Th? b?y, 28/11/2020 - 16:17

NS?T Tr?n L?c: "T?i ?? r?t kh? s? khi gi?m 11kg ?? vào vai Tr?nh C?ng S?n"

Dan trí

NS?T Tr?n L?c ?? ph?i kh? luy?n m?i gi?m ???c 11kg ?? ?óng vai nh?c s? Tr?nh C?ng S?n. Anh ph?i t? b? nhi?u thói quen sinh ho?t hàng ngày. ?ó là nh?ng ?i?u mà anh kh?ng bao gi? ngh? mình s? làm ???c.

10 n?m qua anh "b? b?ng" ?i?n ?nh dù l?nh v?c này ?? ??a anh b??c lên b?c vinh quang t? r?t s?m. Lí do anh quay tr? l?i v?i vai di?n Tr?nh C?ng S?n trong d? án ?i?n ?nh c?a ??o di?n Phan Gia Nh?t Linh l?n này?

Nói v? qu?ng ??i làm ngh? thu?t c?a t?i thì ?úng là t?i g?n bó v?i ?i?n ?nh nhi?u h?n san kh?u. T?i m?i ho?t ??ng san kh?u kho?ng 5 n?m tr? l?i ?ay, trong khi t?i có t?i 20 n?m th?ng tr?m v?i ?i?n ?nh. Nói nh? th? ?? th?y, t?i yêu ?i?n ?nh kh?ng khi?p và ch?a bao gi? có y ??nh b? ?i?n ?nh c?.

NS?T Tr?n L?c: T?i ?? r?t kh? s? khi gi?m 11kg ?? vào vai Tr?nh C?ng S?n - 1

Ngh? s? Tr?n L?c trong t?o hình nh?c s? Tr?nh C?ng S?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng 20 n?m làm ngh? liên t?c, c?ng có lúc t?i c?n ph?i ngh? ng?i và có kho?ng l?ng ?? làm m?i mình. T?i chuy?n qua san kh?u nh? m?t cách làm m?i mình v?i ni?m ?am mê m?i.

Vai Tr?nh C?ng S?n trong d? án "Em và Tr?nh" là m?t vai r?t ??c bi?t. Khi ch?a ??c k?ch b?n, m?i ch? nghe m? t? qua v? nhan v?t, t?i ?? r?t thích r?i. Lúc ?ó, cái máu làm phim c?a t?i l?i tr?i d?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVì th?, b??c vào casting, t?i ?? t?p trung cao ??. Dù sao 10 n?m r?i kh?ng ?óng phim nên khi quay tr? l?i c?ng có nh?ng tr? ng?i nh?t ??nh.

T?i bi?t, có nhi?u ng??i gi?ng và l?t t? ???c tinh th?n c?a nh?c s? Tr?nh C?ng S?n h?n t?i. B?i v?y, ngoài nh?ng yêu c?u c?a ng??i ngh? s? c?n ph?i có hóa than vào nhan v?t nh?: bi?t ?àn, bi?t hát, có kh? n?ng ngo?i ng? (ng??i có kh? n?ng ngo?i ng? thì m?i nói ???c gi?ng c?a các ??a ph??ng khác)… t?i c?ng c? g?ng h?c ti?ng Pháp. Vì trong phim s? có nh?ng ?o?n nh?c s? Tr?nh C?ng S?n g?p c? sinh viên ng??i Nh?t ? bên Pháp. H? nói chuy?n v?i nhau b?ng ti?ng Pháp, sau ?ó, c? này h?c ti?ng Vi?t và h? cùng tr? v? Vi?t Nam.

Anh l?y ch?t li?u ? ?au ?? hi?u sau v? nhan v?t và có cách l?t t? tinh th?n nhan v?t theo ki?u riêng c?a mình?

?ay là th? lo?i phim truy?n chan dung, làm v? m?t con ng??i c? th? nên tr??c khi nh?p vai, t?i ph?i tìm hi?u r?t k? v? nhan v?t n?u kh?ng s? kh?ng th? di?n ra ch?t ???c. T?i ti?p xúc v?i am nh?c c?a Tr?nh C?ng S?n t? bé và album ??u tiên ???c nghe là "S?n ca 7 - Khánh Ly và Tr?nh C?ng S?n". Vì th?, am nh?c c?a ?ng ng?m vào t?i t? r?t s?m.

NS?T Tr?n L?c: T?i ?? r?t kh? s? khi gi?m 11kg ?? vào vai Tr?nh C?ng S?n - 2

Ngh? s? Tr?n L?c ?? ph?i r?t quy?t tam và kh? luy?n m?i gi?m ???c 11kg.

