Th? sáu, 27/11/2020 - 09:55

T? thi?n và khái ni?m v? lòng t?t c?a Osho

Dan trí

Lòng t?t ch? có hình th?c bên ngoài là t? bi còn th?m sau bên trong l?i kh?ng ph?i. B?i chúng xu?t phát t? cái t?i cá nhan. Và ch? ngh?a t? thi?n có tác d?ng c?ng c? cái t?i ?ó.

Trong cu?n "T? bi - trên c? tr?c ?n và yêu th??ng", b?c th?y tam linh ?n ?? d?n m?t cau nói c?a ng??i x?a cho r?ng, con ???ng d?n ??n ??a ng?c ???c lát b?ng nh?ng y nguy?n t?t ??p. Có hàng tri?u ng??i ?ang giúp ng??i khác v?i thi?n y, b?ng l?i khuyên chan thành mà th?m chí kh?ng màng ??n vi?c ng??i ?ó có c?n ??n chúng hay li?u có ai làm theo nh?ng ?i?u mình khuyên nh? hay kh?ng.

Theo Osho, ?ó là m?t cách bi?u ??t c?a lòng t?t h?n là t? bi. B?n ??i x? t?t v?i m?t ai ?ó, b?n c?m th?y mình là ng??i t?t, là k? ?áng khen. ?ó là ly do khi?n lòng t?t ch? có hình th?c bên ngoài là t? bi, còn th?m sau bên trong l?i kh?ng ph?i, mà chúng xu?t phát t? ??ng c? ng?m nào ?ó.

T? thi?n và khái ni?m v? lòng t?t c?a Osho - 1

Lòng t?t khi?n cho ng??i ta tr? nên kiêu h?nh khi chú tr?ng ??n cái t?i c?a b?n than. N?u ?? y, b?n s? nh?n th?y nh?ng ng??i t?t b?ng ??u có cái t?i r?t l?n, l?n h?n c? nh?ng ng??i tàn nh?n. ?i?u này khá l? l?m, b?i theo quan ?i?m c?a Osho, ít ra ng??i ác s? ít nhi?u c?m th?y t?i l?i, còn ng??i t?t l?i c?m th?y mình hoàn h?o, lúc nào c?ng thánh thi?n h?n ng??i và t?t h?n k? khác.

"Ng??i t?t nh?n th?c r?t r? nh?ng vi?c mình ?ang làm, do v?y m?i ngh?a c? mà h? làm s? càng mang thêm cho h? n?ng l??ng và s?c m?nh. M?i ngày, h? càng tr? nên v? ??i h?n và t?t c? ch? là m?t hành trình giúp c?ng c? cái t?i cá nhan", ?ng l?p lu?n.?

Trong khi ?ó, t? bi ch? xu?t hi?n khi cái t?i kh?ng còn n?a. T? bi v?n có ph?n c?t l?i c?a s? t? t? trong ?ó, ngh?a là thái ?? d?u dàng, c?m th?ng, chia s?, h?u ích và sáng t?o. Nh?ng nó di?n ra hoàn toàn t? nhiên và kh?ng dính dáng gì ??n b?n. Trong khi ?ó, ni?m vui ch? b?o ng??i khác th?c ch?t xu?t phát t? cái t?i cá nhan và nó tinh t? ??n m?c ta khó mà nh?n ra ?i?u này. B?n tr? thành k? hi?u bi?t, còn ng??i nghe thì ? vào v? trí c?a k? ng? ngh?ch.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?ng cách ??a ra nh?ng quan ni?m sai l?m v? t? bi và ph?n bi?n chúng d?a trên nh?ng l?p lu?n s?c bén, Osho mu?n m?i ng??i có góc nhìn ?úng ??n v? b?n ch?t c?a tình yêu th??ng. Xuyên su?t h?n 200 trang sách, Osho khuyên m?i ng??i h?y s?ng ?? yêu th??ng và d?p b? các nguyên t?c mà x? h?i áp ??t.

