Th? hai, 09/11/2020 - 14:05

Truy?n hình th?c t? ?? khi?n nhi?u sao Vi?t “v?p ng?”?

Dan trí

Vi?c nhi?u sao Vi?t b? lên án, ch? trích, t?y chay… ??u liên quan ??n s? xu?t hi?n dày ??c c?a h? trên truy?n hình th?c t?.

Sao Vi?t “v?p ng?” ngay trên san ch?i mình l?a ch?n

V? vi?c lùm xùm gi?a Hoa h?u Chuy?n gi?i H??ng Giang v?i anti-fan v?a qua ?? m? ra r?t nhi?u cau chuy?n. Chuy?n v? cách ?ng x? c?a sao Vi?t v?i nh?ng ng??i “anti” mình. Chuy?n v? “quy?n n?ng ng?m” c?a các anti-fan trong vi?c “n?n ch?nh” sao Vi?t khi h? l?ch ???ng. Chuy?n v? thái ?? “nh?n l?i” và nói l?i “xin l?i” c?a sao Vi?t khi “v?p ng?”.

Truy?n hình th?c t? ?? khi?n nhi?u sao Vi?t “v?p ng?”? - 1

H??ng Giang ph?i ??i di?n v?i nh?ng "cú ng?" ch?a t?ng có ph?i ch?ng vì sa vào mê h?n tr?n c?a truy?n hình th?c t??

Tuy nhiên, có y ki?n cho r?ng truy?n hình th?c t? ?? góp ph?n kh?ng nh? khi?n sao Vi?t có nh?ng “v?p ng?”. ?i?u ?ó li?u có ?úng?

Theo nhìn nh?n c?a nhi?u ng??i, H??ng Giang b? “anti” b?i r?t nhi?u ly do. Nh?ng ly do chính khi?n c? b? gán danh hi?u “n? hoàng ??o ly” là vì c? xu?t hi?n quá dày ??c trên sóng truy?n hình và liên t?c lên gi?ng d?y d? ??ng nghi?p, gi?i truy?n th?ng, khán gi?... v? t?t c? m?i th?, dù so v? tu?i ??i và kinh nghi?m s?ng thì ch?a quá dày d?n. Ngoài ra, c?ng trên truy?n hình th?c t?, c? ?? ??ng ?? v?i r?t nhi?u các ngh? s? khác nh?: ngh? s? Trung Dan, ca s? Tim, ng??i m?u Trang Tr?n...

?i?u ?áng nói là m?c dù bi?t r? m??i m??i ng??i ??p chuy?n gi?i ?ang b? khán gi? ch? trích nh?ng nhi?u ch??ng trình truy?n hình th?c t? v?n c? tình ?? c? t?o trò trên sóng truy?n hình. Th?m chí, m?t s? ch??ng trình còn c? tình xoáy vào nh?ng phát ng?n gay tranh c?i c?a H??ng Giang ?? t?o “drama”.

Còn nh?, th?i ?i?m m?i lên sóng, hai v? giám kh?o Nam trung và V? Hoàng Y?n c?a ch??ng trình Vietnam’s Next top Model ?? khi?n kh?ng ít khán gi? ph?i ch? trích th?m t? vì nh?ng màn tranh c?i, ch?i b?i, m?t sát l?n nhau nh? ngoài ch?... Th?m chí, ?? xu?t hi?n m?t làn sóng “t?y chay” h?t s?c m?nh m?.

Tuy nhiên, ? nh?ng mùa sau, các nhan v?t này v?n nghi?m nhiên l?p l?i nh?ng trò c? trong ch??ng trình. Có ng??i lên ti?ng ch? ra r?ng, hai nhan v?t này th?c ra c?ng ch? làm theo format c?a ch??ng trình và m?c ?ích chính là t?o chiêu trò ?? hút khán gi?.

Riêng Tr??ng Giang và Tr?n Thành thì ?? v? s? l?n b? ch? trích kém duyên, quá l? ho?c có nh?ng l?i nói ??ng ch?m ??n tình c?m riêng t? c?a nhi?u ngh? s?. S? th? hi?n thái quá ? v? trí d?n ch??ng trình c?a hai nam di?n viên ?? khi?n khán gi? khó ch?u ra m?t và nhi?u l?n yêu c?u nhà s?n xu?t ??i ng??i d?n phù h?p h?n. D?u v?y, sau ?ó, hai di?n viên này v?n ti?p t?c ph? sóng trên r?t nhi?u ch??ng trình truy?n hình th?c t? khác.

Ngh? s? th?i c?ng ngh? s? c?n tính toán cho m?i l?n xu?t hi?n?

