Th? n?m, 03/12/2020 - 05:57

?ng x? th? này: Ai ?úng, ai sai?

Dan trí

?o?n clip d??i ?ay ghi l?i hình ?nh m?t hành khách trên máy bay vì quá t?c gi?n vi?c ng??i ph? n? ng?i gh? tr??c x?a tóc che m?t màn hình c?a mình, ?? dính k?o cao su vào tóc ??i ph??ng.

?ng x? th? này: Ai ?úng, ai sai?

Kh?ng nh?ng v?y, ng??i ph? n? ng?i ? gh? sau còn cài k?o mút d? vào mái tóc c?a ng??i ph? n? ng?i tr??c. ?o?n video clip ghi l?i cách hành x? kh?ng ??p c?a c? hai ng??i ph? n? ?? ???c chia s? trên m?ng x? h?i, thu hút t?i h?n 97 tri?u l??t xem và khi?n nhi?u ng??i ??a ra bình lu?n v? vi?c ai ?úng, ai sai, hay... c? hai cùng sai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i ph? n? ng?i sau còn mang b?m móng tay ra ?? b?m vào tóc c?a ng??i ph? n? ng?i tr??c, r?i nhúng tóc c?a ng??i này vào c?c cà phê.

C? dan m?ng ?? tranh c?i s?i n?i v? cách hành x? c?a hai ng??i ph? n?. Nh?ng c?ng có m?t s? ng??i cho r?ng ?ay là clip dàn d?ng và th?c t? hai ng??i này r?t có th? là… b?n c?a nhau, b?i h? cùng ??i m? và ?eo tai nghe, có phong cách khá gi?ng nhau. Có th? ng??i ph? n? ng?i gh? tr??c ?? ??i m?t b? tóc gi? r?i nhóm b?n ?? cùng th?c hi?n clip dàn d?ng này ?? thu hút s? chú y trên m?ng.

Bích Ng?c
Theo Daily Mail