Th? t?, 02/12/2020 - 16:52

"Vùng s?ng" - tri?n l?m ??u tiên k?t h?p gi?a l?a v?i gi?y giang

Dan trí

Chi?u (1/12), t?i 211 Hàng B?ng (Hà N?i) ?? di?n ra l? khai m?c tri?n l?m "Vùng s?ng" c?a h?a s? Nguy?n V?n Trinh, tr?ng bày h?n 20 b?c tranh l?a k?t h?p v?i gi?y giang c?a ng??i M?ng.

Gi?y giang là lo?i gi?y ??c bi?t do ng??i dan t?c M?ng ? x? Hang Kia và Pà Cò c?a huy?n Mai Chau, t?nh Hòa Bình làm ra.

"Vùng s?ng" m? t? m?t kh?ng gian gi? t??ng, là ch? ?? xuyên su?t toàn b? tác ph?m c?a h?a s? Nguy?n V?n Trinh sáng tác t? n?m 2019 ??n cu?i n?m 2020. B?c tranh "Vùng s?ng" kh? 1m6x6m sáng tác trên ch?t li?u l?a, t?ng ???c gi?i thi?u trong m?t tri?n l?m tr??c ?ay, ?? nh?n ???c nhi?u ?ánh giá cao t? gi?i chuyên m?n.

Vùng s?ng - tri?n l?m ??u tiên k?t h?p gi?a l?a v?i gi?y giang - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?a s? Nguy?n V?n Trinh bên tác ph?m tr?ng bày trong tri?n l?m.

Theo h?a s? Nguy?n V?n Trinh, anh mu?n ??t tên cho tri?n l?m là "Vùng s?ng" b?i anh t?n th? v? ??p c?a t? nhiên và kh?ng thích gi?i h?n c?m xúc trong nh?ng khái ni?m.

"Vùng s?ng" kh?ng có m?t b? m?t nh? chúng ta ?ang ??ng. Các sinh th? luan chuy?n bên trong kh?i kh?ng gian, kh?ng có v?t ch?t n?n ??t cát, gi?ng nh? ?ang bay b?ng trong m?t d?ng khí. Kh?ng khí ?y nu?i d??ng các sinh th? khi?n chúng s?ng ??ng nh?ng chúng kh?ng t?n t?i, nh? cách chúng ta ngh? v? nh?ng th? than quen.

C? th? c?a các sinh v?t kia - t?i t? ??t cho chúng m?t th?i gian h?u h?n ?? t?n t?i, chúng kh?ng ng?ng tái sinh. M?i m?t ch?t li?u có m?t tính ch?t riêng, gi?ng nh? m?t con ng??i có cá tính riêng c?a h? thì m?t t? gi?y giang hay m?nh l?a c?ng s? có ti?ng nói riêng c?a nó.

T?i kh?ng ch? dùng nó ch?t li?u ?ó ?? sáng tác mà ?? ch?t li?u s?ng, kh?ng c??ng ép gì nó c?. N??c và màu ?i ??n ?au thì t?i theo ??n ??y. T?i th?y t? nhiên r?t ??p nh?ng t?i kh?ng sao chép t? nhiên, t?i mu?n t?o ra m?t vùng s?ng gi? t??ng".

Vùng s?ng - tri?n l?m ??u tiên k?t h?p gi?a l?a v?i gi?y giang - 2
Vùng s?ng - tri?n l?m ??u tiên k?t h?p gi?a l?a v?i gi?y giang - 3

Các tác ph?m trong b? tranh "Vùng s?ng" ??u toát lên nh?ng th?ng ?i?p r?t riêng t? ch?t li?u l?a và gi?y giang.

Tranh l?a t?ng có nh?ng th?i vàng son g?n v?i nh?ng tên tu?i nh?: Nguy?n Phan Chánh, Lê Ph?, Lê Th? L?u… Nh?ng các h?a s? v? l?a ?ang ít d?n. Nguy?n V?n Trinh n?m trong s? nh?ng h?a s? ch?n ch?t li?u l?a - m?t ch?t li?u ph?i dày c?ng luy?n t?p và c?n ??n s? tinh t? cao trong c?m nh?n.

Theo h?a s? g?c B?c Giang, ngoài vi?c ti?p thu nh?ng k? thu?t v? l?a truy?n th?ng, anh c?ng ?ng d?ng sáng t?o các ch?t li?u khác nhau vào trong v? l?a. ??c bi?t, anh ph?i m?t m?t th?i gian khá dài ?? mày mò ra k? thu?t k?t h?p v? trên c? l?a và gi?y giang ?? mang hi?u ?ng t?ng t?ng, l?p l?p.

S? k? l??ng trên nh?ng nét v? l?a l?i k?t h?p v?i s? phóng khoáng, tung t?y nh?y trên n?n gi?y giang, s? khiêm t?n c?a h?a s? trong nh?ng nét v? ???c dìm ?i… khi?n ng??i xem ch?i v?i trong nh?ng "vùng s?ng".

Nguy?n V?n Trinh sinh n?m 1991, quê B?c Giang, hi?n ?ang sinh s?ng và làm vi?c t?i Hà N?i. Anh t?t nghi?p ??i h?c M? thu?t Vi?t Nam.

Hà Tùng Long