Th? t?, 02/12/2020 - 07:07

N? chính "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" hy v?ng k?t thúc nh?ng ?au ??n

Dan trí

N? di?n viên ng??i M? Melissa Gilbert (hi?n 56 tu?i) v?n ???c bi?t ??n nhi?u nh?t v?i vai di?n c? bé Laura Ingalls Wilder trong sê-ri phim truy?n hình "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên".

N? chính Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên hy v?ng k?t thúc nh?ng ?au ??n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN? chính "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" hy v?ng k?t thúc nh?ng ?au ??n

Bà Melissa Gilbert ?? v?a tr?i qua ca ph?u thu?t ? c?, bà chia s? m?t ?o?n video clip lên tài kho?n m?ng x? h?i ?? c?p nh?t tình hình b?n than. Sau nhi?u n?m tháng s?ng trong ?au ??n, n? di?n viên k? c?u hi?n gi? ?? c?m th?y d? ch?u h?n sau ca ph?u thu?t quan tr?ng và hy v?ng r?ng cu?c s?ng c?a mình s? t?t ??p h?n sau s? vi?c này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMelissa Gilbert cho hay: "Kh?ng có gì quá vui s??ng hay quá kh?n kh? trong chuy?n này c?, nh?ng t?i mu?n chia s? v?i các b?n, ??c bi?t v?i nh?ng ai ?ang ph?i s?ng v?i nh?ng v?n ?? v? c?t s?ng…".

Vào ngày 19/11 v?a qua, bà Melissa Gilbert ?? tr?i qua ca ph?u thu?t th? 4, ?ó là m?t ca ph?u thu?t ? vùng c? ?? tháo b? nh?ng chi?c n?p c? và th?c hi?n m?t s? can thi?p m?i. Bà ?? ph?i s?ng v?i nh?ng v?n ?? v? c?t s?ng trong su?t m?t th?p k? qua và t?ng g?p ph?i m?t cú ng? m?nh t?i m?c b? g?y l?ng h?i n?m 2010.

N? chính Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên hy v?ng k?t thúc nh?ng ?au ??n - 2

N? di?n viên ng??i M? Melissa Gilbert v?n ???c bi?t ??n nhi?u nh?t v?i vai di?n c? bé Laura Ingalls Wilder trong sê-ri phim truy?n hình "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên".

N? chính "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" hy v?ng k?t thúc nh?ng ?au ??n

Sau khi bà tr?i qua ca ph?u thu?t, m?t trong s? các bác s? xu?t hi?n trong ?o?n video clip ???c bà ??ng t?i trên tài kho?n cá nhan ?? nói: "T?i ngh? chúng ta ?? ??t ???c thành c?ng l?n v? c? b?n". Và dù m?i ch? tr?i qua m?t th?i gian ng?n sau ph?u thu?t, nh?ng bà Melissa Gilbert ?? có ni?m tin l?n r?ng bà s? có nh?ng ngày tháng d? ch?u h?n, b?t ?au ??n h?n trong t??ng lai:

"Dù t?i m?i ch? tr?i qua ít ngày sau ph?u thu?t, nh?ng r? ràng ca ph?u thu?t này ?? là m?t tr?i nghi?m làm thay ??i cu?c s?ng c?a t?i. Vào d?p l? T? ?n n?m nay, t?i kh?ng th? ? bên nh?ng ng??i than yêu và ph?i n?m trong b?nh vi?n, nh?ng t?i v?n c?m th?y ng?p tràn lòng bi?t ?n ??i v?i cu?c s?ng này.

"T?i bi?t ?ay ch? là m?t tình hu?ng t?m th?i và vào d?p l? T? ?n n?m t?i, t?i s? ???c ?oàn t? v?i t?t c? ng??i than, s? cùng nhau n?u n??ng, vui ?ùa và t?n h??ng m?t k? ngh? l? hoàn h?o, khi ?y, t?i s? kh?ng còn ph?i nh?n nhó vì ?au ??n hay ph?i ch?u nh?ng gi?i h?n th? ch?t quá l?n n?a. ?ó s? là m?t vi?n c?nh hoàn h?o".

N? chính Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên hy v?ng k?t thúc nh?ng ?au ??n - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? vài gi? sau ca ph?u thu?t, bà Melissa Gilbert ?? ??ng t?i m?t b?c ?nh cho th?y bà ?ang ng?i trên gh? và m?m c??i.

Ch? vài gi? sau ca ph?u thu?t, bà Melissa Gilbert ?? ??ng t?i m?t b?c ?nh cho th?y bà ?ang ng?i trên gh? và m?m c??i. Gi? ?ay bà ch? ??i vi?c ???c tr? v? nhà ?oàn t? v?i ch?ng - nam di?n viên Timothy Busfield ?? chu?n b? ?ón Giáng sinh và n?m m?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n t?i, bà Melissa Gilbert ?ang trong cu?c h?n nhan th? 3, bà ?? g?n bó v?i ?ng Timothy Busfield (hi?n 63 tu?i) k? t? n?m 2013. Bà có 2 ng??i con trai t? hai cu?c h?n nhan tr??c. Trong cu?c ??i mình, bà Melissa Gilbert t?ng ph?i chi?n ??u v?i ch?ng nghi?n r??u và l?m d?ng ch?t kích thích. ?i?u này ?? t?ng ???c bà chia s? trong cu?n t? truy?n ra m?t h?i n?m 2009.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau nh?ng vai di?n ?áng chú y trong các b? phim truy?n hình nh? "Little House on the Prairie" (Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên), "The Diary of Anne Frank" (1980), "The Miracle Worker" (1979), bà Gilbert v?n ti?p t?c tham gia di?n xu?t trong l?nh v?c truy?n hình khi ?? b??c vào tu?i tr??ng thành, nh?ng giai ?o?n ??nh cao trong s? nghi?p di?n xu?t c?a bà chính là nh?ng vai di?n bà t?ng ??m nh?n khi còn là m?t di?n viên nh? tu?i.

Bích Ng?c
Theo Today