Th? ba, 01/12/2020 - 14:04

Thu Qu?nh nói gì v? vai "ti?u tam" gay ?c ch? trong phim "L?a ?m"?

Dan trí

B? phim "L?a ?m" ?ang phát sóng ??n t?p 43. M?y t?p g?n ?ay, vi?c xoáy sau vào nhan v?t "ti?u tam" Ng?c do Thu Qu?nh ??m vai gay nhi?u ?c ch? cho ng??i xem.

Theo ?ó, Ng?c và Minh (Tr??ng Minh Qu?c Thái) t?ng yêu nhau r?t sau ??m. Tuy nhiên, sau ?ó Ng?c ra n??c ngoài ??nh c?, Minh ? nhà yêu r?i l?y Th?y (Thúy H?ng) b?n than c?a Ng?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau m?t th?i gian s?ng ? n??c ngoài, Ng?c tr? v? v?i y ?? mu?n cho Minh bi?t m?t vài s? th?t. Ng?c tìm m?i cách l?y lòng bà Mai (m? Minh), Minh và Quang (con trai c?a Minh). Bà Mai (NSND Lan h??ng) t? ra yêu quy Ng?c, nh?t là khi c? th?ng báo bé Chíp chính là con gái c?a Minh.

Thu Qu?nh nói gì v? vai ti?u tam gay ?c ch? trong phim L?a ?m? - 1

Nhan v?t "ti?u tam" do Thu Qu?nh ??m vai gay nhi?u ?c ch?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMinh và bà Mai d? dàng tin vào nh?ng "k?ch b?n" ???c dàn d?ng c?a Ng?c. Th?m chí, bà Mai còn nh?n Ng?c làm con nu?i b?t ch?p s? ph?n ??i c?a em gái Minh và kh?ng thèm ngó ngàng ??n c?m xúc c?a con dau. Bà Mai còn cho phép Ng?c th??ng xuyên ??n nhà nh? m?t thành viên than thi?t c?a gia ?ình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Mai nhi?u l?n ??n g?p Ng?c ?? nh? c? khuyên nh? Minh t? b? v? trí ??i tr??ng phòng cháy ch?a cháy ?? chuy?n sang m?t c?ng vi?c khác. Ng?c g?i y bà Mai thuy?t ph?c Minh ?i Pháp b?i ch? có nh? th? Minh g?n g?i ???c v?i con gái và có th? t? b? ngh? lính c?u h?a.

L?i d?ng ?i?u này, Ng?c ngày càng ti?p c?n g?n h?n v?i gia ?ình Minh. C? c?ng chính là nguyên nhan khi?n tình c?m v? ch?ng Minh - Th?y ngày càng r?n n?t. Sau m?t kho?ng th?i gian dài ch?u ??ng, Ng?c quy?t ??nh ly than Minh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSo v?i nhan v?t "ti?u tam" trong các phim truy?n hình tr??c, nhan v?t Ng?c có nhi?u ?i?m khác bi?t. C? kh?ng t? nhiên chen chan vào h?n nhan c?a Minh và Th?y mà ?? t?ng có tình yêu sau ??m v?i Minh. C? l?i ???c m? c?a Minh "h?u thu?n" ?? ti?n g?n h?n ??n m?c ?ích c?a mình.

Thu Qu?nh nói gì v? vai ti?u tam gay ?c ch? trong phim L?a ?m? - 2

Nhan v?t bà Mai là nguyên nhan c?ng h??ng khi?n cho Ng?c b? ghét l?i càng thêm ghét.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, chính nh?ng chi ti?t này l?i khi?n khán gi? c?m th?y ?c ch?. Trong nhi?u t?p phim, khán gi? th? hi?n s? khó ch?u vì bà Mai và Minh lu?n tin m?i l?i nói c?a Ng?c còn Th?y thì ch?u ??ng thái quá. B?i theo logic th?ng th??ng, kh?ng m?t bà m? ch?ng nào l?i c? tin t?i m?c làm ?nh h??ng ??n h?nh phúc gia ?ình c?a con trai. Và c?ng kh?ng bà m? ch?ng nào l?i có th? v? tam t?i m?c b? qua m?i c?m xúc c?a con dau.

Ngoài ra, nhan v?t Ng?c ?? quá th? ?o?n và tr? tr?n khi h?t l?n này ??n l?n khác khi?n cho h?n nhan c?a Minh - Th?y ??ng bên b? v?c. Trong khi ?ó, Minh kh?ng d?t khoát ?? b?o v? h?nh phúc, Th?y l?i ch?u ??ng thái quá.

