Th? ba, 24/11/2020 - 21:09

Nhà th? Nguy?n Quang Thi?u ???c b?u làm Ch? t?ch H?i Nhà v?n Vi?t Nam

Dan trí

Sau m?t ngày làm vi?c v?i nh?ng phát bi?u tham lu?n và b? phi?u, ??i h?i H?i Nhà v?n Vi?t Nam ?? b?u ra Ban ch?p hành H?i Nhà v?n Vi?t Nam khoá X nhi?m k? 2020-2025.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u 24/11, ngày th? hai ??i h?i H?i Nhà v?n Vi?t Nam di?n ra v?i vi?c b?u Ban ch?p hành và Ban ki?m tra H?i Nhà v?n Vi?t Nam khoá X, nhi?m k? 2020-2025.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDanh sách Ban ch?p hành H?i Nhà v?n Vi?t Nam khoá X g?m 11 ng??i, theo s? phi?u th? t? t? cao xu?ng th?p: nhà v?n Nguy?n Bình Ph??ng, nhà v?n Nguy?n Quang Thi?u, nhà th? Tr?n ??ng Khoa, nhà v?n Nguy?n Th? Thu Hu?, nhà v?n L??ng Ng?c An, nhà v?n Khu?t Quang Thu?, nhà v?n V? H?ng, nhà v?n Tr?n H?u Vi?t, nhà v?n Tr?n Hùng, nhà v?n Phan Hoàng, nhà v?n Bích Ngan.

Nhà th? Nguy?n Quang Thi?u ???c b?u làm Ch? t?ch H?i Nhà v?n Vi?t Nam - 1
Nhà th? Nguy?n Quang Thi?u.

Cùng ngày ??i h?i b?u ra Ban ki?m tra và b?u ch?c v? Ch? t?ch và Phó ch? t?ch. Theo ngu?n tin riêng c?a phóng viên Dan trí, nhà th? Nguy?n Quang Thi?u ???c b?u làm Ch? t?ch H?i Nhà v?n Vi?t Nam. Phó Ch? t?ch H?i Nhà v?n Vi?t Nam là nhà th? Tr?n ??ng Khoa và nhà v?n Nguy?n Bình Ph??ng.

Trên trang cá nhan, nhà th?- nhà biên k?ch Nguy?n Th? H?ng Ngát c?ng th?ng tin v? vi?c nhà th? Nguy?n Quang Thi?u ???c b?u làm Ch? t?ch H?i Nhà v?n và danh sách các thành viên Ban ch?p hành H?i Nhà v?n khoá m?i.

Ngày 25/11/2020, Ban ch?p hành H?i Nhà v?n Vi?t Nam khoá X nhi?m k? 2020-2025 s? chính th?c ra m?t ??i h?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng trong ngày 24/11, nhà th? H?u Th?nh rút kh?i danh sách ?? c? ban l?nh ??o khóa m?i, sau 20 n?m làm Ch? t?ch H?i Nhà v?n Vi?t Nam. “T?i xin rút kh?i danh sách do tu?i ?? cao, mu?n dành th?i gian còn l?i ?? sáng tác”, ?ng H?u Th?nh nói.

Chia s? v?i phóng viên Dan trí cu?i ngày 24/11, nhà th? Tr?n Hoàng Thiên Kim bày t? s? tin t??ng, ni?m hi v?ng vào Ban ch?p hành H?i Nhà v?n Vi?t Nam khoá X.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Cá nhan t?i cho r?ng Ban Ch?p hành H?i nhà v?n m?i r?t h?p ly, ??u là nh?ng ng??i có tam, có tài. Ban Ch?p hành n?m nay có ??i di?n ? các mi?n; ??i di?n cho nhi?u th? h?, l?a tu?i; ??i di?n cho nhi?u phong cách v?n ch??ng c?a Vi?t Nam.

Hi?m có Ban ch?p hành nào nh?n ???c s? ??ng thu?n cao t? ??i h?i nh? n?m nay. Nhìn vào Ban ch?p hành khoá m?i, nhi?u ng??i c?m th?y h?ng kh?i, ??t ni?m tin và c? s? k? v?ng”, n? nhà th? nói.

Nhà th? Tr?n Hoàng Thiên Kim c?ng chia s? thêm v? vi?c nhà th? H?u Th?nh xin rút kh?i Ban ch?p hành H?i Nhà v?n khoá m?i: “Là ng??i c?m can n?y m?c su?t 20 n?m qua, vi?c nhà th? H?u Th?nh xin rút kh?ng tham gia vào Ban ch?p hành H?i Nhà v?n Vi?t Nam khóa m?i, nh??ng l?i cho th? h? tr? c?ng khi?n nhi?u ng??i th?m c?m ?n tr??c s? hi sinh c?a ?ng”…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà th? Nguy?n Quang Thi?u sinh n?m 1957. Ngoài l?nh v?c chính th? ca, ?ng còn là m?t nhà v?n v?i các th? lo?i ti?u thuy?t, truy?n ng?n, bút ky và tham gia vào l?nh v?c báo chí.

Nhà th? Nguy?n Quang Thi?u ???c b?u làm Ch? t?ch H?i Nhà v?n Vi?t Nam - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i h?i H?i Nhà v?n Vi?t Nam di?n ra v?i vi?c b?u Ban ch?p hành và Ban ki?m tra H?i Nhà v?n Vi?t Nam khoá X, nhi?m k? 2020-2025.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNguy?n Quang Thi?u ?? xu?t b?n 7 t?p th?, 15 t?p v?n xu?i và 3 t?p sách d?ch. Ti?u thuy?t “K? ám sát cánh ??ng” ???c h?ng phim truy?n hình Vi?t Nam d?ng thành b? phim “Chuy?n làng Nh?” phát sóng trên VTV trong nh?ng n?m 1998.

Kh?ng ch? là nhà th? tiên phong v?i trào l?u hi?n ??i mà Nguy?n Quang Thi?u còn là cay vi?t v?n xu?i giàu c?m xúc. Bên c?nh ?ó, ?ng còn là ch? biên c?a nhi?u t? báo khác có ti?ng t?m trong làng truy?n th?ng ??i chúng ? Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài gi?i th??ng H?i Nhà V?n Vi?t Nam n?m 1993, gi?i A cho t?p th? “S? m?t ng? c?a l?a”, Nguy?n Quang Thi?u còn nh?n ???c h?n 20 gi?i th??ng v?n h?c khác trong và ngoài n??c.

Nguy?n H?ng