Th? t?, 02/12/2020 - 10:45

Ngày h?i V?n hóa dan t?c M??ng t?i Thanh Hóa

Dan trí

Chi?u qua (1/12) t?i Hà N?i ?? di?n ra bu?i h?p báo v? Ngày h?i V?n hóa dan t?c M??ng l?n th? II n?m 2020.

Theo ?ó, Ngày h?i n?m nay mang ch? ?? "B?o t?n, phát huy b?n s?c v?n hóa dan t?c M??ng trong th?i k? h?i nh?p và phát tri?n c?a ??t n??c", do B? VHTT&DL ph?i h?p v?i UBND t?nh Thanh Hóa t? ch?c.

Ngày h?i di?n ra t? ngày 10/12 ??n 12/12 t?i TP. Thanh Hóa v?i s? tham gia c?a h?n 600 ngh? nhan, ngh? s?, di?n viên, v?n ??ng viên và ??ng bào các dan t?c M??ng c?a 6 t?nh/thành ph? (Thanh Hóa, Hà N?i, Hòa Bình, S?n La, Phú Th? và Bình Ph??c).

Ngày h?i V?n hóa dan t?c M??ng t?i Thanh Hóa - 1

??i di?n B? VHTT&DL và t?nh Thanh Hóa th?ng tin v?i báo chí v? Ngày h?i V?n hóa dan t?c M??ng l?n th? II. ?nh: HTL.

Trong khu?n kh? Ngày h?i s? có nhi?u ho?t ??ng nh? Tr?ng bày, gi?i thi?u, qu?ng bá s?n ph?m v?n hóa và du l?ch; trình di?n d?t th? c?ng dan t?c M??ng; Liên hoan v?n ngh? qu?n chúng, trình di?n trang ph?c dan t?c M??ng; Trình di?n, gi?i thi?u nghi th?c, sinh ho?t v?n hóa c?a dan t?c M??ng; di?n t?u C?ng chiêng dan t?c M??ng...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày h?i là m?t s? ki?n v?n hóa quy m? l?n, h??ng ??n chào m?ng ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng; th? hi?n s? t?n vinh v?n hóa m?t dan t?c giàu truy?n th?ng, b?o t?n và phát huy b?n s?c v?n hóa c?a dan t?c M??ng trong n?n v?n hóa Vi?t Nam th?ng nh?t mà ?a d?ng c?a c?ng ??ng 54 dan t?c anh em.

?ay là d?p ?? các ngh? nhan, di?n viên, v?n ??ng viên, ??ng bào dan t?c M??ng các t?nh tham gia g?p g?, giao l?u, trao ??i kinh nghi?m, nang cao nh?n th?c, y th?c trách nhi?m trong vi?c xay d?ng và phát tri?n v?n hóa, con ng??i Vi?t Nam.

??ng th?i, c?ng là d?p ?? gi?i thi?u, qu?ng bá các giá tr? v?n hóa truy?n th?ng c?a dan t?c M??ng t?i b?n bè trong n??c và qu?c t?.

Hà Tùng Long