"Ch?ng hi?u sao bà Mai d? b? Ng?c d? th?, trong khi con trai bà b? Ng?c ?á ?? ch?y theo ng??i có ti?n h?n. Có khi Chíp ch? là m?t l?i nói d?i, kh?ng h?n kh?ng kém", khán gi? Lan Anh bình lu?n.

"Phim càng lúc càng sa ?à vào toàn nh?ng chuy?n tào lao. Phim ?? tài phòng cháy ch?a cháy r?i ch?a b?nh c?u ng??i mà gi? toàn xoáy vào chuy?n "ti?u tam" phá ho?i h?nh phúc gia ?ình khi?n m?ch phim dài lê thê, kh?ng có ?i?m nh?n gì c?", khán gi? Tr?nh Th? Van b?c xúc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên fanpage c?a phim?"L?a ?m", nhi?u khán gi? c?ng ?? l?i nh?ng bình lu?n gay g?t:?"Phim nên d?ng l?i ?i sau vào ti?u tam kh?ng b? phim s? kh?ng hay ?au";?"Mong phim h?t nhanh ??i ??i phim khác";?"Phim xem chán th?t mà kh?ng th?c t?, mình kh?ng mu?n xem"...?

Thu Qu?nh nói gì v? vai ti?u tam gay ?c ch? trong phim L?a ?m? - 3
Thu Qu?nh nói gì v? vai ti?u tam gay ?c ch? trong phim L?a ?m? - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u khán gi? t? ra chán n?n vì phim v? l?c l??ng phòng cháy ch?a cháy và bác s? mà xoáy sau vào chuy?n "ti?u tam".

Chia s? v?i Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, Thu Qu?nh cho bi?t, ngay t? ??u, khi nh?n vai này, c? ?? c?m th?y r?t áp l?c vì nhi?u n?m tr? l?i ?ay phim truy?n hình xu?t hi?n dày ??c nh?n v?t "ti?u tam". C?ng chính vì l? ?ó mà c? ?? ph?i nghiên c?u làm sao ?? th? hi?n nhan v?t c?a mình có s? khác bi?t. Nhan v?t này ??ng gi?a ranh gi?i c?a ?úng và sai ch? kh?ng hoàn toàn ?áng ghét.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Ph?i nhìn nh?n khách quan r?ng, vai Ng?c nh?n "g?ch ?á" c?ng là ?i?u ???ng nhiên th?i. B?i vì nhan than vai nh? v?y thì khó ?? m?i ng??i yêu th??ng l?m. Nh?ng hy v?ng, t? gi? ??n cu?i phim, m?i ng??i s? có cái nhìn thi?n c?m h?n m?t chút ??i v?i nhan v?t này", Thu Qu?nh nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN? di?n viên sinh n?m 1988 ti?t l?, trong k?ch b?n, nhan v?t Ng?c còn ???c xay d?ng "kh?ng khi?p" và "tr? tr?n" h?n nhi?u so v?i nh?ng gì th? hi?n trên phim. Nh?ng c?ng chính vì th? mà khi ??m vai, Thu Qu?nh ph?i trao ??i v?i ??o di?n ?? ti?t ch? l?i.

Thu Qu?nh nói gì v? vai ti?u tam gay ?c ch? trong phim L?a ?m? - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Dù sao, khi phan tích ra thì nhi?u hành ??ng c?a nhan v?t Ng?c c?ng có nh?ng nguyên nhan h?p ly phía sau. ? ?ay, lúc ??u, Ng?c kh?ng hoàn toàn mu?n nh?y b? vào tranh c??p Minh v?i Th?y ho?c ch?c ngoáy h?nh phúc gia ?ình Minh mà do cách hành x? c?a Th?y và nhi?u y?u t? khác khi?n Ng?c thay ??i y ??nh ban ??u. Cái khó lí gi?i nh?t c?a Ng?c ?ó là kh?ng hi?u sao c? "?am ??u" vào yêu Minh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c ?ích c?a vi?c tr? v? là Ng?c mu?n gi?i thích lí do c? ra ?i và cho Minh bi?t chuy?n c? v?i anh ta có m?t ??a con gái. B?i l? ?ó t?i lu?n tìm ra nh?ng "?i?m t?a" ?? c?m th?ng cho nhan v?t c?a mình", Thu Qu?nh nói thêm.

Thu Qu?nh c?ng cho r?ng, sau m?i t?p phim, c? ??u ??c h?t nh?ng bình lu?n c?a khán gi?. C? c?m th?y ???c an ?i là dù sao b? phim và nhan v?t c?a mình c?ng ???c khán gi? quan tam. Vì quan tam nên h? m?i theo d?i phim và ??a ra y ki?n c?a mình.

Hà Tùng Long