T? bi lu?n ?i cùng v?i s? th?u c?m và hi?u bi?t. ?? có t? bi, ta kh?ng ch? ph?i hi?u và t?n tr?ng ng??i ??i di?n, mà còn ph?i th?u hi?u ??n c?t l?i chính b?n than mình. ?i?u ?ó giúp ta nhìn th?y ???c cái sau l?ng nh?t bên trong ng??i ??i di?n, ?ó chính là tam h?n c?a h?. Và khi hai tam h?n ?ó ?? g?p ???c nhau thì c? hai s? tr? thành m?t. T? bi chính là d?ng th?c cao nh?t c?a tình th??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK? th?c, chúng ta kh?ng th? yêu th??ng ai ?ó n?u kh?ng bi?t cách yêu th??ng b?n than. Có l?n, Osho nhìn th?y m?t bà m? d?y c?u con trai c?a mình: H?y giúp ?? m?i ng??i.

-?????????? Th? còn m?i ng??i thì sao ?? - ??a tr? h?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD-?????????? Thì h? s? giúp nh?ng ng??i khác - ng??i m? ?n t?n ?áp.

??a tr? nghe th? li?n th?c m?c:

-?????????? Sao k? v?y m?? T?i sao mình kh?ng t? giúp b?n than tr??c, thay vì lu?n ngh? ??n vi?c ph?i lu?n giúp ?? m?i ng??i và làm cho m?i th? tr? nên ph?c t?p m?t cách kh?ng c?n thi?t ??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong cu?c s?ng, chúng ta lu?n ???c d?y ph?i giúp ?? k? khác và hy v?ng ng??i khác ngh? ??n ng??i xung quanh. Dù v?y, theo Osho, b?n kh?ng th? giúp ng??i khác n?u b?n còn kh?ng th? giúp chính mình. ?ng ví von ?i?u này gi?ng vi?c m?t ng??i ch?a bao gi? nhìn th?y ánh sáng s? kh?ng th? nào d?n ???ng cho ng??i khác tìm th?y ánh sáng.

?ng khuyên m?i ng??i nên s?ng m?t cu?c ??i an nhiên, h?nh phúc và phong phú h?t m?c, t? ?ó m?i có th? c?m nh?n nh?ng ?i?u tích c?c trong cu?c s?ng. Khi ?y, t? kh?c chúng ta s? chia s? cùng m?i ng??i, t?a nh? áng may tr?u n??c s? ?em m?a ??n kh?p n?i. Và chúng ta s? th?y vi?c s? chia mang ??n nhi?u ni?m vui h?n là c?m giác mong ch? ???c nh?n l?i.

H?n b?n t?ng nghe cau nói: "Nh?ng gì mình kh?ng mu?n thì c?ng ??ng làm v?i k? khác". K? th?c, cau nói này còn ng?m th? hi?n r?ng b?n làm vi?c t?t ch? vì b?n c?ng mu?n ???c k? khác ??i x? t?t v?i mình. "?ó là m?t hành ??ng ích k?, xu?t phát t? cái t?i cá nhan và th?t ra ch? bi?t ngh? cho b?n than", Osho vi?t. B?n kh?ng h? ph?ng s? k? khác, b?n c?ng kh?ng yêu th??ng tr?n v?n m?t ai mà ?n sau nh?ng hành ??ng ?ó là k? v?ng b?n than s? nh?n l?i ?i?u t?t ??p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ?ó, t? bi là d?ng th?c cho ?i mà kh?ng h? tính toán. B?i ?ó là b?n ch?t c?a b?n và b?n kh?ng ?òi h?i s? ?áp tr? n?i ng??i nh?n. B?n cho ?i ch? vì b?n có ch? kh?ng ph?i k? khác c?n. B?n kh?ng h? can nh?c, tính toán khi cho ?i. B?n cho ?i vì cu?c s?ng c?a b?n ?ang tràn ng?p ?i?u ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDOsho là nhan v?t ???c t? Sunday Times m? t? "m?t trong 1.000 ng??i ki?n t?o c?a th? k? 20". ?ng còn ???c bi?t ??n là m?t trong 10 ng??i thay ??i v?n m?nh c?a ?n ?? - cùng Gandhi, Nehru và ??c Ph?t…, theo bình ch?n c?a t? Sunday Mid-day.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i hàng ngàn bài gi?ng bao trùm m?i ch? ?? - t? vi?c khám phá y ngh?a t?n t?i c?a b?n than cho ??n nh?ng v?n ?? b?c thi?t c?a x? h?i, chính tr?, Osho tr? thành b?c th?y tam linh n?i ti?ng th? gi?i, ng??i có nh?ng ?óng góp mang tính cách m?ng trong l?nh v?c chuy?n hóa n?i tam con ng??i.

Van Th?o

T? khóa: