Th? ba, 01/12/2020 - 13:19

10 x??ng g? ? Hà N?i cùng b?c cháy ngùn ng?t

Dan trí

L?nh ??o ??a ph??ng cho bi?t, kho?ng 10 x??ng g? n?m trên di?n tích kho?ng 2.000m2 t?i x? H?u B?ng, huy?n Th?ch Th?t, Hà N?i b?c cháy ngùn ng?t vào sáng nay (1/12).

10 x??ng g? ? Hà N?i cùng b?c cháy ngùn ng?t - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? h?a ho?n l?n lan r?ng ra 10 x??ng g?. (?nh: CTV).

Tr?a ngày 1/12, trao ??i v?i phóng viên Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, ?ng Phan L?c Tr??ng - Bí th? x? H?u B?ng, huy?n Th?ch Th?t xác nh?n th?ng tin trên và cho bi?t, v? h?a ho?n x?y ra vào lúc 9h cùng ngày.

"Ng?n l?a bùng phát bên trong m?t x??ng g? r?ng kho?ng 200 m2 ? x? H?u B?ng, bên trong có nhi?u t?m g? và ?? g? thành ph?m nh? gi??ng, t?. Sau ?ó, l?a lan sang các x??ng s?n xu?t ?? g? n?i th?t bên c?nh. ?? có kho?ng 10 x??ng g? b? cháy lan gay thi?t h?i l?n v? tài s?n", ?ng Tr??ng nói.

10 x??ng g? ? Hà N?i cùng b?c cháy ngùn ng?t - 2

?ám cháy c?c l?n tr?i r?ng trong khu v?c kho?ng 2.000m2.

10 x??ng g? ? Hà N?i cùng b?c cháy ngùn ng?t - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác x??ng g? và nhà dan g?n hi?n tr??ng cháy cu?ng cu?ng s? tán tài s?n. (?nh: CTV).

C?ng theo ?ng Tr??ng, 10 x??ng g? b?c cháy n?m trên t?ng di?n tích kho?ng 2.000m2. ??n 10h45 cùng ngày, các l?c l??ng PCCC ?? c? b?n d?p t?t v? h?a ho?n. ?ám cháy kh?ng gay thi?t h?i v? ng??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng trao ??i v?i PV, m?t l?nh ??o huy?n Th?ch Th?t cho bi?t, hi?n các l?c l??ng ch?a cháy v?n ?ang có m?t t?i hi?n tr??ng ?? phun n??c d?p t?t hoàn toàn v? h?a ho?n, tránh tái bùng phát.

Tr?n Thanh