Th? n?m, 20/09/2018 - 15:29

2 Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ???c b? nhi?m thi?u tiêu chu?n

Dan trí

Thanh tra Chính ph? phát hi?n ?ng Lê Trung Hi?u và ?ng ?? Vi?t H?i ???c b? nhi?m gi? ch?c Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i khi thi?u tiêu chu?n theo quy ??nh.

Tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i t?ng b? Thanh tra Chính ph? ch? ra r?t nhi?u sai ph?m.
Tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i t?ng b? Thanh tra Chính ph? ch? ra r?t nhi?u sai ph?m.

Theo ngu?n tin c?a PV Dan trí, Thanh tra Chính ph? v?a hoàn t?t Báo cáo m?t s? n?i dung t? cáo liên quan ??n d? án tuy?n ???ng s?t ?? th? thí ?i?m Hà N?i, ?o?n Nh?n- ga Hà N?i (tuy?n s? 3). Trong ?ó ?? làm r? n?i dung t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình (nguyên Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i) v? vi?c ti?p nh?n và b? nhi?m Phó tr??ng ban ???ng s?t ?? th? Hà N?i ??i v?i ?ng Lê Trung Hi?u (t? B? K? ho?ch và ??u t?) và ?ng ?? Vi?t H?i (t? Tr??ng ?H Giao th?ng v?n t?i Hà N?i) là “th?n t?c” và thi?u ?i?u ki?n tiêu chu?n theo quy ??nh.

Kh?ng b? nhi?m “th?n t?c”

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh tra Chính ph? cho bi?t, xu?t phát t? nhu c?u c?ng tác cán b? c?a thành ph?, ngày 6/3/2017 Th??ng tr?c Thành u? Hà N?i ?? h?p xem xét, nh?t trí ch? tr??ng ti?p nh?n, b? nhi?m gi? ch?c v? Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ??i v?i các ?ng Lê Trung Hi?u (SN 1978, chuyên viên V? K?t c?u h? t?ng và ?? th?, B? K? ho?ch và ??u t?) và ?ng ?? Vi?t H?i (SN 1970, gi?ng viên Khoa C?ng trình, B? m?n ???ng s?t - Tr??ng ?H Giao th?ng v?n t?i Hà N?i).

Sau khi có y ki?n nh?t trí cho chuy?n c?ng tác c?a B? K? ho?ch và ??u t?, Tr??ng ?H Giao th?ng v?n t?i Hà N?i, ngày 19/5/2017 UBND TP Hà N?i ?? ban hành các quy?t ??nh v? vi?c ti?p nh?n, b? nhi?m Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ??i v?i ?ng Hi?u và ?ng H?i.

“Nh? v?y trình t?, th? t?c ti?p nh?n, b? nhi?m ch?c v? Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ??i v?i ?ng Lê Trung Hi?u và ?ng ?? Vi?t H?i ?? ???c th?c hi?n các b??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Do ?ó vi?c c?ng dan ph?n ánh cho r?ng b? nhi?m “th?n t?c” là kh?ng có c? s?”- Thanh tra Chính ph? k?t lu?n.

Thi?u nhi?u tiêu chu?n khi b? nhi?m

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh tra Chính ph? kh?ng ??nh, t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình v? vi?c UBND TP Hà N?i ti?p nh?n và b? nhi?m ?ng Lê Trung Hi?u, ?ng ?? Vi?t H?i còn thi?u tiêu chu?n theo quy ??nh là có c? s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, theo Quy?t ??nh s? 4654-Q?/TU/2014 c?a Ban Th??ng v? Thành u? Hà N?i thì ch?c danh Phó tr??ng Ban Qu?n ly d? án ???ng s?t ?? th? Hà N?i t??ng ???ng c?p Phó giám ??c s?, ngành.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i th?i ?i?m b? nhi?m (tháng 5/2017), ?ng Lê Trung Hi?u và ?ng ?? Vi?t H?i c? b?n ??m b?o v? ?i?u ki?n, tiêu chu?n theo quy ??nh nh?ng còn thi?u m?t s? tiêu chu?n.

Trong ?ó, ?ng Lê Trung Hi?u ch?a có Ch?ng ch? trình ?? cao c?p ly lu?n chính tr?, ch?a ??t ng?ch Chuyên viên chính (có ch?ng ch? b?i d??ng ng?ch chuyên viên chính).

