Ch? nh?t, 08/11/2020 - 06:13

MC Thành Trung: “T?i kh?ng ??nh Tr?n Thành ?ang là s? m?t”

Dan trí

“Tr?n Thành dành tr?n v?n cu?c s?ng c?a mình cho ngh? thu?t, còn v?i Thành Trung thì ngh? thu?t hay c?ng vi?c d?n ch??ng trình ch? là m?t ph?n c?a cu?c s?ng”, MC Thành Trung chia s?.

Là ngh? s? phía B?c duy nh?t s?ng ? phía B?c nh?ng làm vi?c và ghi d?u ?n ? th? tr??ng Sài Gòn, Thành Trung có th? chia s? v? c? duyên này?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTháng 12/2014, t?i d?n ch??ng trình trao gi?i Bài hát Vi?t cùng MC Anh Tu?n ? Nhà hát Quan ??i ? TPHCM. ?êm ?ó có r?t nhi?u ng??i ng?i ? hàng gh? khán gi?, trong ?ó có ng??i c?c k? quan tr?ng mà t?i ngh? là c? duyên ?? t?i b??c chan vào Sài Gòn- ?ó là anh Minh, t?ng giám ??c c?ng ty t? ch?c nhi?u ch??ng trình gi?i trí trên truy?n hình.

T?i nh? h?m ?ó, g?n nh? t?i nói gì anh c?ng thích thú, vui v? c??i, s?ng khoái. Anh nói v?i m?i ng??i: “Ngoài B?c có MC hay th? này mà gi? t?i m?i bi?t”. Tháng 8/2015, khi B??c nh?y Hoàn v? nhí b??c vào mùa 2, vào các ?êm ghi hình tr?c ti?p, MC ??i Ngh?a v??ng l?ch, kh?ng ??m b?o ???c c?ng vi?c nên phía anh Minh liên l?c v?i t?i. T?i d?n cùng ?c Thanh Van. R?t may, sau ch??ng trình ?ó, hai anh em c?c k? hi?u nhau và k?t h?p r?t ?n y.

Có th? nói B??c nh?y Hoàn v? nhí mùa 2 c?c k? thành c?ng c? v? ch?t l??ng thí sinh l?n ng??i d?n ch??ng trình. ?ó là b??c ??m ??u tiên ?? t?i vào TPHCM. Sau ?ó là lo?t ch??ng trình l?n khác nh?: The Remix, X-Factor, The Voice, ??ng ?? ti?n r?i…

MC Thành Trung: “T?i kh?ng ??nh Tr?n Thành ?ang là s? m?t” - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMC Thành Trung: "Ngoài may m?n, n? l?c c?a b?n than, t?i ngh? mình có kh? n?ng thích nghi, kh? n?ng h?c h?i, coi mình “kh?ng là ai c?”"

Các ch??ng trình anh ??m nh?n vai trò ng??i d?n ??u là “mùa 2” mà kh?ng ph?i mùa ??u tiên, anh ly gi?i sao v? s? “trùng h?p” này?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó l? t?i là g??ng m?t ch?a phù h?p v?i ni?m tin ngay l?p t?c c?a nhà s?n xu?t hay là có s?c hút ??i v?i các nhà tài tr?. Ch? khi ph??ng án m?t kh?ng kh? thi n?a sau m?t mùa, ng??i ta mu?n tìm ng??i t?o ni?m tin nên tìm t?i. T?i dù kh?ng ph?i là l?a ch?n ??u tiên nh?ng l?i là l?a ch?n cu?i cùng c?a nhi?u ch??ng trình ? th?i ?i?m này.

Cho ??n gi? nhìn l?i t?ng b??c d?u ?n trên ch?ng ???ng làm MC, ???c ghi nh?n, ???c kh?ng ??nh; anh cho r?ng nh? s? may m?n hay n? l?c kh?ng ng?ng c?a chính b?n than?