V?n bi?t r?ng, truy?n hình th?c t? v?i ngh? s? lu?n t?n t?i m?i quan h? “c?ng sinh”. Truy?n hình th?c t? mang ??n cho ngh? s?, nh?t là các ngh? s? tr? r?t nhi?u c? h?i: s? n?i ti?ng, san ch?i, ti?n b?c... Ngh? s? c?ng mang ??n cho truy?n hình th?c t? nh?ng màu s?c m?i m? và thú v? ?? kéo khán gi?.

Truy?n hình th?c t? ?? khi?n nhi?u sao Vi?t “v?p ng?”? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr?n Thành nhi?u l?n lên ti?ng xin l?i khán gi?.

Nh?ng m?t ch??ng trình truy?n hình th?c t? v?n minh là ph?i có s? t?n tr?ng khán gi? và mang ??n nh?ng giá tr? gi?i trí lành m?nh. B?i ch? có nh? th?, các ch??ng trình này m?i kh?ng ti?p tay cho các ngh? s? làm trò và càng kh?ng l?i d?ng ngh? s? ?? hút khách b?ng m?i cách.

B?n than H??ng Giang c?ng kh?ng ??nh, c? kh?ng c? tình rao gi?ng ??o ly trên truy?n hình mà tuan th? theo format (k?ch b?n) c?a ch??ng trình. T?c là trong m?t ch??ng trình s? có ng??i ???c “phan vai” nói ít, nói nhi?u, ng??i gi?n d?, ng??i c?u k?, ng??i ?óng vai thi?n, ng??i ?óng vai ác...?

Tr??ng Giang và Tr?n Thành c?ng nhi?u l?n th?a nh?n, có nh?ng ch??ng trình, chính h? ph?i “làm tròn vai theo format”. Và khi “tr??t dài” theo cu?c ch?i, ??i khi h? c?ng kh?ng th? ki?m soát ???c chính mình.

??o di?n Nguy?n C?ng V??ng cho r?ng, r?t khó ?? yêu c?u các ch??ng trình truy?n hình th?c t? kh?ng ???c t?o chiêu trò nh?ng chiêu trò c?ng ph?i có gi?i h?n. Vi?c ??y các ngh? s? vào “drama” ho?c ti?p tay cho ngh? s? t?o scandal là l?i l?n c?a truy?n hình th?c t?.

“D? nhiên, ngh? s? kh?ng d?i kh? t?i m?c kh?ng nh?n bi?t ???c mình ?ang làm gì. Nên m?i có nh?ng ngh? s? tình nguy?n làm “con r?i” cho cu?c ch?i c?a truy?n hình th?c t?. Nh?ng c?ng có nh?ng ngh? s? b? sa vào "mê h?n tr?n" c?a truy?n hình th?c t? d?n ??n m?t ki?m soát. Và ?ó là ly do vì sao ngày càng có nhi?u ngh? s? “v?p ng?” ngay trên nh?ng san ch?i mà h? l?a ch?n”, ??o di?n Nguy?n C?ng V??ng nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChuyên gia truy?n th?ng Nguy?n Ng?c Long c?ng cho r?ng, truy?n hình th?c t? b?n ch?t là m?t ch??ng trình ???c lên khung k?ch b?n t? tr??c nh?ng v?n ch?a l?i kh?ng gian ?? ngh? s? t? do t??ng tác. Hay nói cách khác, tính th?c t? c?a ch??ng trình v?n ?? n?m trong m?t ???ng biên k? tr??c. Vì th?, vi?c t? ch? c?a ngh? s? c?ng có gi?i h?n. B?n ch?t h? ?? ???c “phan vai” ?? t?o k?ch tính, cao trào, “drama” nh?m thu hút ng??i xem.

?“N?u nh? trong các ho?t ??ng ngh? thu?t bình th??ng, ngh? s? th??ng ph?i r?t c?n tr?ng thì ? các ch??ng trình th?c t? h? l?i t? do th? hi?n cái t?i, th?m chí còn b? “biên t?p” ?? b?c l? ??m nét cái t?i nh?m thu hút ng??i xem nhi?u h?n n?a. T?i ngh? ?ó là cái b?y mà n?u kh?ng t?nh táo, ngh? s? d? làm m?t hình ?nh trong m?t c?ng chúng.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, nói ?i c?ng c?n nói l?i, r?ng kh?ng ai, kh?ng m?t nhà s?n xu?t nào b?t ép ngh? s? tham gia các ch??ng trình th?c t? ???c n?u b?n than ngh? s? kh?ng “g?t ??u”. Th? nên n?u v?p ng? ho?c tr??t dài thì c?ng ch? là h? qu? t? quy?t ??nh tr??c ?ó c?a ngh? s? ch? kh?ng th? ?? l?i hoàn toàn cho b?n than truy?n hình th?c t? ???c”, chuyên gia Nguy?n Ng?c Long nói thêm.

Bài ti?p: “Quy?n n?ng” c?a anti-fan ?? thay ??i sao Vi?t nh? th? nào?

Hà Tùng Long