Th? ba, 01/12/2020 - 11:01

NSND Tr?n Th? Tuy?t:

Xa r?i gi?ng ngam "Than th??ng nh? ti?ng ng??i hàng xóm"

K? t? n?m 1960, gi?ng ngam th? c?a NSND Tr?n Th? Tuy?t ?? là ni?m th??ng n?i nh? c?a bi?t bao th? h? b?n nghe ?ài.

V?y là k? t? n?m nay, NSND Tr?n Th? Tuy?t s? kh?ng v? Hà N?i và th?m ?ài Ti?ng nói Vi?t Nam, n?i mà bà v?n g?i than th??ng là "tr? v? nhà" ???c n?a. Nh?ng v?n nh? 60 n?m nay, k? t? n?m 1960, k? t? khi bà tr? thành ng??i c?a Ban V?n ngh?, gi?ng ngam th? c?a NSND Tr?n Th? Tuy?t t? ngày ??u ?? là ni?m th??ng n?i nh? c?a bi?t bao th? h? b?n nghe ?ài, mà nhi?u ng??i trong s? ?ó ?? thành ng??i thiên c?.

Xa r?i gi?ng ngam Than th??ng nh? ti?ng ng??i hàng xóm - 1
NSND Tr?n Th? Tuy?t.

Nh?ng biên t?p viên k? c?u m?t th?i nh? biên t?p viên N?ng Th? Nhu?n, biên t?p viên - nhà th? Tr?nh Bích Ba ??u ?? bi?t ti?ng c?a NSND Tr?n Th? Tuy?t tr??c khi chung tay gay d?ng th??ng hi?u ch??ng trình "Ti?ng th?" c?a ?ài. V?i nh?ng ??ng nghi?p, ?àn em cùng c?ng tác, NSND Tr?n Th? Tuy?t gi?ng nh? m?t ng??i ch? c? hi?n h?u trong gia ?ình d?u m?y ch?c n?m, bà ???c ví m?t ng?i sao sáng chói trong làng ngam th?, làng v?n ngh?. N?u nhà th? Tr?nh Bích Ba nghe và ng??ng m? gi?ng ngam th? c?a NSND Tr?n Th? Tuy?t t? khi còn là m?t c? bé h?c c?p m?t thì v?i biên t?p viên N?ng Th? Nhu?n, dù xa cách nhi?u n?m, bà kh?ng sao quên ???c nét m?t, n? c??i, gi?ng nói, gi?ng ngam th? ??m th?m c?a ng??i ngh? s?, ng??i ch? c?a gia ?ình Ban V?n ngh? ??m ?m, than th??ng, tr?ng ngh?a tình. Bà N?ng Th? Nhu?n nh? d?p ?i c?ng tác ??n nh?ng ??n v? quan ??i ? mi?n Trung, khi nh?c ??n ch??ng trình "Ti?ng th?" c?a ?ài, ng??i ???c các cán b? chi?n s? g?i tên ??u tiên là NSND Tr?n Th? Tuy?t r?i m?i ??n các ngh? s? Chau Loan, Linh Nham, T??ng Th?, V? Kim Dung. Khi ng??i Biên t?p viên k? c?u k? v? ?i?u ?ó, ??i m?t bà ánh lên v? trìu m?n, n?a ??ng tình v?i thính gi?, n?a t? hào v? ng??i ch?, ng??i ??ng nghi?p tài n?ng, d?u bi?t r?ng ?? làm nên m?t ch??ng trình phát sóng ngoài di?n xu?t ngam th? còn có s? góp c?ng c?a c? t?p th? ??nh h??ng n?i dung, biên t?p viên, phát thanh viên, k? thu?t viên…

Xa r?i gi?ng ngam Than th??ng nh? ti?ng ng??i hàng xóm - 2
NSND Tr?n Th? Tuy?t và các ??ng nghi?p quay qu?n bên Bác H? t?i V?n phòng Ph? Ch? t?ch sau gi? ghi am ??c th? chúc T?t n?m ?inh D?u 1968.

S?c hút, s?c truy?n c?m c?a gi?ng ngam th? NSND Tr?n Th? Tuy?t v?i thính gi?, ??c bi?t v?i nh?ng ng??i lính xa nhà càng tran quy bi?t bao nhiêu. Chính nhà th? Hoàng Nhu?n C?m c?ng ?? m??n l?i ng??i b?n than là Li?t s? Nguy?n V?n Th?c - Tác gi? c?a nh?t ky "M?i m?i tu?i hai m??i" - "Gi?ng ngam th? c?a Ngh? s? Tr?n Th? Tuy?t nghe than th??ng nh? ti?ng ng??i hàng xóm".

