Th? hai, 30/11/2020 - 14:01

NS?T ??ng D??ng k? v? bi?n c? gia ?ình và 18 n?m h?n nhan

Dan trí

"Gia ?ình nào c?ng s? có lúc này, lúc kia, kh?ng gia ?ình nào ph?ng l?ng t? ??u ??n cu?i ???c. Nh?ng trong bi?n c?, làm sao ?? có s? hi?u th?u l?n nhau m?i là ?i?u quan tr?ng", ??ng D??ng b?c b?ch.

"T?i tr?m tính nh?t trong "tam ca nh?c ??"

S?p t?i, anh cùng ngh? s? Vi?t Hoàn và Tr?ng T?n s? t? ch?c liveshow "???ng chúng ta ?i" t?i Hà N?i. Anh nói gì v? s? tái ng? l?n này c?a 3 anh em?

?ay là ?êm nh?c th? hai c?a "tam ca nh?c ??" sau ?êm nh?c ??u tiên k? ni?m 20 n?m ca hát vào n?m 2018. N?u ?êm nh?c 2018 v?n thiên v? k? ni?m và tri an thì n?m nay ch??ng trình mang tính ch?t ngh? thu?t nhi?u h?n. Anh em chúng t?i ?? chu?n b? m?t list bài hát r?t hay. Bên c?nh nh?ng tác ph?m ?i cùng n?m tháng thì còn có nh?ng tác ph?m m?i ???c ch?n l?c k? càng.

NS?T ??ng D??ng k? v? bi?n c? gia ?ình và 18 n?m h?n nhan - 1

"Tam ca nh?c ??" ??ng D??ng, Tr?ng T?n, Vi?t Hoàn nhi?u n?m qua v?n g?n bó v?i nhau nh? kh?ng th? tách r?i trong am nh?c.

Anh có ngh?, 3 gi?ng ca gi?ng nhau, hát v?i nhau nhi?u, c?m xúc s? b? c??

Chúng t?i ch?a bao gi? ??n m?c nh? v?y. So v?i các nhóm nh?c thì chúng t?i là 3 ng??i ??c l?p nh?ng cùng dòng nh?c và yêu m?n gi?ng hát c?a nhau nên hát cùng nhau. Chúng t?i kh?ng th??ng xuyên hát chung ?au, ch? ch??ng trình l?n ho?c t? ch?c liveshow riêng m?i hát chung th?i. Vì th?, chúng t?i kh?ng b? nhàm chán.

Anh em ???c làm ch??ng trình nh? th? này r?t thích vì có c? h?i ???c ng?i v?i nhau nhi?u h?n, t?p v?i nhau k? h?n và "?n s?m" t?t h?n. T?i ngh?, th?nh tho?ng làm ???c m?t ch??ng trình nh? th? này, chúng t?i s? g?n bó và am nh?c s? hay h?n.

Anh hi?u ngh? s? Vi?t Hoàn và Tr?ng T?n nh? th? nào?

3 ng??i chúng t?i có 3 tính cách khác nhau. K? c? gi?ng hát c?ng khác nhau. M?c dù ??u là gi?ng nam cao nh?ng t?i mang tính ch?t chính ca nhi?u h?n, Tr?ng T?n nghiêng v? dan gian m?t chút, còn anh Vi?t Hoàn thì ?a n?ng h?n, hát ???c t?t c? các th? lo?i. Nh?ng 3 gi?ng khi hát v?i nhau thì có s? hòa quy?n r?t tuy?t.

Khi hát v?i nhau, vì anh em hi?u nhau nên l?ng nghe ???c nhau. Hát nhóm là ph?i nghe ???c bè, khi nào c?n to, khi nào c?n nh?. Ph?i hát v?i nhau lau r?i m?i có ???c s? "?n s?m" nh? v?y.

? ngoài ??i, 3 anh có nhi?u tính cách khác bi?t?

Có, tính cách c?a 3 chúng t?i có s? khác bi?t. T?i thu?c d?ng tr?m tính nh?t trong s? 3 ng??i. Có th? vì t?i hát chính ca nhi?u nên b? ?nh h??ng ??i chút. Còn Tr?ng T?n và anh Vi?t Hoàn thì hài h??c h?n m?t chút. M?i ng??i v?n nói, cách s?ng th? nào thì cách hát nh? v?y, t?i th?y ?i?u này r?t ?úng.

NS?T ??ng D??ng k? v? bi?n c? gia ?ình và 18 n?m h?n nhan - 2

?nh c??i c?a ngh? s? ??ng D??ng và bà x? Kim Xuy?n cách ?ay 18 n?m.

?? bao gi? anh b? ??ng nghi?p "chê" là ngh? s? mà h?i kh? c?ng?