T?i ??c thêm nh?ng cu?n sách mà ng??i quen vi?t v? ?ng ?y. Ngoài ra, t?i c?ng s?u t?m ???c m?t s? clip quay c?nh nh?c s? hát trên san kh?u, giao l?u v?i b?n h?u bên bàn trà. Nh? th? mà t?i hình dung r? h?n trên san kh?u ?ng ?y là ng??i nh? th? nào, ngoài ??i ?ng ?y ra sao.

Quan tr?ng h?n c? là t?i ???c ??n th?m nhà và trò chuy?n v?i v? ch?ng ch? Tr?nh V?nh Trinh - em gái c?a nh?c s? Tr?nh C?ng S?n. T?i ???c nghe ch? Trinh k? v? anh trai mình và t?i có thêm r?t nhi?u t? li?u ?? nh?p vai.

???c bi?t, ?? casting thành c?ng, anh ?? ph?i gi?m g?n 11kg. Quá trình gi?m can có khi?n anh v?t v? l?m kh?ng?

Tr??c khi casting, t?i n?ng 73kg. Nh?ng vì sinh th?i, nh?c s? Tr?nh C?ng S?n là ng??i thanh m?nh, th? sinh… nên bu?i casting ??u tiên, nhà s?n xu?t kh?ng ??ng y do t?i h?i béo. ??o di?n Phan Gia Nh?t Linh có nói v?i t?i r?ng: "Chúng ta th? ch?i v?i nhau l?n này xem sao? Anh c? g?ng gi?m can xem nh? th? nào?". Th?c ra, t?i bi?t, lúc ?ó h? v?n nghi ng?, kh?ng bi?t t?i có th? gi?m can ???c kh?ng. Vì ? tu?i này, ?? gi?m can ???c là c? m?t v?n ??.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng vai Tr?nh C?ng S?n th?c s? mang ??n cho t?i r?t nhi?u h?ng thú. Trong 20 g?n bó v?i nghi?p di?n, có l? ?ay là m?t trong nh?ng vai hay nh?t mà t?i mong ??i. B?i v?y, t?i quy?t tam casting b?ng ???c vai này. Và t?i ?? c? g?ng kh? luy?n ?? gi?m t? 73kg xu?ng còn 69kg.

V?i s? can này, b??c vào casting l?n 2, m?i ng??i ?? b?t ??u b? thuy?t ph?c. H? ?? th?y ? t?i có gì ?ó ph?ng ph?t c?a Tr?nh C?ng S?n. Quan tr?ng là trong th?i gian gi?m can, t?i nghiên c?u nhi?u v? cu?c ??i và am nh?c c?a ?ng nên khi t?i di?n th?, m?i ng??i r?t ?ng y.

Nh?ng ?? t?o hình thành c?ng, t?i ph?i ti?p t?c gi?m n?a. L?n ??u t?i t?p gym và b?i l?i ?? gi?m can. Bình th??ng, ng??i ta b?i 1 ti?ng thì t?i b?i g?p ??i. T?p gym c?ng th?, ng??i ta t?p 1 ti?ng 30 phút/ngày thì t?i t?p ??n 2 ti?ng 30 phút/ngày ?? v? m? h?i, ??t m?…

Nh?ng t?p nhi?u nh? th? c?ng ch? xu?ng ???c 3kg là cùng. Th?y v?y, bên nhà s?n xu?t gi?i thi?u cho t?i m?t b?n r?t gi?i v? dinh d??ng và t?i k?t h?p gi?a t?p luy?n v?i ?n u?ng. Trong vòng g?n 2 tháng, t?i xu?ng ???c 10kg. T?ng s? kilogam bay gi? t?i gi?m ???c là kho?ng 11kg.

NS?T Tr?n L?c: T?i ?? r?t kh? s? khi gi?m 11kg ?? vào vai Tr?nh C?ng S?n - 3

Nhi?u ng??i cho r?ng, ngh? s? Tr?n L?c sau khi gi?m can toát lên ???c th?n thái c?a nh?c s? h? Trinh.

Bay gi?, tr?ng t?i g?n gàng và nh? nhàng h?n tr??c r?t nhi?u. Soi chi?u v?i hình ?nh quay c?nh nh?c s? Tr?nh C?ng S?n hát nh?ng bài hát c?a ?ng ?y trên san kh?u th?i ?i?m b?y gi?, t?i th?y mình c?ng khá gi?ng ?ng.

Gi?m can ?? khó r?i nh?ng gi? ???c can ? m?c này còn khó n?a. Cái khó nh?t là b? thói quen sinh ho?t hàng ngày. T?i ph?i b? thói quen ?n sáng hàng ngày, b? c? thói quen nh?u nh?t và b? s? thích ?n bánh mì b? s?a… Hai tu?n ??u ph?i t? b? nh?ng th? ?ó, t?i b?t r?t, khó ch?u v? cùng.

