Th? n?m, 03/12/2020 - 12:27

NSND Quang Th? ?ón tu?i 72 sau 33 ngày "thoát c?a t?" vì tai bi?n

Dan trí

??u tháng tr??c, NSND Quang Th? b?t ng? g?p tai bi?n sau m?t bu?i bi?u di?n. Nh?ng nh? s? giúp ?? c?a các bác s? c?ng nh? ch?m ch? t?p luy?n, ?ng ?? kh?e m?nh l?i và ?ón sinh nh?t tu?i 72.

NSND Quang Th? v?a chia s?, cách ?ay h?n m?t tháng, ?ng g?p s? c? v? s?c kh?e. M?t c?n tai bi?n nh? ?? x?y ra v?i ?ng vào sáng s?m ngày 1/11- sau bu?i bi?u di?n t?i huy?n ??o Cát Bà - H?i Phòng.

"V?i s? n? l?c c?a b?n than, cùng s? ch?m sóc t?n tình c?a các thiên th?n áo tr?ng t?i A9 B?ch Mai, Hà N?i, c?ng v?i s? ??ng viên khích l? c?a gia ?ình, ??ng nghi?p, b?n bè, khán gi? yêu quy nên t?i ?ang d?n tr? l?i tr?ng thái bình th??ng. Sau tr?n tai bi?n 33 ngày, ?t?i s? tr? l?i san kh?u trong ch??ng trình ca nh?c nhan l? k? ni?m 72 tu?i c?a mình…", nam ca s? g?o c?i nói.

NSND Quang Th? ?ón tu?i 72 sau 33 ngày thoát c?a t? vì tai bi?n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCa s? Thái B?o (trái) và b?n bè, ngh? s? ??n th?m NSND Quang Th? khi ?ng b? tai bi?n ??u tháng 11. (?nh FBNV)

Bày t? tình c?m v?i NSND Quang Th?, nam ca s? Tùng D??ng cho bi?t: "H?m nay chính là ngày sinh nh?t c?a th?y Quang Th?. V?a r?i, th?y b? tai bi?n nh?ng ?? qua ??t nguy k?ch, tr? l?i bình th??ng r?i. ??t th?y b? tai bi?n, t?i và các ngh? s? c?ng ??n th?m h?i, ??ng viên th?y. Th?i ?i?m tai bi?n, th?y v?n nh?n th?c ???c.

T?i ngh?, m?t ngh? s? nh? NSND Quang Th? 72 mùa xuan r?i,? v?n ??ng trên san kh?u, hát ?am mê, lu?n nh?c nh? các h?c trò kh? luy?n thành tài…; thì ??y là m?t t??ng ?ài l?n ?? các ngh? s? th? h? sau ng??ng m?.

?ng hát r?t hay, hát b?ng c? trái tim. Dung hòa ???c gi?a k? thu?t và c?m xúc. C?t h?i c?a th?y Quang Th? r?t "kh?ng": ?ng hát am l??ng kh?ng thua kém ngh? s? qu?c t? và c?t h?i ch?c ch?n h?n các h?c trò sau này. Tr?i cho ?ng ?i?u ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? cách gi? h?i th?, k? thu?t bài b?n c? ?i?n, t?i ??u h?c h?i t? th?y", ca s? Tùng D??ng b?c b?ch.

NSND Quang Th? ?ón tu?i 72 sau 33 ngày thoát c?a t? vì tai bi?n - 2

NSND Quang Th? v?n hát vang, ??y hào s?ng trên san kh?u trong liveshow k? ni?m 50 n?m ca hát n?m 2018.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo Tùng D??ng, NSND Quang Th? h?u nh? kh?ng v?ng m?t trong các liveshow c?a anh. Tuy nhiên, hai ?êm nh?c riêng v?a r?i anh kh?ng dám m?i NSND Quang Th? vì bi?t ?ng m?i b? b?nh, ng?i nghe c? m?t ch??ng trình c?ng n?ng n? ??i v?i ?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ca s? Tùng D??ng nói, dù kh?ng ?i theo dòng nh?c c?a th?y nh?ng anh ch?u ?nh h??ng r?t l?n t? th?y Quang Th?. Theo anh, th?y Quang Th? lu?n tran tr?ng cá tính riêng bi?t c?a t?ng h?c trò. Cách giáo d?c c?a th?y là lu?n ?? m? m?i kh? n?ng, kh?ng áp ??t h?c trò trong l?a ch?n ???ng ?i. Th?y ch? ??nh h??ng, d?a trên kh? n?ng s?n có c?a m?i ng??i...

"NSND Quang Th? là ng??i có k? thu?t am nh?c và hát c?m xúc m?t cách chu?n m?c. T?i v?ng vàng ???c nh? ngày h?m nay là nh? nh?ng n?m tháng luy?n thanh cùng th?y. T?i nh? t? bài luy?n thanh ??u tiên, th?y v? cho t?i. Trong quá trình d?y, t?i c?m nh?n ???c th?y có t? duy c?p ti?n, hi?u r? cá tính c?a h?c trò. Nh? theo h?c n?n t?ng nh?c c? ?i?n mà gi?ng c?a t?i m?i dày ???c nh? v?y", Tùng D??ng bày t?.

NSND Quang Th? ?ón tu?i 72 sau 33 ngày thoát c?a t? vì tai bi?n - 3

Ca s? Tùng D??ng chia s? r?ng, b?n than h?c h?i nhi?u t? NSND Quang Th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong ky ?c c?a Tùng D??ng, th?y Quang Th? là ng??i kh?t khe, nghiêm kh?c nh?ng giàu tình c?m, an c?n: "NSND Quang Th? ?? dìu d?t Tùng D??ng h?n 10 n?m t?i Nh?c vi?n. Tùng D??ng nh? r?t nhi?u k? ni?m v? ng??i th?y c?a mình. Tùng D??ng ???c l?nh h?i r?t nhi?u ?i?u tuy?t v?i, y ngh?a t? ?ng truy?n l?i kh?ng ch? Tùng D??ng mà còn cho các h?c trò c?a ?ng.

Khi còn bé vào Nh?c vi?n xin th?y Quang Th? cho ???c h?c thanh nh?c. Th?y nói r?t to: bé nh? cái k?o mút d? th? này thì làm sao mà hát ???c, h?c thanh nh?c ph?i to nh? trau m?ng. Th? này kh?ng hát ???c, th?i ?i v? ?i, ??ng thi n?a. ?m nh?c ngh? thu?t ch?ng gai l?m, bé nh? th? này làm sao mà hát ???c. Chính vì ?i?u ?ó mà Tùng D??ng lu?n mu?n chinh ph?c th? thách v?i ng?n l?a am nh?c c?a mình, s? truy?n ??t c?a th?y ?? dìu d?t Tùng D??ng ??n ngày h?m nay".

Nguy?n H?ng