Có, nhi?u ng??i c?ng nói th?. Nh?ng th?i gian g?n ?ay m?i ng??i kh?ng nói v? chuy?n ?ó n?a vì t?i c?ng ?? thay ??i nhi?u r?i. T?i s?ng c?i m? và m?m m?i h?n. K? c? cách hát, t?i c?ng hát m?m m?i h?n cho phù h?p v?i phong cách am nh?c Vi?t Nam.

Nh?ng n?m ??u, t?i hát h?i b? tr??ng l?p, áp d?ng nhi?u k? thu?t c? ?i?n trong khoa thanh nh?c c?a Nh?c vi?n. Nh?ng t?i nh?n ra r?ng, mình là ng??i Vi?t Nam, mình ph?i hát ca khúc theo ki?u c?a Vi?t Nam. Nh? các bác, các c? ngày x?a hát trên sóng ?ài Phát thanh v?y.

Hát ki?u Vi?t Nam là ph?i hát r? l?i, m?m m?i ch? kh?ng th? nh? ca s? ngo?i qu?c hát ti?ng Vi?t ???c. Nh?ng n?m qua t?i ?? s?a ???c nh?ng h?n ch? ?ó.

"18 n?m l?y nhau, v? ch?ng t?i v?n nh? v? ch?ng son"

Bà x? c?a anh có chia s?, anh ?i di?n thì th?i, n?u v? nhà là v?n x?n qu?n, x?n áo giúp v? làm nh?ng vi?c r?t chi là "n?i tr?"?

Trong nhóm "tam ca nh?c ??", kh?ng ch? riêng t?i ?au mà hai anh em còn l?i c?ng v?y. Tr??c ?ay, nhà có bác giúp vi?c, nh?ng k? t? khi có d?ch Covid-19, bác ?y c?ng ngh? lu?n.

T? ngày t?i thay bác giúp vi?c làm vi?c nhà, gia ?ình có s? g?n k?t h?n, m?i ng??i phan chia m?t c?ng vi?c, các con c?ng t? l?p h?n. Mà mình v?n ??ng c?ng kh?e mà. ?i làm v? mà kh?ng có c? h?i v?n ??ng c?ng kh?ng t?t. V? con th?y t?i làm nh?ng vi?c ?ó h? r?t vui.

T?i làm nh? th? c?ng là ?? làm g??ng cho các con. Các con s? th?y, b? v?t v? ?i làm ? ngoài nh?ng khi v? nhà v?n làm vi?c nhà, h? tr? m?.

NS?T ??ng D??ng k? v? bi?n c? gia ?ình và 18 n?m h?n nhan - 3

??ng D??ng th?a nh?n, dù ?? k?t h?n 18 n?m nh?ng v? ch?ng anh v?n nh? m?i c??i.

Nhìn l?i cu?c h?n nhan c?a mình sau 18 n?m, anh mu?n nói ?i?u gì?

M?i ng??i v?n nói, v? ch?ng t?i nh? v? ch?ng son, nh? m?i c??i. T?i th?y r?t h?nh phúc. V? ch?ng t?i s?ng r?t ??n gi?n, kh?ng màu mè, có gì kh?ng hay, kh?ng ph?i thì ph?i nói ngay. Sau ?ó, chúng t?i vui v? l?i ch? kh?ng gi? trong lòng ?? c?m th?y m?t m?i ho?c d?n nén.

Ai c?ng có chuy?n n?, chuy?n kia nh?ng cách x? ly thì tùy m?i ng??i. Theo t?i, v? ch?ng ?? va ch?m v?i nhau thì nên hóa gi?i s?m ch? kh?ng nên ?m vào lòng, càng ?? lau, càng kh?ng hay.

Trong 3 tam ca, anh là ng??i chi?u v? nh?t?

T?i ngh?, m?i ng??i chi?u v? m?t ki?u. Nhi?u ng??i b?o t?i chi?u v? nh?t thì t?i c?ng c?m th?y vui. Nh?ng t?i ngh? cái ?ó là do quan ?i?m s?ng c?a m?i ng??i.

Anh có ngh?, bà x? tr? h?n mình nhi?u tu?i nên c?ng ?? tác ??ng ?? mình s?ng tr? d?n?

Ph?i nói r?ng, t? lúc yêu cho ??n lúc k?t h?n, t?i ?? thay ??i r?t nhi?u. Thay ??i t? phong cách s?ng, phong cách ?n m?c và cách nói chuy?n. M?i ng??i nói t?i may m?n khi có bà x? nh?ng c?ng có ng??i nói bà x? may m?n khi có t?i. T?i ngh?, h?nh phúc v? ch?ng b?t ngu?n t? ch? "duyên". Khi v? ch?ng ?? có duyên ph?n v?i nhau thì ai c?ng s? c? g?ng ?? vun ??p h?nh phúc.

