Th? ba, 01/12/2020 - 07:40

Mu?n u?ng cà phê ngon ph?i ch?n c?c t??ng x?ng

Dan trí

"Y ph?c x?ng k? ??c", mu?n u?ng cà phê ngon ph?i ch?n c?c t??ng x?ng.

Mu?n u?ng cà phê ngon ph?i ch?n c?c t??ng x?ng - 1

?nh minh h?a

Các chuyên gia ?m th?c cho bi?t vi?c b?n th??ng th?c cà phê trong m?t chi?c c?c nh? th? nào có ?nh h??ng ?áng k? ??n h??ng v? mà b?n c?m nh?n ???c. M?t chi?c c?c th? ráp ?? l?i h?u v? ??ng trong khi m?t chi?c c?c m?n s? cho v? ng?t h?n m?c dù b?n ?ang dùng cùng m?t lo?i cà phê.

Các nhà khoa h?c ??n t? ??i h?c Sao Paulo (Brazil) ?? ti?n hành m?t cu?c th? nghi?m v?i s? tham gia c?a các chuyên gia cà phê và nh?ng ng??i có thói quen u?ng cà phê th??ng xuyên. Nghiên c?u phát hi?n ra r?ng nh?ng chi?c c?c khác nhau có th? t?o ra tr?i nghi?m v? cà phê khác nhau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?n 230 ng??i ?? tham gia nghiên c?u này, v?i m?t n?a trong s? ?ó là các chuyên gia trong l?nh v?c cà phê, bao g?m c? nh?ng ng??i phan lo?i cà phê chuyên nghi?p.

H? ???c m?i u?ng cà phê cao c?p t? m?t chi?c c?c s? tr?n và m?t chi?c c?c làm b?ng g?m tr?ng v?i l?p men nhám t? trong ra ngoài. C? hai chi?c c?c ??u có hình dáng và tr?ng l??ng t??ng t? nhau.

Mu?n u?ng cà phê ngon ph?i ch?n c?c t??ng x?ng - 2
?nh minh h?a

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?n s? tam ly h?c Fabiana Carvalho, m?t thành viên trong nhóm nghiên c?u, cho bi?t: "Cà phê d??ng nh? ng?t h?n khi ???c u?ng t? m?t chi?c c?c có b? m?t nh?n. Nh?ng ng??i tham gia nghiên c?u c?m th?y cà phê có v? ??ng h?n khi ??ng trong chi?c c?c th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"K?t qu? nghiên c?u này ch?ng minh r?ng các c?m nh?n xúc giác ?nh h??ng ??n c?m nh?n v? giác, ??n vi?c ng??i ta ?ánh giá các h??ng v?, mà ? ?ay là v? cà phê. Tách ??ng cà phê là m?t trong nh?ng y?u t? thi?t y?u ?? bi?n vi?c u?ng cà phê thành m?t tr?i nghi?m ?a giác quan th?c s? h?p d?n".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên t?p chí Food Quality and Preference, nhóm nghiên c?u ??n t? ??i h?c Sao Paulo (Brazil) cho bi?t: "C? chuyên gia ?ánh giá ch?t l??ng cà phê và nh?ng ng??i u?ng cà phê 'nghi?p d?' ??u ?ánh giá h?u v? cà phê trong chi?c c?c th? là ??ng h?n so v?i chi?c c?c m?n.

"K?t qu? nghiên c?u ?? ch?ng minh r?ng k?t c?u b? m?t c?a c?c có th? t?o nên s? chuy?n ??i c?m giác, ?nh h??ng ?áng k? ??n h?u v? cà phê".

Ng? Minh
Theo Daily Mail

T? khóa: