Th? ba, 01/12/2020 - 07:56

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021

Dan trí

Ch?a n?m nào ng??i dan trên kh?p th? gi?i ? nhà nhi?u nh? n?m nay, kh?ng gian n?i th?t trong nhà b?ng tr? nên quan tr?ng h?n h?n…

Nét tho?i mái và tính truy?n th?ng

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác chuyên gia thi?t k? n?i th?t tin r?ng càng lúc m?i ng??i s? càng ?u tiên s? tho?i mái v?i l?i thi?t k? n?i th?t truy?n th?ng, ?? ch?n ?i v? c?a m?i ng??i tr? nên ?m cúng, th? gi?n h?n. Phong cách n?i th?t c?a các th?p niên tr??c s? tr? l?i.

Gi? ?ay, trên kh?p th? gi?i, ng??i ta ?ang ? nhà nhi?u h?n bao gi? h?t, m?t ph?n do v?n ?? d?ch b?nh Covid-19, lúc này, nhi?u ng??i quan tam ch?m sóc cho kh?ng gian s?ng c?a mình h?n, và mong mu?n ??a l?i s? d? ch?u tho?i mái h?n cho n?i ch?n g?n bó than th??ng.

S? ??n gi?n và nh?ng ???ng nét m?m m?i

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng món ?? n?i th?t có thi?t k? ??a l?i c?m nh?n d? ch?u, tho?i mái s? ???c ?a chu?ng. Nh?ng thi?t k? truy?n th?ng, gi?n d?, nh?ng v?n gi? ???c nét th?m m?, ??ng th?i ??a l?i s? ti?n d?ng, tho?i mái s? là ?u tiên hàng ??u.

Nh?ng gam màu ?n t??ng

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhong cách màu t??ng trung tính và ch? có m?t s? m?ng t??ng có màu s?c ?n t??ng ?? quen thu?c su?t nhi?u n?m qua. Nh?ng các chuyên gia n?i th?t d? ?oán nh?ng màu s?c ?n t??ng s?p t?i ?ay s? bao ph? toàn b? các b?c t??ng trong phòng.

Xu h??ng này ???c d? báo s? xu?t hi?n là b?i ng??i ta s? ? nhà nhi?u h?n trong b?i c?nh m?i, và s? mong mu?n kh?ng gian n?i th?t có thêm nhi?u cá tính riêng, th? hi?n phong cách c?a gia ch?.

Ch?n c?n phòng ?i?m nh?n

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?u b?n mu?n ??a nh?ng màu s?c và thi?t k? ?n t??ng vào kh?ng gian s?ng trong nhà mình, b?n c?n ph?i suy ngh? c?n tr?ng v? vi?c l?a ch?n c?n phòng nào, màu s?c nào, b?i màu s?c tác ??ng r?t l?n t?i cách b?n c?m nh?n m?t kh?ng gian. Nh?ng màu s?c ?n t??ng s? tác ??ng kh?ng ng?ng t?i cách b?n s?ng, làm vi?c và ngh? ng?i.

B?n có th? ??a thi?t k? ?n t??ng vào m?t s? c?n phòng, nh?ng c?n ph?i dành cho mình m?t s? kh?ng gian kh?ng b? ?nh h??ng m?nh b?i nh?ng thi?t k? n?i th?t quá ?n t??ng, ch?ng h?n nh? phòng khách hay phòng ?n.

G? sáng màu

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 5

Nh?ng món ?? g? có màu s?m ?? th?ng tr? su?t nhi?u n?m tháng. Nh?ng ?? g? sáng màu s? d?n ???c ?a chu?ng h?n, b?i màu s?c sáng s?a giúp cho gia ch? có tam tr?ng nh? nhàng, d? ch?u h?n. Màu sáng c?ng giúp cho vi?c thi?t k? n?i th?t tr? nên ??n gi?n h?n, d? t?o hi?u ?ng th?m m?, v? hi?n ??i, ?m cúng và th? thái.

Phong cách s?ng t?i gi?n c?ng khi?n ng??i ta ?a chu?ng ?? n?i th?t sáng màu h?n. Kh?ng nh?ng v?y, ?? g? sáng màu còn khi?n cho kh?ng gian tr? nên r?ng r?i h?n.

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 6

?? g? sáng màu phù h?p v?i m?i phong cách. Dù b?n thích phong cách hi?n ??i hay c? ?i?n, ?? g? sáng màu v?n phù h?p v?i b?n.

Phong cách "kim - c?"

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 7

Phong cách này k?t h?p nh?ng món ?? n?i th?t hi?n ??i v?i nh?ng xu h??ng n?i th?t ? các th?p niên tr??c, khi?n ng??i ta v?a có ???c s? ?m cúng, tho?i mái, v?a có nét cá tính, hi?n ??i khác bi?t.

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhong cách "kim - c?" ???c ?a chu?ng còn b?i chi phí giá thành s? r? h?n so v?i mua ?? m?i hoàn toàn. B?n có th? mua l?i nh?ng món ?? c? giá r? ?? ??a nét c? ?i?n vào trong ng?i nhà.

Xu h??ng n?i th?t c?ng quay vòng

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 9

Gi?ng nh? th?i trang, xu h??ng n?i th?t c?ng quay vòng, hi?n t?i, có khá nhi?u xu h??ng n?i th?t cùng t?n t?i, vì v?y, b?n hoàn toàn có th? t? tin v?i gu riêng c?a mình.

V? c? ?i?n ??n t? nh?ng gam màu ??i l?p

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 10

Cách b?n ch?n t?ng màu cho c?n phòng ?? ngay l?p t?c ??a l?i c?m nh?n v? phong cách chung. Nh?ng gam màu ??i l?p ? m?c ?? v?a ph?i s? ??a l?i v? c? ?i?n c?a th?p niên 1980.

V? ??p t? nhiên

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 11

Nh?ng món ?? n?i th?t gi?n d?, mang v? ??p t? nhiên, g?n g?i, m?c m?c khi?n chúng ta có c?m giác g?n g?i v?i thiên nhiên h?n, c?m th?y yên bình h?n trong kh?ng gian s?ng c?a chính mình.

Nh?ng xu h??ng n?i th?t c?a n?m 2021 - 12

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? ??p trong phong cách n?i th?t t? nhiên n?m ? nh?ng chi ti?t nh? nh?ng ?n t??ng mà b?n ??a vào c?n phòng. Phong cách này có th? kh?ng t?n kém nh?ng ?òi h?i ch? nhà ph?i bi?t cách mua s?m, ch?n l?a th?ng minh.

Bích Ng?c
Theo Insider