Th? ba, 01/12/2020 - 15:34

Liên hoan Ngh? thu?t Di?n x??ng Ch?u v?n ??ng b?ng B?c B?

Dan trí

Liên hoan ???c t? ch?c v?i m?c ?ích góp ph?n t?n vinh di s?n v?n hóa Tín ng??ng th? M?u c?a ng??i Vi?t, di s?n v?n hóa nhan lo?i...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH??ng t?i chào m?ng k? ni?m 63 n?m ngày thành l?p H?i Ngh? s? san kh?u Vi?t Nam (1957 - 2020), ??ng th?i k? ni?m 5 n?m ngày "Th?c hành tín ng??ng th? M?u Tam ph? c?a ng??i Vi?t" là Di s?n V?n hóa Phi v?t th? ??i di?n c?a nhan lo?i, Trung tam B?o t?n và Phát tri?n ngh? thu?t San kh?u Vi?t Nam t? ch?c ch??ng trình "Liên hoan Ngh? thu?t Di?n x??ng Ch?u v?n ??ng b?ng B?c B? l?n th? VII".

Liên hoan ???c t? ch?c v?i m?c ?ích góp ph?n t?n vinh di s?n v?n hóa Tín ng??ng th? M?u c?a ng??i Vi?t, di s?n v?n hóa nhan lo?i, ??ng th?i là c? h?i t?t ?? các ngh? nhan ?u tú, ngh? nhan dan gian chung tay gìn gi? b?o t?n di s?n v?n hóa c?a nhan lo?i, k?t n?i m? r?ng t?m ?nh h??ng c?a di s?n phi v?t th? h?n n?a ??n c?ng ??ng x? h?i và b?n bè qu?c t?.

Liên hoan Ngh? thu?t Di?n x??ng Ch?u v?n ??ng b?ng B?c B? - 1

Ngh? nhan Ph?m Th? ?oan Trang v?i giá Ch?u bé B?c L?.

Ch??ng trình thu hút s? tham gia ??ng ??o c?a các ngh? nhan và các thanh ??ng khu v?c phía B?c. Th?i gian d? ki?n ???c t? ch?c vào 20h ngày 5-6/12/2020 (Ngày 21 & 22 tháng 10 ?m l?ch) t?i Nhà hát Chèo Vi?t Nam.

Nói v? Liên hoan Ngh? thu?t Di?n x??ng Ch?u v?n, ??ng b?ng B?c B? n?m nay, ??o di?n L?u ??t cho bi?t: "?ay là ho?t ??ng ???c t? ch?c hàng n?m, nh?m t?n vinh các ngh? nhan ?u tú, ngh? nhan dan gian hát v?n, các thanh ??ng ?? có c?ng gìn gi? b?o t?n phát huy v?n hóa tín ng??ng th? m?u, góp ph?n ??nh h??ng cho lo?i hình ngh? thu?t h?i t? nhi?u giá tr? v?n hóa mang nhi?u màu s?c tam linh ???c ?i ?úng h??ng c?a m?t di s?n phi v?t th?.

Các ngh? nhan ?u tú, ngh? nhan dan gian, k?t n?i m? r?ng t?m ?nh h??ng c?a di s?n phi v?t th? h?n n?a ??n c?ng ??ng x? h?i và b?n bè qu?c t?; gi?i thi?u qu?ng bá ??n du khách nh?ng giá tr? tinh hoa v?n hóa tín ng??ng th? M?u Tam ph?, ?? chính th?c ???c UNESCO ghi danh là Di s?n v?n hóa phi v?t th? ??i di?n c?a nhan lo?i".

Th?ng qua Liên hoan Ngh? thu?t Di?n x??ng Ch?u v?n, ??ng b?ng B?c B? l?n th? VII, H?i ngh? s? Vi?t Nam c?ng mong mu?n các ngh? nhan các thanh ??ng qu?ng bá t?n vinh hình t??ng các anh hùng có c?ng d?ng n??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDi?n x??ng Nghi l? ch?u v?n c?ng là s? ki?n nh?m vinh danh các ngh? nhan dan gian hát V?n, các thanh ??ng ?? có c?ng n?m gi?, b?o t?n và phát huy v?n hóa tín ng??ng th? M?u c?a ng??i Vi?t. M?t m?c tiêu khác quan tr?ng kh?ng kém c?a liên hoan, là góp ph?n ??nh h??ng cho hình th?c trình di?n ngh? thu?t mang màu s?c tam linh ?ang có d?u hi?u bi?n t??ng trong x? h?i hi?n nay. ?i?u ch?nh, ??nh h??ng l?i cách hi?u cùa ng??i dan, khi ?? ng??i dan t? quan sát và tìm hi?u nh?ng khía c?nh, y ngh?a c?a nghi th?c này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i, ?ay c?ng là d?p ?? các nhóm th?c hành tín ng??ng th? M?u trao ??i kinh nghi?m, nang cao ??i s?ng tinh th?n, c?ng là d?p ?? c?ng chúng có m?t cách nhìn ?úng v? lo?i hình ngh? thu?t ?a ngành, h?i t? nhi?u giá tr? khác nhau này.

Nguy?n H?ng