bàn giao cho gia ?ình lo h?u s?.

Theo m?t ngu?n tin, nguyên nhan x?y ra s? c? nói trên có th? do các n?n nhan b? tr??t chan khi ?i qua m?t con su?i g?n nhà.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSáng cùng ngày, th?ng tin thêm v? s? vi?c ?au lòng, ?ng Nguy?n S? Khánh, Phó Ch? t?ch UBND TP Nha Trang cho bi?t ?? n?m ???c s? vi?c k? trên; 3 n?n nhan là 3 cha con. Chính quy?n ??a ph??ng ?ang t? ch?c th?m h?i, ??ng viên gia ?ình n?n nhan.

Do ?nh h??ng c?a kh?ng khí l?nh t?ng c??ng k?t h?p v?i nhi?u ??ng gió ??ng trên cao nên t?nh Khánh Hòa có m?a to ??n r?t to v?i l??ng m?a tính t? 6h ngày 30/11 - 6h ngày 1/12 ph? bi?n t? 100 - 150mm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDRiêng TP Nha Trang, huy?n Diên Khánh, huy?n Khánh V?nh l??ng m?a ph? bi?n h?n 200mm.

Vi?t H?o