Th? t?, 02/12/2020 - 07:48

?ng vua phim tình c?m hài và cú "ng? ng?a" b?t ng? ??i thay s? nghi?p

Dan trí

Tài t? ng??i Anh Hugh Grant (hi?n 60 tu?i) ti?t l? ly do t?i sao ?ng quy?t ??nh r?i xa màn ?nh gi?a th?i k? ??nh cao trong s? nghi?p.

?ng vua phim tình c?m hài và cú ng? ng?a b?t ng? ??i thay s? nghi?p - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng vua phim tình c?m hài và cú "ng? ng?a" b?t ng? ??i thay s? nghi?p

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHugh Grant t? m?t tài t? ?n khách trong hàng lo?t các phim tình c?m hài ??a v? doanh thu l?n, b?ng tr? nên "m?t tích" kh?i màn b?c su?t m?t th?i gian. Gi? ?ay, Hugh Grant ti?t l? ly do th?c s? ??ng sau qu?ng th?i gian ng?ng tr? ho?t ??ng di?n xu?t.

T? gi?a th?p niên 1990 cho t?i gi?a th?p niên 2000, Hugh Grant ???c xem là ?ng vua c?a dòng phim tam ly tình c?m pha ch?t hài.

Sau hàng lo?t nh?ng phim gay s?t ngoài phòng vé nh? "Four Weddings and a Funeral" (B?n ?ám c??i và m?t ?ám ma - 1994), "Notting Hill" (1999), "Bridget Jones' Diary" (Nh?t ky ti?u th? Jones - 2001) và "Love Actually" (Yêu th?t s? - 2003), tài t? ng??i Anh b?ng bi?n m?t b?t ng? kh?i "ngai vàng" nam chính phim tình c?m hài, nhi?u ng??i kh?ng hi?u t?i sao có qu?ng th?i gian ng?ng tr? ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong cu?c ph?ng v?n m?i ?ay, Hugh Grant ti?t l? r?ng tho?t tiên, ?ng c?m th?y h?t h?ng thú v?i nh?ng vai di?n, ngay c? v?i nh?ng b? phim mà ?ng t?ng tham gia r?t thành c?ng; r?i sau ?ó, kinh ?? ?i?n ?nh Hollywood c?ng kh?ng còn yêu thích ?ng n?a.

"T?i b?t ??u có thái ?? kh?ng tích c?c k? t? n?m 2005, th?i ?i?m ?ó là sau khi t?i tham gia phim 'Music and Lyrics'. Lúc ?y, t?i ?? c?m th?y khá ng?y nh?ng vai di?n có cùng m?t m?-típ quen thu?c", Hugh Grant chia s? trong cu?c ph?ng v?n v?i t? tin t?c Los Angeles Times (M?).

Dù b?t ??u c?m th?y chán ngán nh?ng vai di?n tình c?m hài, nh?ng Hugh Grant v?n quy?t ??nh tham gia thêm b? phim "Did You Hear About the Morgans?" h?i n?m 2009, nh?ng lúc này, kh?ng còn gi?ng nh? nh?ng l?n tr??c, b? phim kh?ng ???c c?ng chúng ?ón nh?n và b? xem là m?t th?t b?i ngoài phòng vé.

?ng vua phim tình c?m hài và cú ng? ng?a b?t ng? ??i thay s? nghi?p - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTài t? ng??i Anh Hugh Grant (hi?n 60 tu?i) ti?t l? ly do t?i sao ?ng quy?t ??nh r?i xa màn ?nh gi?a th?i k? ??nh cao trong s? nghi?p.

Nam di?n viên nh? l?i cú ch?n ??ng ??y tính c?nh báo ?y: "? th?i ?i?m ?y, kh?ng ph?i t?i t? b? Hollywood, mà chính Hollywood ?? t? b? t?i sau th?t b?i ?áng k? ?y. Cho dù t?i có th? nào sau th?t b?i ?y, thì nh?ng ngày tháng ???c tr? thù lao cao cho các vai di?n trong phim tình c?m hài c?ng b?ng ch?c v?t bi?n m?t ch? sau m?t ?êm".

Nam di?n viên k? c?u v?n ?? làm vi?c trong l?nh v?c ?i?n ?nh và truy?n hình t? n?m 22 tu?i b?ng ch?c tr? nên... r?nh rang, ch?ng còn nh?ng k?ch b?n t?i t?p g?i ??n, nh?ng nhà làm phim tình c?m hài cho r?ng Hugh Grant ?? h?t th?i, trong khi tài t? v?n ???c bi?t ??n nhi?u nh?t v?i các vai di?n thu?c th? lo?i này, tình th? th?t gay n?n lòng, nh?ng hóa ra c?ng kh?ng hoàn toàn ?áng th?t v?ng.

"C?ng h?i x?u h? nh?ng b?ng ch?c cu?c s?ng c?a t?i tr? nên t? do h?n và t?i ???c thoát kh?i m?t s? vi?c mà t?i kh?ng h?ng thú. T?i chuy?n sang th? làm m?t s? vi?c ? nh?ng l?nh v?c khác và c?m th?y có nh?ng h?ng thú m?i m? xu?t hi?n trong cu?c s?ng".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c g?p th?t b?i trong th? lo?i phim tình c?m hài c?ng giúp Hugh Grant có ?? d?ng c?m ?? hoàn toàn ?o?n tuy?t v?i nh?ng vai di?n thu?c th? lo?i này và theo ?u?i nh?ng th? lo?i khác, Hugh Grant t?ng chia s? th?ng th?n trong m?t cu?c ph?ng v?n v?i t?p chí ?i?n ?nh Hollywood Reporter r?ng: "T?i ?? quá già ?? còn ti?p t?c tham gia phim tình c?m hài, nên gi? t?i chuy?n sang th? lo?i khác".

Th?i gian qua, Hugh Grant thu hút s? chú y v?i b? phim truy?n hình xoay quanh ?? tài t?i ph?m - "The Undoing", trong phim, nhan v?t do Hugh Grant ??m nh?n b? tình nghi ph?m t?i gi?t ng??i.

"Kh?ng có nhi?u ti?ng c??i trong phim 'The Undoing'. T?i c?ng kh?ng ch?c t?i sao t?i nh?n l?i tham gia phim này. T?i mu?n tham gia b? phim b?i ?ó là m?t d? án ??ng c?p, v?i m?t k?ch b?n khi?n t?i mê m?i l?t ??c ng?n ng?u, ?i?u này là r?t hi?m th?y ??i v?i cá nhan t?i b?i t?i th??ng c?m th?y bu?n ng? khi ??c t?i trang th? 6 c?a ph?n l?n các cu?n k?ch b?n ???c g?i t?i cho mình", tài t? chia s?.

B? phim tam ly gi?t gan ?? v?a khép l?i v?i cái k?t khi?n ng??i xem c?m th?y s?ng s?t b?i s? ph?c t?p, ?a di?n trong nhan v?t mà Hugh Grant ??m nh?n.

Bích Ng?c
Theo Today