Th? ba, 10/11/2020 - 06:59

“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ??

Dan trí

Trong h?n 2 tu?n, nhóm ngh? s? ?? th?c hi?n nh?ng tác ph?m “body-painting” v?i b?i c?nh ? qu?n ??o Lofoten, ch?p nh?n th?i ti?t kh?c nghi?t v?i nhi?t ?? quanh m?c 0-4 ?? C.

“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 1

Tháng 9/2020, n? ngh? s? “body-painting” Vilija Vitkute và các c?ng s? ??n th?m qu?n ??o Lofoten (Na Uy), n?i có khí h?u l?nh giá c?a vùng B?c C?c. Cùng v?i các c?ng s? c?a mình, n? ngh? s? Vitkute mu?n th?c hi?n d? án “Ky ?c c?a n??c” ?? nói v? b?n ch?t c?t l?i c?a con ng??i và m?i liên h? c?a con ng??i v?i n??c.

Cùng v?i n? v? c?ng Ma?gorzata Su? và nhà làm phim tài li?u Linnea Grimstedt, h? ?? th?c hi?n d? án c?a mình t?i qu?n ??o Lofoten, b?i n?i ?ay có s? yên bình, t?nh l?ng r?t hoàn h?o ?? h? có th? ti?n hành d? án ngh? thu?t.

Trong h?n 2 tu?n, h? ?? th?c hi?n nh?ng tác ph?m “body-painting” v?i b?i c?nh qu?n ??o Lofoten, ch?p nh?n th?i ti?t kh?c nghi?t, nhi?t ?? ch? ? quanh m?c 0-4 ?? C. H? làm vi?c m?i ngày h?n 12 ti?ng ??ng h? ?? tìm ???c b?i c?nh, ch? ??i th?i ?i?m ánh sáng phù h?p, và còn ph?i c?u mong s? h?p tác c?a... th?i ti?t, h? ph?i tranh th? v? “body-painting”, ghi hình, ch?p hình...

“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 2

N? ngh? s? Vilija Vitkute ph?i v? th?t nhanh, th?t t?p trung, ?? ng??i m?u Ma?gorzata Su? kh?ng b? l?nh quá lau, và ánh sáng, màu s?c c?a c?nh v?t c?ng kh?ng b? thay ??i quá nhi?u.

Nh?ng tác ph?m “body-painting” hòa nh?p vào b?i c?nh nh? th? này ch? có th? t?o ???c hi?u ?ng hoàn h?o t? m?t góc nhìn duy nh?t, c?n ph?i ???c ch?p hình và quay phim t? góc nhìn chính xác ?ó m?i có th? th?y ???c nh?ng ?i?u k? di?u, ?n t??ng c?a ngh? thu?t “body-painting”.

Trong nh?ng n?m tháng t?i ?ay, d? án “Ky ?c c?a n??c” s? ti?p t?c ??a nhóm ngh? s? ?i t?i nhi?u qu?c gia và vùng ??t trên th? gi?i.

“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ??:

“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 3
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 4
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 5
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 6
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 7
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 8
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 9
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 10
“S?n gai ?c” tr??c nh?ng tác ph?m “body-painting” v? trong cái l?nh 0 ?? - 11
D? án “Ky ?c c?a n??c” nói v? m?i liên h? c?a con ng??i v?i n??c

Bích Ng?c
Theo Bored Panda