Ngoài may m?n, n? l?c c?a b?n than, t?i ngh? mình có kh? n?ng thích nghi, kh? n?ng h?c h?i, coi mình “kh?ng là ai c?”. Khi chúng ta làm ???c vi?c, m?i ánh m?t chuy?n sang tr?ng thái tin t??ng. R?t nhi?u ngh? s? phía B?c kh?ng t?n t?i ???c trong Sài Gòn, nh?t là nh?ng ngh? s? ?? thành danh ngoài B?c b?i kh?ng thích ?ng ???c v?i s? thay ??i. ??i khi, mình ph?i quên ?i mình t?ng là ai, ? m?nh ??t nào ?ó, ?i vào Nam t?i ngh? mình ch? là mình th?i, bi?t tran tr?ng m?i c? h?i mình có thì m?i t?n t?i, phát tri?n ???c.

Xu?t phát ?i?m t? di?n viên hài, gi? thành danh v?i vai trò MC- Thành Trung quy?t ??nh g?n bó lau dài v?i c?ng vi?c d?n ch??ng trình hay ch? là ng? r? t?m th?i?
Chuy?n h??ng sang làm MC là quy?t ??nh có tính toán c?a t?i vào th?i ?i?m nh?y c?m. Và t?i ?? ?úng. T?i ngh? d?n ch??ng trình phù h?p v?i kh? n?ng c?a mình. Th?i ?i?m ?ó, nh?ng ng??i cùng trang l?a v?i t?i ? ngoài B?c g?n nh? ch?a có ai c?. Trong Nam ch? có m?t ng??i, t?i bi?t s? thành c?ng, ?ó là Tr?n Thành.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i c?ng c? g?ng làm sao xoá d?n d?u ?n di?n viên hài trong lòng khán gi?. V?a làm MC v?a di?n viên hài c?ng ???c nh?ng nh? th? s? ch? phù h?p v?i m?t s? ch??ng trình th?i, kh?ng mang l?i s? tin t??ng, màu s?c riêng cho ch??ng trình trong m?t nhà s?n xu?t.

Chính vì th?, t?i d?ng h?n di?n xu?t, t?p trung vào c?ng vi?c d?n ch??ng trình.

Nh?ng c?ng chia s? r?ng, nh?ng ngày ??u t?i g?p r?t nhi?u khó kh?n vì kh?ng có nhi?u c? h?i. T?i ph?i t? h?c h?i d?n d?n. Th?i gian ??u, t?i l?a ch?n làm cho VTV2 ?? l?y kinh nghi?m. Vài n?m sau, t?i b?t ??u làm nh?ng ch??ng trình nh? c?a VTV3.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong nh?ng b?n bè cùng trang l?a nh? MC Phan Anh, Nguyên Khang ?? Nam ti?n, b?t ??u ???c bi?t t?i thì t?i v?n l?m l?i ? góc nào ??y. Nh?ng t?i kh?ng l?y làm bu?n. ???c làm c?ng vi?c mình thích là t?t r?i.

M?t kho?ng 10 n?m, t? 2007 ??n n?m 2017, t?i nh?n gi?i Ng??i d?n ch??ng trình ?n t??ng. ?ó là b??c ti?n c?c k? l?n, là thành qu? 10 n?m cho vi?c l?a ch?n làm MC v?i cách d?n nhi?u màu s?c khác nhau.

N?m 2019, t?i ti?p t?c nh?n gi?i Ng??i d?n ch??ng trình ?n t??ng c?a VTV. T?i tr? thành ng??i ??u tiên và duy nh?t hai l?n nh?n ???c gi?i th??ng vinh d? ?ó.

MC Thành Trung: “T?i kh?ng ??nh Tr?n Thành ?ang là s? m?t” - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMC Thành Trung mang b?n hit "Ch? riêng mình ta" c?a Nguy?n H?ng lên san kh?u "Quy ?ng ??i chi?n" khi?n khán gi? kinh ng?c.

Kh?ng d??i hai l?n, anh nh?c ??n cái tên Tr?n Thành trong cu?c trò chuy?n. V?y n?u t? ??t mình lên bàn can v?i Tr?n Thành, anh ngh? sao?

