Th? n?m, 03/12/2020 - 08:31

Nh?ng vai di?n ?áng th?t v?ng nh?t c?a các ng?i sao trong n?m 2020

Dan trí

D??i ?ay là nh?ng vai di?n gay th?t v?ng nh?t trong n?m 2020 c?a các ng?i sao ?i?n ?nh.

Daniel Radcliffe trong phim "Guns Akimbo"

Guns Akimbo - Trailer

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 52%

Trong th? gi?i gi? t??ng c?a b? phim gi?t gan "Guns Akimbo", chuyên gia phát tri?n trò ch?i ?i?n t? - Miles (Daniel Radcliffe) b?ng tr? thành m?t nhan v?t b?t ??c d? tham gia vào m?t cu?c ??u sinh t? khi anh ta th?c d?y và th?y nh?ng kh?u súng ?? ???c g?n ch?t vào tay mình.

Gi?i phê bình cho r?ng b? phim ch? ch?a ??ng y?u t? b?o l?c mà kh?ng có m?t n?i dung ?? thuy?t ph?c. Nam chính ???c ?ánh giá là ?? n? l?c h?t mình v?i vai di?n nh?ng chuy?n phim quá nh?t nh?o, kh?ng có gì nhi?u ngoài nh?ng c?nh hành ??ng, khi?n "Guns Akimbo" th?t b?i kh?ng th? c?u v?n.

Kristen Stewart trong phim "Underwater"

Underwater - Trailer

?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 47%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi Norah Price (Kristen Stewart) và các c?ng s? cùng khoan sau xu?ng ?áy ??i d??ng, h? b?t ng? phát hi?n ra t? l? khoan có s? t?n t?i c?a nh?ng sinh v?t kinh hoàng ?ang am th?m t?n t?i. B? phim ch?a ??ng nh?ng y?u t? gi?t gan tho?t tiên khá gay h?ng thú, nh?ng nhanh chóng tr? nên nh?t nhòa b?i nh?p ?i?u bu?n t?.

Các nhan v?t lu?n nhìn nhau v?i g??ng m?t ho?ng h?t, s? h?i trong khi lang thang d??i ?áy ??i d??ng u t?i, còn nh?ng tình ti?t th?c s? kh?i g?i c?m giác rùng r?n và s? k?ch tính, gay c?n ??i v?i ng??i xem càng v? sau càng tr? nên ít ?i.

Peter Dinklage trong phim "Three Christs"

Three Christs - Trailer

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 45%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? phim xoay quanh nghiên c?u tam th?n h?c c?a ti?n s? Alan Stone xung quanh 3 ng??i ?àn ?ng k? l? t? cho mình là nh?ng hi?n than th?n thánh. 3 nam di?n viên v?n ???c kh?ng ??nh v? n?ng l?c di?n xu?t, g?m Peter Dinklage, Walton Goggins, and Bradley Whitford, nh?p vai 3 ng??i ?àn ?ng tam th?n ?ang ???c ti?n s? Stone nghiên c?u.

V? ph?n nam chính Peter Dinklage, anh ?? ???c c?ng chúng th? gi?i yêu thích qua vai di?n trong b? phim truy?n hình ?n khách "Trò ch?i v??ng quy?n".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDù có dàn di?n viên gi?i nh?ng b? phim b? gi?i phê bình ?ánh giá là h?i h?t, kh?ng khai thác ???c m?t cách sau k? và h?p d?n nh?ng r?i lo?n tam th?n c?a các nhan v?t nam chính, thay vào ?ó, phim ch? khai thác khía c?nh l?p d? và ?a c?m c?a các nhan v?t m?t cách quá ??n gi?n.

Shailene Woodley trong "Endings, Beginnings"

Endings, Beginnings - Trailer

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 44%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN? di?n viên c?a "The Fault in Our Stars" (L?i t?i duyên s? - 2014) - Shailene Woodley vào vai Daphne, m?t c? gái ?ang b? m?t ni?m tin vào tình yêu và kh?ng còn mu?n b??c vào m?i quan h? tình c?m nào n?a, nh?ng khi c? g?p l?i hai ng??i b?n - Jack (Jamie Dornan) và Frank (Sebastian Stan), t? ?ay, c? b?t ??u có ni?m tin tr? l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? phim c?ng có nh?ng tình ti?t thú v?, nh?ng nhìn chung cách d?n d?t khá dài dòng và thi?u h?p d?n.

Tom Hardy trong phim "Capone"

Capone - Trailer

?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 40%

"Capone" xoay quanh trùm t?i ph?m khét ti?ng Al Capone (Tom Hardy) khi ?? ? vào ch?ng cu?i cu?c ??i, ?ng ta nhìn l?i cu?c ??i mình qua góc nhìn c?a m?t ng??i già ?ang trong giai ?o?n ??u c?a ch?ng m?t trí nh?. Các nhà phê bình ??u c?m th?y b?t ng? tr??c cách xay d?ng k?ch b?n và l?i di?n xu?t l? lùng trong phim.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTom Hardy v?n ???c kh?ng ??nh là m?t nam di?n viên có n?ng l?c nh?ng di?n xu?t c?a anh trong b? phim này kh?ng nh?n ???c nhi?u ?ánh giá tích c?c.

Amanda Seyfried trong "You Should Have Left"

You Should Have Left - Trailer

?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 40%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong b? phim kinh d? này, c?p v? ch?ng Stetler (Kevin Bacon) và Susanna (Amanda Seyfried) ?ang g?p ph?i hàng lo?t nh?ng s? c? kh?ng th? ly gi?i n?i khi h? và con gái nh? ?ang cùng s?ng ? m?t khu v?c ngo?i ? thanh bình.

