Th? hai, 30/11/2020 - 10:07

Ly Ti?u Long và tr??ng phái v? thu?t "Jeet Kune Do"

Dan trí

Lúc sinh th?i, Ly Ti?u Long mu?n phát tri?n b? m?n "Jeet Kune Do" chính là b?i ?ng th?y r?ng nh?ng quan ni?m c? ??nh xung quanh m?t phong cách v? thu?t là quá h?n h?p.

Ly Ti?u Long và tr??ng phái v? thu?t Jeet Kune Do  - 1

Ly Ti?u Long ???c c?ng chúng qu?c t? bi?t ??n nhi?u nh?t qua nh?ng b? phim

Ly Ti?u Long ???c c?ng chúng qu?c t? bi?t ??n nhi?u nh?t qua nh?ng b? phim, nh?ng huy?n tho?i v? thu?t còn t? mình phát tri?n nên m?t tr??ng phái v? thu?t ??c ?áo có tên g?i qu?c t? là "Jeet Kune Do" (Tri?t quy?n ??o), có th? t?m hi?u là khóa ?òn ??i ph??ng m?t cách hi?u qu? nh?t.

Cách t?t nh?t ?? hi?u v? "Jeet Kune Do" ngay c? ??i v?i nh?ng ng??i kh?ng hi?u v? v? thu?t, ?ó là n?m ???c ?i?u c? b?n r?ng Ly Ti?u Long ch?a bao gi? mu?n b? m?n v? thu?t này là m?t phong cách v? thu?t c? ??nh v?i nh?ng tiêu chu?n r? ràng.

Lúc sinh th?i, Ly Ti?u Long mu?n phát tri?n b? m?n "Jeet Kune Do" chính là b?i ?ng th?y r?ng nh?ng quan ni?m c? ??nh xung quanh m?t phong cách v? thu?t là quá h?n h?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c khi xu?t hi?n v? t? do (mixed martial arts), các m?n phái v? thu?t th??ng ??nh ra nh?ng lu?t l?, quy t?c nghiêm ng?t kh?ng th? b? phá v?. Các v? sinh và v? s? ??u tuan th? nghiêm ng?t nh?ng quy t?c c?a m?n phái v? thu?t mà h? theo ?u?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy Ti?u Long cho r?ng n?u ph?i tuan th? ng?t nghèo nh? v?y thì m?n v? m?i là trung tam ch? kh?ng ph?i con ng??i, ?ng kh?ng h?ng thú v?i quan ni?m này.

"Jeet Kune Do chào ?ón c? nh?ng phong cách v? thu?t ch?a ???c ??nh hình r? r?t, b?i m?n phái này s? h?p th? m?i phong cách v? thu?t. B?i Jeet Kune Do kh?ng có phong cách c? th?, nó có th? phù h?p v?i m?i phong cách.

"Sau cùng, Jeet Kune Do s? t?n d?ng m?i ph??ng cách và kh?ng ch?u b?t c? gi?i h?n nào, m?n v? này s? s? d?ng b?t c? k? thu?t và bi?n pháp nào c?n thi?t ?? ??t t?i m?c ?ích sau cùng c?a nó là giành chi?n th?ng trong cu?c ??u", Ly Ti?u Long t?ng vi?t nh? v?y v? m?n v? mà ?ng sáng t?o.

Ly Ti?u Long và tr??ng phái v? thu?t Jeet Kune Do  - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy Ti?u Long mong mu?n các v? sinh theo h?c Jeet Kune Do s? ti?p t?c ti?p thu nh?ng k? thu?t m?i phù h?p v?i b?n than

Ly Ti?u Long mong mu?n các v? sinh theo h?c Jeet Kune Do s? ti?p t?c ti?p thu nh?ng k? thu?t m?i phù h?p v?i b?n than ?? có th? ?em áp d?ng trong th?i ?i?m th?c chi?n m?t cách hi?u qu? nh?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy Ti?u Long b?t ??u phát tri?n Jeet Kune Do t? khi còn s?ng ? Los Angeles (M?) h?i n?m 1967. Lúc này, ?ng m? tr??ng d?y h?c ?? ki?m s?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDJeet Kune Do khác v?i các tr??ng phái v? thu?t khác ? cách nó lu?n s?n sàng ti?p thu k? thu?t c?a nhi?u tr??ng phái v? thu?t ??ng - Tay. V?nh xuan, m?n v? mà Ly Ti?u Long t?ng theo h?c t?i Hong Kong khi còn là ?? ?? c?a v? s? Di?p V?n, chính là m?t trong nh?ng n?n t?ng c?a Jeet Kune Do.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, Ly Ti?u Long c?ng ti?p thu m?n quy?n anh c?a ph??ng Tay, m?n v? arnis c?a Philippines, m?n v? ju-jitsu c?a Nh?t B?n... ?? ??a vào b? m?n Jeet Kune Do.

Dù Jeet Kune Do ???c sáng t?o ra ?? ph?c v? nh?ng cu?c th?c chi?n, nh?ng huy?n tho?i v? thu?t Ly Ti?u Long c?ng g?i g?m vào m?n v? này nh?ng y ngh?a tri?t ly: "Jeet Kune Do là m?t th? ánh sáng c?a s? nh?n th?c. Jeet Kune Do t?a nh? cách v?n hành c?a cu?c s?ng, c?a s? chuy?n ??ng ?i v? phía y chí m?nh m? và bi?t t? ki?m soát", Ly Ti?u Long t?ng vi?t nh? v?y.

Bích Ng?c
Theo SCMP