"Bà x? c? b??c ra kh?i nhà là ph?i trang ?i?m"

Anh có ngh? r?ng, s? d? v? ch?ng anh lu?n c?m th?y h?nh phúc là b?i ?i ?au c?ng nh? hình v?i bóng?

Cái ?ó r?t quan tr?ng. T?i làm ngh? thu?t thì t?i bi?t. Nh?ng ng??i kh?ng làm ngh? thu?t thì r?t khó ?? hi?u cho nh?ng ng??i cùng gi?i. Trong "tam ca nh?c ??", t?i may m?n có bà x? c?ng ho?t ??ng trong m?i tr??ng ngh? thu?t t? s?m. Vì th?, bà x? r?t hi?u và c?m th?ng v?i t?i trong nhi?u ?i?u gì.

Nh?ng n?m g?n ?ay, bà x? ?? ngh? h?n c?ng vi?c ? nhà n??c ?? dành th?i gian ch?m sóc gia ?ình, ?ó là m?t ?i?u r?t h?p ly. C?ng vi?c b?t bu?c ph?i nh? th?. N?u hai v? ch?ng cùng ho?t ??ng ngh? thu?t, su?t ngày nay ?ay mai ?ó, con cái s? r?t v?t v? và thi?t thòi.

NS?T ??ng D??ng k? v? bi?n c? gia ?ình và 18 n?m h?n nhan - 4

Gia ?ình h?nh phúc c?a ngh? s? ??ng D??ng.

Bà x? anh có chia s?, kh?ng ph?i cu?c h?n nhan c?a anh ch? toàn n?t th?ng. N?m 2008, v? ch?ng anh ch? c?ng ph?i ??i di?n v?i m?t bi?n c? trong h?n nhan?

?úng, gia ?ình nào c?ng s? ph?i có lúc này, lúc kia, kh?ng gia ?ình nào ph?ng l?ng t? ??u ??n cu?i ???c. Nh?ng trong bi?n c? ?ó, làm sao ?? quên ?i nhanh nh?t và có s? hi?u th?u l?n nhau m?i là ?i?u quan tr?ng.

Th?c s?, khi ch?ng ki?n bà x? b? s?y thai n?m 2008 và ch?ng ki?n nh?ng ng??i ph? n? sinh con, t?i th?y vi?c mang n?ng ?? ?au qu? là v? cùng v?t v?. Chính ?i?u ?ó mà t?i càng yêu v? mình h?n. Có l? vì th? mà nhi?u ng??i b?o t?i chi?u v?. Nh?ng t?i th?y ng??i ph? n? quá thi?t thòi nên chi?u chu?ng h? c?ng là ph?i ??o.

Bà x? anh khi ? nhà trong vai trò "n?i t??ng" v?i khi b??c ra ngoài ???ng có nhi?u s? khác bi?t?

Có nhi?u s? khác bi?t l?m ??y. V? t?i r?t ch?n chu trong vi?c ?n m?c và gi? gìn hình ?nh. B?t c? ?i ?au ra kh?i nhà, k? c? xu?ng siêu th? d??i nhà mua m? rau thì c?ng ph?i trang ?i?m cho th?t ??p m?i b??c ?i, ch? kh?ng ch?u ?? m?t m?c. ??y là m?t trong nh?ng cái r?t ??c bi?t. Nh?ng t?i ngh? ph? n? nên nh? th?. Ngh?a là làm ??p cho mình nh?ng c?ng làm ??p cho v?.

T?i thì thích s?ng ??n gi?n nh?ng v? t?i b?o kh?ng ???c ??n gi?n quá. Vì mình là ngh? s? nên hình ?nh c?a mình lúc nào c?ng ph?i ??p trong m?t m?i ng??i. Chính vì ?i?u ?ó mà nh?ng n?m tháng qua t?i thay ??i r?t nhi?u.

Nhi?u ng??i b?o, v? mà xinh quá ra ngoài ???ng l?i d? b? ng??i khác dòm ngó?

??i v?i v? ch?ng t?i, chuy?n lo l?ng ?ó ch?a bao gi? t?n t?i. S? d? v? ch?ng t?i yêu r?t ng?n mà ?? k?t h?n là vì th?u hi?u t? nh?ng ngày ??u ??n v?i nhau. T?i cho r?ng, quan tr?ng nh?t trong tình yêu là ph?i hi?u nhau. Có nh? th? thì khi v? s?ng chung m?i có ???c lòng tin và tránh ???c nh?ng xung ??t kh?ng ?áng có.

C?m ?n anh ?? chia s? th?ng tin.

Hà Tùng Long