Th? hai, 30/11/2020 - 22:45

San kh?u k?ch l?n ??u tiên d?ng v? v? ??i d?ch Covid-19

Dan trí

San kh?u L? Ng?c v?a kh?i c?ng v? di?n v? ??i d?ch Covid-19 có tên "??i m?t Covid". K?ch b?n c?a tác gi? Minh Nguy?t, NSND Lê Hùng ??m nh?n vai trò ??o di?n.

Các ngh? s? ti?t l?, "??i m?t Covid" là b?n hùng ca v? s?c chi?n ??u và tinh th?n m?nh m? c?a ??i ng? y bác s?, bài h?c v? s? ??ng tam hi?p l?c r?t t?t gi?a toàn dan t?c Vi?t Nam khi ??ng tr??c khó kh?n, th? thách to l?n, s?ng còn. Trong ?ó, s? kh?ng th? thi?u ???c nh?ng cau chuy?n ??y c?m ??ng v? tình ng??i, s? hi sinh to l?n c?a nhi?u con ng??i ?? giành l?y bình an cho x? h?i.

San kh?u k?ch l?n ??u tiên d?ng v? v? ??i d?ch Covid-19 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDê-kíp sáng t?o và ??i di?n san kh?u L? Ng?c th?ng tin v? v? di?n "??i m?t Covid".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng cau chuy?n ch? có ? Vi?t Nam nh?: cay ATM g?o, nhà l?nh ??o tr?ng ?êm ch? ??o chi?n d?ch ch?ng Covid-19, nh?ng cau chuy?n d? khóc, d? c??i v? m?t th?i ?i?m v? cùng ??c bi?t c?a l?ch s? nhan lo?i. ?ay là m?t d?ch b?nh kh?ng khi?p, là phép th? kh?ng d? v??t qua, ch? có chung s?c ??ng lòng thì Vi?t Nam m?i th?c s? là ?i?m sáng trong phòng ch?ng d?ch b?nh, là t?m g??ng cho th? gi?i v? thành c?ng ng?n ch?n d?ch...

NSND Lê Hùng chia s?: "Th?c hi?n ?? tài này b?ng ng?n ng? san kh?u là thách th?c kh?ng ??n gi?n, b?i n?u kh?ng khéo s? d? thành lên gan, h? kh?u hi?u. Vì th?, ê-kíp sáng t?o s? c? g?ng chuy?n t?i th?ng ?i?p t? v? di?n b?ng nh?ng chi ti?t giàu tính nhan v?n, gay xúc ??ng cho ng??i xem.

Ch?ng h?n nh? chuy?n ng??i bác s? vì ph?i c?u ch?a b?nh nhan mà kh?ng th? v? nhà ch?u tang cha, c?nh ph?i trò chuy?n v?i con qua cánh c?a cách ly, ph?i kh?ng ch? nh?ng xúc c?m riêng t? t??ng ch?ng kh?ng th? kìm nén ?? kh?ng ?nh h??ng vi?c c?u ch?a ng??i nhi?m d?ch b?nh… Bên c?nh ?ó, v? di?n c?ng s? t?o tam th? nh? nhàng, tho?i mái trong ti?p nh?n cho ng??i xem th?ng qua nh?ng "mi?ng san kh?u" hài h??c, gay c??i…

V? di?n là tác ph?m th? 6 trong n?m 2020 c?a san kh?u L? Ng?c, là thành qu? kh?ng d? ??t t?i c?a m?t ??n v? san kh?u x? h?i hóa trong b?i c?nh san kh?u d??ng nh? tê li?t vì d?ch b?nh. ?ay c?ng là m?t tác ph?m có màu s?c ??c bi?t ??i v?i san kh?u L? Ng?c. D? ki?n tác ph?m s? hoàn thành trong th?i gian cu?i n?m nay.? ? ??

Hà Tùng Long