?Hi?m ng??i bi?t r?ng ng??i ngh? s? ???c tr?i phú cho gi?ng ngam th? trong tr?o, kh?e kho?n ?y l?i có than hình m?nh d?, nh? bé, có nh?ng khi ch?a n?ng t?i 40 kg. Phát thanh viên - NSUT Kim Cúc cùng nhóm cán b? th?p bé nh? can sau gi?i phóng ???c ?ài Ti?ng nói Vi?t Nam ??c cách cho ?i an d??ng. Và bà ?? ???c m?c s? th? ng??i ch?, ng??i ngh? s? mình yêu m?n ngày ngày mi?t mài luy?n am cho tròn vành r? ch?, y nh? ca s? luy?n thanh dù lúc b?y gi? NSND Tr?n Th? Tuy?t ?? là ngh? s? ngam th? hàng ??u c?a ??t n??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá v? gi?ng ngam rung ??ng lòng ng??i v??t th?i gian c?a gi?ng ngam NSND Tr?n Th? Tuy?t, nhà th? Tr?n Nh?t Lam cho r?ng kh?ng ??n gi?n là t? nhiên mà ?ó là t? n?i l?c, t? s? kh?ng ng?ng rèn gi?a, luy?n t?p, ph?n ??u. C?ng theo ?ng, nh?ng b?ng am thanh NSND Tr?n Th? Tuy?t di?n xu?t ngam th?, hi?n còn l?u l?i ? kho b?ng c?a ?ài Ti?ng nói Vi?t Nam ??n nay v?n còn gay s?ng s?t b?i ch?t gi?ng ngam th? trong tr?o nh? n??c su?i. Ch?t gi?ng ?y, nh? NSND Tr?n Th? Tuy?t t?ng chia s? là k?t qu? c?a tình yêu ??i v?i th?, c?a tam h?n lu?n h??ng t?i nh?ng ?i?u trong sáng, ??p ?? trong cu?c s?ng.

Xa r?i gi?ng ngam Than th??ng nh? ti?ng ng??i hàng xóm - 3

NSND Tr?n Th? Tuy?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQua gi?ng ngam NSND Tr?n Th? Tuy?t, c?ng chúng, thính gi? nghe ?ài thêm yêu "Truy?n Ki?u", th? c?a Ch? t?ch H? Chí Minh, th? T? H?u, th? vi?t v? làng quê x? B?c. T? n?m 1962, NSND Tr?n Th? Tuy?t ?? vinh d? ???c ?ích than Bác H? m?i vào Ph? Ch? t?ch ngam th? và khen t?ng. L?i Bác ??ng viên gi? gìn s?c kh?e, rèn luy?n di?n xu?t và ??o ??c ?? ???c bà tam ni?m su?t cu?c ??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong ky ?c c?a nhi?u th? h? b?n nghe ?ài, khó lòng quên gi?ng ngam c?a NSND Tr?n Th? Tuy?t trên n?n nh?c giao h??ng bài "Mi?n Nam" c?a nhà th? T? H?u m? ??u "Bu?i phát thanh vào Nam" v?i nh?ng cau: "?i T? qu?c giang s?n hùng v?/ ??t anh hùng c?a th? k? 20/ H?y kiêu h?nh trên tuy?n ??u ch?ng M?/ Có mi?n Nam anh d?ng tuy?t v?i".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?y là k? t? n?m nay, NSND Tr?n Th? Tuy?t s? kh?ng tr? v? quê nhà Hà N?i, th?m ?ài Ti?ng nói Vi?t Nam, n?i bà v?n than th??ng g?i là "tr? v? nhà".

NSND Tr?n Th? Tuy?t sinh n?m 1931 ? Hà N?i và là con gái c?a Ngh? nhan ca trù Nguy?n Th? Phúc. Bà di?n xu?t ngam th? t? n?m 1957 và ???c c?ng chúng bi?t t?i qua ch??ng trình "Ti?ng th?" c?a ?ài ti?ng nói Vi?t Nam t? nh?ng n?m 60 c?a th? k? tr??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNSND Tr?n Th? Tuy?t t?ng ???c Bác H? m?i vào Ph? Ch? t?ch ngam th? và nhi?u l?n ngam th? chúc T?t c?a Bác trong ?êm Giao th?a. Bà ???c phong t?ng danh hi?u Ngh? s? Nhan dan n?m 2016.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào ngày 28/11 v?a qua, NSND Tr?n Th? Tuy?t qua ??i t?i nhà riêng, chung c? H? V?n Huê, qu?n Phú Nhu?n, TP HCM, th? 89 tu?i. Bà ???c gia ?ình h?a táng t?i Bình H?ng Hòa, sáng 30/11.?????????????????????

Theo V? Hà

VOV6