T?i ph?i ch?a "c?n v?t" b?ng cách t?p th? d?c vào lúc thèm ?n sáng nh?t ho?c t?p th? d?c vào lúc thèm bia nh?t. Ph?i h?n hai tu?n sau t?i m?i quen ???c c?m giác ?ó. Qua vi?c này t?i nh?n ra r?ng, mu?n gi?m can thành c?ng, tr??c h?t c?n ph?i t?p b? m?t s? thói quen kh?ng tích c?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBay gi? t?i v?n ?n sáng, v?n ?n b? s?a, th?nh tho?ng v?n u?ng bia… nh?ng t?i t?p qu?n qu?t h?n tr??c. Tr??c t?p tiêu hao 300 kilo kalo m?i ngày thì bay gi? ph?i 500 kilo kalo m?i gi? ???c s? can ? m?c mình mong mu?n. Và ch?c ch?n, trong quá trình quay phim, t?i s? ph?i ?? ngh? v?i nhà s?n xu?t cho t?i ch? ?? ?n u?ng nh? th? nào ?ó và ph?i có th?i gian cho t?i t?p luy?n ?? ??t kalo kh?ng s? r?t nguy. Vì tu?i c?a t?i béo nhanh l?m.

Ngoài ra, anh ph?i h?c nói ti?ng Hu? và h?c hát nh?c Tr?nh ki?u ngày x?a?

H?c nói ti?ng Hu? v?i t?i c?ng ??n gi?n th?i. T?i ch? c?n g?p, trò chuy?n v?i m?t s? ng??i Hu? ?? n?m b?t cái c? b?n c?a gi?ng mi?n Trung là b?t ch??c ???c. ??c bi?t là quan sát cách ch? Tr?nh V?nh Trinh nói vì anh em bao gi? c?ng phát am gi?ng nhau. V?i ng??i di?n viên chuyên nghi?p, vi?c b?t ch??c ti?ng nói kh?ng khó kh?n l?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng hát thì tr??c ?ay t?i hát nh?c Tr?nh C?ng S?n theo ki?u t? do, thích th? nào thì hát th? nên khi vào vai, t?i ph?i hát sao cho ra tinh th?n am nh?c c?a ?ng. Có th?, t?i hát kh?ng gi?ng gi?ng c?a ?ng S?n l?m nh?ng ph?i l?t t? ???c tinh th?n c?a ?ng.

Nh?c c?a Tr?nh C?ng S?n th?c ra là zen - thi?n, ch? kh?ng ph?i ?y m?. Nó có cái gì ?ó r?t trong sáng, l?ng m?n nh?ng c?ng ??y s? tri?t ly c?a ??i s?ng. Nh?c c?a ?ng kh?ng ph?i lo?i am nh?c ?? ca s? khoe gi?ng mà hát m?c m?c nh?ng tinh t?. ?? làm ???c ?i?u này, t?i ph?i h?c, ph?i nghe và ph?i luy?n r?t nhi?u.

NS?T Tr?n L?c: T?i ?? r?t kh? s? khi gi?m 11kg ?? vào vai Tr?nh C?ng S?n - 4

Chan dung ngh? s? Tr?n L?c ? th?i ?i?m hi?n t?i.

Gia ?ình nh?c s? Tr?nh C?ng S?n nói gì v?i anh khi bi?t anh ???c giao vai ng??i than c?a h??

M?i ng??i r?t vui s??ng và mong ??i. V? ch?ng ch? Tr?nh V?nh Trinh c?ng g?p g? và trò chuy?n v?i t?i nhi?u bu?i. H? m?i t?i v? th?m nhà c?a gia ?ình, k? nh?ng cau chuy?n v? anh trai c?a mình và m?i t?i dùng c?m than m?t. Th?m chí, ch? Trinh còn ch? cho t?i nh?ng nét ??c bi?t trong cách nói chuy?n c?a nh?c s? Tr?nh C?ng S?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGia ?ình nh?c s? là m?t gia ?ình r?t thu?n hòa, ??m ?m, anh ch? em yêu th??ng nhau. Qua phim này, t?i th?y nh?ng ng??i trong gia ?ình yêu th??ng nhau l?m. Ch? Trinh là em gái, anh Tr?c là em r? nh?ng r?t quan tam ??n d? án phim này. Quan tam ki?u nh? quan tam v? anh mình ch? kh?ng ph?i ?i?u gì khác.

C?m ?n anh ?? chia s? th?ng tin.

Hà Tùng Long