T?i kh?ng ??nh r?ng Tr?n Thành ?ang là s? m?t. Thành Trung kh?ng bi?t mình là s? m?y. T?i c?ng kh?ng bao gi? ??t ra cho mình ph?i là s? m?y trong ngh? nghi?p mà lu?n ??t ra cho mình có th? s?ng và t?n t?i lau nh?t có th? v?i ngh?, ???c khán gi?, nhà s?n xu?t tin yêu.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i Tr?n Thành, b?n ?y ít tu?i h?n Thành Trung. T?i và Tr?n Thành c?ng có nh?ng ?i?m t??ng ??ng nhau, cùng ?i lên t? di?n viên hài, có l?i th? nh?t ??nh v? s? ho?t ng?n. Nh?ng Tr?n Thành ?a n?ng h?n Thành Trung nhi?u. Tr?n Thành dành tr?n v?n cu?c s?ng c?a mình cho ngh? thu?t, còn v?i Thành Trung thì ngh? thu?t hay c?ng vi?c d?n ch??ng trình ch? là m?t ph?n c?a cu?c s?ng. T?i r?t yêu, r?t tran tr?ng nh?ng kh?ng coi ?ó là t?t c?.

V?y cu?c s?ng c?a anh ngoài c?ng vi?c là?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài c?ng vi?c, t?i còn th?i gian dành cho riêng mình, cho th? thao, cho b?n bè… T?i làm vi?c ch?m ch? nh?ng v?n lu?n th?y g?n g?i v?i cu?c s?ng này, ch? kh?ng tách bi?t.

MC Thành Trung: “T?i kh?ng ??nh Tr?n Thành ?ang là s? m?t” - 3
MC Thành Trung: “T?i kh?ng ??nh Tr?n Thành ?ang là s? m?t” - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGia ?ình h?nh phúc c?a MC Thành Trung (?nh NS cung c?p)

Gia ?ình, v? con ? Hà N?i, c?ng vi?c c?a anh l?i ? Sài Gòn, anh thu x?p th?i gian nh? th? nào cho tr?n v?n?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh?i nói là cho ??n th?i ?i?m này, khó kh?n l?n nh?t ??i v?i t?i là vi?c di chuy?n quá nhi?u. T?i may m?n có bà x? r?t hi?u, r?t yêu và t?n tr?ng, chia s? v?i ch?ng. B?t k? ng??i ?àn ?ng nào c?ng th? th?i, mu?n thành c?ng, phát tri?n trong cu?c ??i này ph?i ? c?nh ng??i ph? n? phù h?p. Cho ??n lúc này, t?i ?? k?t h?n và ? c?nh ng??i ph? n? phù h?p trong cu?c ??i c?a mình.

B?n than t?i c?ng chia s? v?i bà x? h?t s?c có th?. T?i có th? ?i vài ngày m?i v?, nh?ng v?n nghe v? k? nh?ng cau chuy?n c?a gia ?ình, v? các con. Khi v? ch?ng có tình yêu th??ng th?t s? thì d? chia s?, d? ??ng c?m l?m…

Ca s? Tùng D??ng chia s? r?ng, t? ngày có con, anh tr??ng thành lên nhi?u. Con cái góp ph?n hoàn thi?n s? m?nh làm b?. Còn anh thì sao?

?àn ?ng tr??ng thành theo th?i gian, v?i nh?ng m?t mát trong cu?c ??i. T?i ch?a bao gi? là ng??i hoàn h?o, quá kh?- hi?n t?i và th?m chí c? trong t??ng lai. Nh?ng t?i lu?n hi?u r?ng, mình là t?m g??ng cho các con. Có th? mình t?ng quy?t ??nh ?úng, quy?t ??nh sai nh?ng lu?n là t?m g??ng ?? các con soi vào. Kh?ng ch? v?i các con, ngay c? v?i ng??i than, b?n bè, t?i c?ng c? g?ng làm ?i?u ?ó.

Xin c?m ?n MC Thành Trung v? nh?ng chia s?!

?Nguy?n H?ng