Th? t?, 02/12/2020 - 00:45

Thanh Hóa:

Ng??i dan quê nhà chào ?ón tan hoa h?u ?? Th? Hà tr? v?

Dan trí

Sau 10 ngày ??ng quang hoa h?u, ngày 1/12, ?? Th? Hà tr? v? quê nhà trong s? chào ?ón han hoan c?a gia ?ình, chính quy?n và ng??i dan x? C?u L?c.

Ngày 1/12, hoa h?u ?? Th? Hà -?ng??i ??p Thanh Hóa giành ???c v??ng mi?n hoa h?u. Ngay khi hoa h?u ?? Th? Hà ?áp chuy?n bay ??n C?ng hàng kh?ng Th? Xuan (Thanh Hóa) ??????c gia ?ình, ng??i than, các th?y c? giáo và các b?n h?c han hoan chào ?ón.

H?nh phúc và t? hào vì có ng??i con quê h??ng giành ng?i hoa h?u, m?y ngày nay, ng??i dan x? C?u L?c kh?ng ai b?o ai, m?i ng??i ??u cùng nhau d?n d?p ???ng làng, ng? xóm, treo b?ng r?n ?? chào ?ón hoa h?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay t? sáng s?m, UBND x? C?u L?c, chính quy?n ??a ph??ng c?ng hoàn t?t c?ng tác chu?n b? chào ?ón hoa h?u. Các em h?c sinh m?c áo tr?ng ?eo kh?n quàng, trên tay c?m c?, x?p hàng dài 2 bên ?? chào ?ón tan hoa h?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi v? ??n UBND x? C?u L?c, ?? Th? Hà ???c nhi?u ng??i dan vay quanh quá ??ng ??n m?c r?t lau sau ?ó c? m?i có th? ra kh?i xe.

Ng??i dan quê nhà chào ?ón tan hoa h?u ?? Th? Hà tr? v? - 1
Ng??i dan quê nhà chào ?ón tan hoa h?u ?? Th? Hà tr? v? - 2

?? Th? Hà r?ng r? ngày tr? v?.

T?i UBND x?, Hà nói l?i c?m ?n ??n t?t c? m?i ng??i vì ?? ?ng h? c? su?t th?i gian qua. Hoa h?u c?ng chia s? hai ?i?u sau ?êm ??ng quang ?ó là mu?n ch?y v? nhà ?m ch?t cha m? và c?ng hi?n nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t cho quê h??ng và c?ng ??ng.

Ng??i dan quê nhà chào ?ón tan hoa h?u ?? Th? Hà tr? v? - 3
Ng??i dan quê nhà chào ?ón tan hoa h?u ?? Th? Hà tr? v? - 4

V? ??n tr? s? UBND x? nh?ng ph?i r?t lau sau ?ó hoa h?u m?i có th? xu?ng xe do quá ??ng ng??i ??n chào ?ón.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Hà mong mu?n truy?n c?m h?ng cho các b?n tr?, h?y t? tin vào cu?c s?ng, vào hành ??ng c?a mình. Chúng ta kh?ng ch?n ???c xu?t phát ?i?m, nh?ng ch?n ???c con ???ng ?i" - ?? Th? Hà chia s?.

Ng??i dan quê nhà chào ?ón tan hoa h?u ?? Th? Hà tr? v? - 5

Sau khi th?m h?i, c?m ?n chính quy?n ??a ph??ng, Hoa h?u ?? Th? Hà ?? tr? v? nhà riêng t?i th?n C?u Th?n.

Theo l?ch trình, ?? Th? Hà ? Thanh Hóa trong 2 ngày. C? cùng gia ?ình t? ch?c ti?c m?ng t?i nhà v?i s? tham d? c?a bà con hàng xóm. Trong ngày 2/12, hoa h?u s? th?c hi?n m?t s? ho?t ??ng thi?n nguy?n.

Bình Minh