Th? ba, 01/12/2020 - 06:19

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua

Dan trí

Nh?ng m?t nào ?? ??n và ?i trong n?m 2020?

Giày gót th?p

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng ??i giày gót th?p c? ?i?n c?a th?p niên 1990 ???c nhi?u ch? em yêu thích trong n?m qua. ?ay là m?t thi?t k? n? tính, gi?n d?, th?m m? và th?c t?. Nh?ng ??i giày nh? th? này v?n giúp t?n dáng, ??ng th?i kh?ng gay khó kh?n cho vi?c di chuy?n nên v?n ???c ch? em yêu thích qua th?i gian.

áo khoác "trench coat"

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 2

Thi?t k? áo khoác "trench coat" ?? ch?u ??ng s? th? thách c?a th?i gian m?t cách ?áng n?. Tr??c sau gì, ng??i m?c v?n lu?n ?a chu?ng nh?ng chi?c áo khoác h?u d?ng và giàu tính th?m m? th?i trang này.

Khoác m?t chi?c áo "trench coat" lên ng??i, ngay l?p t?c b?n v?a c?m th?y ?m áp, v?a phong cách mà kh?ng c?n ph?i quá c?u k? ph?i ??. ?? th?c s? lên dáng v?i thi?t k? này, b?n c?n ??m b?o r?ng nh?ng chi?c áo khoác v?a v?n v?i c? th? c?a b?n, ??ng th?i, h?y k?t h?p v?i nh?ng món ?? gi?n d? nh? jeans hay áo len, áo ph?ng.

Ch?m bi

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 3

H?a ti?t ch?m bi lu?n khi?n ng??i m?c tr? nên tr? trung, vui v? và khi?n cho phong cách c?a h? có ch?t hi?n ??i.

Ch?t li?u da màu

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?t li?u da màu khi?n di?n m?o c?a b?n n?i b?t h?n và c?ng khá d? ph?i ??.

Váy áo ??n vai

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 5

Nh?ng thi?t k? váy áo ??n vai và qu?n suit n? may r?ng là nh?ng m?u thi?t k? ph?n ánh n? quy?n hi?n ?ang xu?t hi?n r?t nhi?u trên các sàn di?n th?i trang và ???c ch? em ?a chu?ng trong n?m qua.

H?a ti?t da r?n

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 6

Nh?ng món ?? th?i trang và ph? ki?n v?i h?a ti?t da r?n và màu s?c l? l?m c?ng ???c ?a chu?ng trong n?m qua.

Túi xách tí hon

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 7

Dù nh?ng chi?c túi xách tí hon t?ng gay x?n xao khi xu?t hi?n, t?o nên nhi?u h?ng thú ??i v?i các tín ?? th?i trang, nh?ng các chuyên gia phong cách cho r?ng ?ay ch? là m?u thi?t k? ng? ngh?nh, ?? cao tính hài h??c, khó có th? xem là phong cách th?i trang ?ích th?c.

áo s? mi c? l?n

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 8

M?u áo s? mi c? ?i?n v?i ph?n c? g?p kích th??c l?n ?? ???c m?t s? nhà m?t ??a tr? l?i vào thi?t k?.

Váy áo "corset"

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhong cách m?c váy áo "corset" ??a l?i v? ??p c? ?i?n và g?i c?m, nh?ng k? th?c, m?c nh?ng thi?t k? này s? khi?n b?n c?m th?y khá b?t ti?n, b?i ng??i m?c s? th?y khó th?, khó chuy?n ??ng c? th?.

áo gi-lê nam

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 10

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDáo vest và áo gi-lê v?n n?m trong t?ng th? b? suit c?a nam gi?i, n?m 2020 ch?ng ki?n m?t phong cách m?i c?a nam gi?i khi nhi?u ??ng mày rau quy?t ??nh m?c áo gi-lê bên ngoài áo s? mi, coi ?ó là m?t cay ?? ??ng c?p cho th?i trang c?ng s? trong ti?t tr?i thu - ??ng.

Nh?ng các chuyên gia th?i trang ?ánh giá r?ng phong cách này quá c? ?i?n ?? có th? phù h?p v?i cu?c s?ng hi?n ??i bay gi?. ??i v?i nam gi?i, h? có th? m?c m?t chi?c áo khoác blazer hay áo khoác jacket ?? gi? ?m, mà v?n phong cách, l?i tr?ng kh?ng quá c? ?i?n, l? lùng nh? ki?u m?c áo gi-lê bên ngoài áo s? mi.

Váy áo ?an móc

Nhìn l?i nh?ng xu h??ng th?i trang th?nh hành trong n?m qua - 11

Th?i trang ?an móc b?ng gay s?t tr? l?i trong n?m 2020 nh?ng ?ay là m?t ch?t li?u có nhi?u s? m?o hi?m, ?òi h?i ng??i m?c có s? l?a ch?n khéo léo ?? t?n dáng và gi? ???c s? tr? trung.

Bích Ng?c
Theo Insider