?ng ?? Vi?t H?i ch?a có quy ho?ch t??ng ???ng c?p Phó giám ??c S?. ?ng H?i ch? m?i ???c quy ho?ch Phó tr??ng khoa, Tr??ng khoa c?a Tr??ng ?H Giao th?ng v?n t?i Hà N?i; ch?a ??t ng?ch chuyên viên chính ho?c t??ng ???ng; ch?a qua l?nh ??o c?p Tr??ng phòng t?i c? quan n?i c?ng tác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? trình s? 93/2017 c?a Ban cán s? ??ng UBND TP Hà N?i v? c?ng tác cán b? cho r?ng, ?ng Lê Trung Hi?u là k? s? xay d?ng c?ng trình giao th?ng, th?c s? qu?n tr? kinh doanh; có quá trình c?ng tác g?n v?i ngành ???ng s?t: Tham gia thi?t k? các d? án ???ng s?t ?? th? Hà N?i tuy?n s? 1; ???ng s?t Yên Viên- Ph? L?i- H? Long- Cái Lan; d? án 50 c?u trên tuy?n ???ng s?t th?ng nh?t,… ?ng Hi?u c?ng theo d?i và tham m?u tr?c ti?p các d? án xay d?ng ???ng s?t do T?ng c?ng ty ???ng s?t Vi?t Nam làm ch? ??u t?, các d? án ???ng s?t ?? th? Hà N?i, TPHCM, B? Giao th?ng v?n t?i làm ch? ??u t?…

Còn ?ng ?? Vi?t H?i là ti?n s? chuyên ngành k? thu?t xay d?ng c?ng trình ???ng s?t; nguyên là T?ng giám ??c C?ng ty MIVITRANS (c?ng ty thành viên c?a MASAN Group- Vi?t Nam) xay d?ng và qu?n ly tuy?n d?ch v? v?n t?i ?a ph??ng th?c gi?a Vi?t Nam và Liên bang Nga.

Bên c?nh ?ó, Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i cho r?ng, c? quan này ???c giao tri?n khai nhi?u d? án ???ng s?t ?? th?, các d? án ??u r?t l?n (t?ng m?c ??u t? h?n 1 t? USD), c?ng ngh? hi?n ??i, th? t?c qu?n ly ??u t? ph?c t?p và khó kh?n. ?ng Lê Trung Hi?u và ?ng ?? Vi?t H?i t? khi ???c b? nhi?m ?? phát huy n?ng l?c, s? tr??ng c?ng tác, có trình ?? ngo?i ng? và n?ng l?c chuyên m?n t?t, hoàn thành nhi?m v? ???c giao.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Hi?u ?? ???c c? ?i h?c Cao c?p ly lu?n chính tr?. ?ng H?i ?? có quy?t ??nh c? ?i h?c l?p b?i d??ng qu?n ly nhà n??c ng?ch Chuyên viên chính. C? 2 ?ng ??u ???c quy ho?ch ti?p ch?c danh Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i và ???c tín nhi?m cao c?a t?p th? cán b?, viên ch?c, ng??i lao ??ng t?i c? quan này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan thanh tra ?ánh giá, n?m 2017 Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ch? còn 2 Phó tr??ng ban s?p ngh? h?u; th?i gian tr??c ?? x?y ra m?t s? sai ph?m, thi?u sót liên quan ??n d? án ?? ???c Thanh tra Chính ph? ch? ra. Do v?y vi?c Thành u?, UBND TP Hà N?i ti?p nh?n, b? nhi?m ?ng Lê Trung Hi?u và ?ng ?? Vi?t H?i là nh?ng cán b? có chuyên m?n, kinh nghi?m c?ng tác g?n v?i chuyên ngành ???ng s?t là m?t b??c tháo g? cho TP Hà N?i và Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i.

Vi?c ?ng Hi?u và ?ng H?i thi?u tiêu chu?n ? th?i ?i?m b? nhi?m có trách nhi?m chính thu?c v? Ban T? ch?c Thành u?, Thành u?; trách nhi?m liên quan thu?c v? S? N?i v? Hà N?i.

“UBND TP Hà N?i ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m trong vi?c b? nhi?m ch?c danh Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ??i v?i các ?ng Lê Trung Hi?u, ?? Vi?t H?i khi ch?a ?? ?i?u ki?n, tiêu chu?n theo quy ??nh. ??ng th?i báo cáo Thành u? xem xét, x? ly phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, g?n v?i th?c ti?n yêu c?u nhi?m v? c?ng tác c?a ??a ph??ng và báo cáo k?t qu? Th? t??ng Chính ph?”- T?ng Thanh tra Chính ph? ?? ngh?.

Th? Kha