Th? ba, 17/11/2020 - 17:13

Thu h?i gi?i Nhì tài n?ng múa c?a Th?ch Hi?u L?ng vì b? t? “??o nhái”

Dan trí

B? V?n hoá, Th? thao và Du l?ch ra v?n b?n thu h?i gi?i Nhì t?i Cu?c thi Tài n?ng bi?u di?n Múa 2020 ??i v?i Th?ch Hi?u L?ng. Tác ph?m “s? kh?ng” c?a thí sinh này b? t? ??o tác ph?m n??c ngoài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? V?n hoá, Th? thao và Du l?ch v?a ban hành v?n b?n s? 3382/Q?-BVHTTDL v? vi?c thu h?i gi?i th??ng (gi?i Nhì) t?i Cu?c thi tài n?ng bi?u di?n Múa 2020 ??i v?i thí sinh Th?ch Hi?u L?ng, kèm ti?n th??ng là 5.000.000? (N?m tri?u ??ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy do thu h?i gi?i th??ng ??i v?i thí sinh Th?ch Hi?u L?ng ???c ghi r? trong v?n b?n là do "Vi ph?m Quy ch? T? ch?c “Cu?c thi tài n?ng bi?u di?n Múa 2020””.

Theo v?n b?n, thí sinh Th?ch Hi?u L?ng có trách nhi?m hoàn tr? gi?y ch?ng nh?n gi?i th??ng (gi?i Nhì), cúp và ti?n th??ng cho Ban t? ch?c cu?c thi (C?c Ngh? thu?t Bi?u di?n).

Thu h?i gi?i Nhì tài n?ng múa c?a Th?ch Hi?u L?ng vì b? t? “??o nhái” - 1

ình ?nh tác ph?m "S? kh?ng" c?a Vi?t Nam (?nh c?t t? clip).

Thu h?i gi?i Nhì tài n?ng múa c?a Th?ch Hi?u L?ng vì b? t? “??o nhái” - 2

Tác ph?m "S/HE"? (?nh c?t t? clip).

Tr??c ?ó, ngay sau khi cu?c thi Tài n?ng bi?u di?n múa 2020 c?a C?c Ngh? thu?t Bi?u di?n c?ng b? k?t qu? h?m 17/10, ?? có th?ng tin: Tác ph?m “S? kh?ng” (biên ??o - hu?n luy?n: Mai Minh Anh Khoa - Lê H?i, bi?u di?n Th?ch Hi?u L?ng - Hu?nh Nh?t Hòa) sao chép tác ph?m “S/HE” c?a m?t c?ng ty n??c ngoài tên Dance Company. Tác ph?m “S/HE” ?? ???c th?c hi?n t? n?m 2017.

Ngay khi nh?n ???c ph?n ánh tác ph?m ?o?t gi?i Nhì b?ng B (múa ???ng ??i) b? t? “??o nhái”, Ban t? ch?c cu?c thi ?? có bu?i h?p, trao ??i v? v? vi?c. “Chúng t?i ?? giao phòng Ngh? thu?t liên l?c hai thí sinh Th?ch Hi?u L?ng, Hu?nh Nh?t Hòa yêu c?u làm t??ng trình r? v? s? vi?c. Ban t? ch?c cu?c thi th?ng nh?t r?ng, n?u có vi ph?m s? x? ly theo quy ??nh. Vi ph?m ??n ?au x? ly ??n ?ó, kh?ng bao che”, ?ng Tr?n H??ng D??ng, Phó c?c tr??ng C?c Ngh? thu?t Bi?u di?n kh?ng ??nh v?i phóng viên Dan trí.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?n H??ng D??ng cho bi?t, trong quy ch? nêu r?: các thí sinh tham gia cu?c thi ch?u hoàn toàn trách nhi?m v? lu?t b?n quy?n tác ph?m ??i v?i tác ph?m d? thi và ch?p hành ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t v? ho?t ??ng bi?u di?n ngh? thu?t.

Sau h?n 10 ngày nh?n x? ly v? tác ph?m ?o?t gi?i nhì t?i cu?c thi Tài n?ng bi?u di?n múa 2020 b? t? ??o tác ph?m n??c ngoài, chi?u ngày 3/11, trao ??i v?i phóng viên Dan trí, ?ng Tr?n H??ng D??ng cho bi?t ?? nh?n ???c v?n b?n gi?i trình t?? biên ??o - hu?n luy?n c?a tác ph?m “S? kh?ng” Mai Minh Anh Khoa và c?a hai thí sinh Hu?nh Nh?t Hòa, Th?ch Hi?u L?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng Tr?n H??ng D??ng, nhóm biên ??o và di?n viên th? hi?n tác ph?m “S? kh?ng” ?? kh?ng xin phép b?n quy?n tr??c khi thi. Nh?ng sau khi nh?n ???c ph?n h?i c?a Dance Company, nhóm ?? email g?i l?i xin l?i t?i c?ng ty này…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?c Ngh? thu?t Bi?u di?n c?ng báo cáo l?nh ??o B? V?n hoá, Th? thao và Du l?ch xin y ki?n h??ng x? ly v? vi?c.

Thu h?i gi?i Nhì tài n?ng múa c?a Th?ch Hi?u L?ng vì b? t? “??o nhái” - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?ng nh?n gi?i nhì c?a di?n viên múa Th?ch Hi?u L?ng (?nh: FB nhan v?t).

Cu?c thi Tài n?ng bi?u di?n múa 2020 ?? di?n ra liên t?c trong 6 ngày.? T?i TPHCM, cu?c thi ?? di?n ra trong hai ngày 9 và ngày 10 v?i các ti?t m?c bi?u di?n c?a h?n 30 thí sinh. T?i Thành ph? Hà N?i, cu?c thi di?n ra trong các ngày 12, 13, 14, 15 v?i s? tham gia c?a g?n 60 thí sinh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL? t?ng k?t và trao gi?i vào ngày 17/10 t?i Nhà hát L?n Hà N?i. Ban t? ch?c ?? trao 6 gi?i Nh?t cho các thí sinh: Nguy?n ??c Hi?u, Ph?m Th? Ph??ng, Nguy?n H?u Khang, Tr?n L? Thanh, Nguy?n Th?ch Sang, Nguy?n Toàn Trung.

14 gi?i Nhì ?? ???c trao cho các thí sinh nh? Th?ch Hi?u L?ng, Nguy?n Trà My, ??ng Bùi Minh Hi?u, nhóm Life Dance Team… và 16 gi?i Ba, 6 gi?i Khuy?n khích. 2 gi?i Xu?t s?c ???c trao cho Biên ??o xu?t s?c, NS?T Nguy?n Th? Thúy H?ng và Hu?n luy?n xu?t s?c ?ào Ph??ng Duy...

Nguy?n H?ng