Các nhà phê bình ?ánh giá tích c?c n?ng l?c di?n xu?t c?a các di?n viên trong phim, c?ng nh? b?u kh?ng khí ?n l?nh mà phim ?? c? g?ng t?o ra, nh?ng các tình ti?t n?i dung quá d? ?oán khi?n ng??i xem d?n c?m th?y nhàm chán.

Ana de Armas trong phim "The Night Clerk"

The Night Clerk - Trailer

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 36%

Ana de Armas là n? di?n viên ?ang lên ? Hollywood, nh?ng ??ng thái trong s? nghi?p c?a c? ?ang r?t ???c quan tam và k? v?ng. Dù v?y, "The Night Clerk" kh?ng ph?i m?t b??c ti?n trong s? nghi?p c?a n? di?n viên. Chuy?n phim xoay quanh m?t nhan viên khách s?n nên Bart (Tye Sheridan), anh này tr? thành nghi ph?m hàng ??u trong m?t v? gi?t ng??i.

Ana de Armas vào vai ng??i tình c?a Bart - Andrea Rivera. B? phim c? g?ng tr? thành m?t tác ph?m ?i?n ?nh thu?c th? lo?i tam ly gi?t gan, nh?ng trong th?c t?, phim l?i thi?u ?i... tính gi?t gan.

Blake Lively trong phim "The Rhythm Section"

The Rhythm Section - Trailer

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 29%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDStephanie Patrick (Blake Lively) là ng??i duy nh?t s?ng sót sau m?t v? tai n?n máy bay khi?n c? gia ?ình c? thi?t m?ng, Stephanie nghi ng? r?ng v? vi?c này ?? ???c lên k? ho?ch và dàn d?ng nh? th? m?t bi k?ch ng?u nhiên x?y ra, còn ??ng sau ?ó là c? m?t am m?u, c? quy?t ??nh s? t? mình tìm hi?u và th?c hi?n k? ho?ch tr? thù.

B? phim hành ??ng pha ch?t tam ly gi?t gan có nhi?u tình ti?t kh?ng thuy?t ph?c và kh?ng t?o ???c nh?ng xúc c?m m?nh cho ng??i xem.

Salma hayek trong phim "Like a Boss"

Like A Boss - Trailer

?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 22%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMia (Tiffany Haddish) and Mel (Rose Byrne) v? cùng ph?n khích khi c?ng ty nh? c?a h? ???c m?t CEO n?i ti?ng trong l?nh v?c m? ph?m - bà Claire Lune (Salma Hayek) gi?i c?u, nh?ng h? nhanh chóng nh?n ra r?ng th?a thu?n t??ng nh? r?t có l?i này l?i có nh?ng cái giá ?òi h?i h? ph?i tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác n? di?n viên trong phim ?? n? l?c h?t s?c v?i vai di?n c?a mình, nh?ng b? phim hài này có k?ch b?n kh?ng h?p d?n nên gi?i phê bình v?n kh?ng th? dành nh?ng ?ánh giá tích c?c cho phim.

Shia LaBeouf trong "The Tax Collector"

The Tax Collector - Trailer

?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 19%

Trong b? phim tam ly gi?t gan làm v? ?? tài t?i ph?m, hai k? tay sai - David (Bobby Soto) và Creeper (Shia LaBeouf) - làm vi?c cho m?t trùm t?i ph?m ? Los Angeles, c?ng vi?c c?a b?ng nhóm này b?t ng? tr?i qua nh?ng ??o l?n nghiêm tr?ng vì nh?ng thay ??i l?n x?y ra.

Gi?i phê bình ?ánh giá b? phim có nh?ng ti?m n?ng nh?t ??nh nh?ng cách th?c hi?n khá c?u th? ?? gay ?nh h??ng tiêu c?c t?i nh?ng tình ti?t ??t giá trong phim, ch?ng h?n nh? cách biên t?p hay góc quay khi?n b? phim tr? nên có ph?n h?n ??n và làm gi?m hi?u ?ng c?m xúc ??i v?i ng??i xem.

Katie Holmes trong phim "Brahms: The Boy II"

Brahms: The Boy II - Trailer

?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 9%

?ay là ph?n phim ti?p theo c?a "The Boy" (2016), chuy?n phim kinh d? khai thác y?u t? siêu nhiên xoay quanh m?t gia ?ình sau khi h? tìm th?y m?t con búp bê l? lùng.

Ph?n phim này gi?i ?áp cho m?t s? bí ?n c?a ph?n ??u, nh?ng vi?c thi?u ?i m?t chuy?n phim h?p d?n, thuy?t ph?c khi?n ph?n phim th? 2 này làm gi?m h?n m?c ?? h?p d?n c?a sê-ri và s? r?t khó ?? có thêm m?t ph?n phim ti?p theo n?a.

Anne Hathaway trong "The Last Thing He Wanted"

The Last Thing He Wanted - Trailer

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá tích c?c v? phim trên trang Rotten Tomatoes chi?m: 5%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? phim tam ly gi?t gan xoay quanh n? nhà báo Elena McMahon (Anne Hathaway), c? t?m ng?ng c?ng vi?c c?a riêng mình ?? h? tr? cha trong m?t s? th??ng v? l?n. Gi?i phê bình nh?n ??nh ?ay là m?t b? phim có tham v?ng khi?n ng??i xem ph?i can n?o, chuy?n phim mu?n tr? nên ph?c t?p và tinh t?, nh?ng sau cùng, cái ng??i xem c?m nh?n th?y l?i là s? khó hi?u, r?i r?m.

Bích Ng?c
Theo Insider