Ch? nh?t, 29/11/2020 - 06:55

??k N?ng:

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c "s?ng" ?

Dan trí

L? h?i th? c?m Vi?t Nam l?n II ?ang ???c t? ch?c t?i t?nh ??k N?ng. V?i 40 dan t?c thi?u s?, n?n v?n hóa ?a d?ng, ??k N?ng hy v?ng s? nang t?m giá tr? c?a th? c?m...

??a th? c?m ra kh?i bu?n làng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u 27/11, trong khu?n kh? c?a L? h?i th? c?m Vi?t Nam l?n II, ngay t?i bìa r?ng c?a Khu b?o t?n thiên nhiên Nam Nung (huy?n ??k Song), t?nh ??k N?ng ?? tái hi?n m?t kh?ng gian th? c?m ??c ?áo ???c- trình di?n th?i trang th? c?m.

Nh?ng bu?i trình di?n th?i trang tr??c ?ay r?t "kén" ng??i theo d?i. Th? nh?ng, tr??c khi "show" th? c?m chính th?c b?t ??u, hàng tr?m ng??i dan ??a ph??ng ?? l?n l?i ??n ?ay ?? theo d?i. Ph?n l?n ??u mu?n bi?t ???c, ngoài kh?, kh?n, váy áo… thì th? c?m s? ???c s? d?ng, ?ng d?ng nh? th? nào trong th?i trang.

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c s?ng ? - 1

Ngh? nhan t?i làng ngh? ??k Nia d?t th? c?m chu?n b? cho l? h?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgh? nhan H'Bình (x? ??k Nia, TP. Gia Ngh?a) là m?t trong s? nh?ng ngh? nhan ???c các nhà thi?t k? "??t hàng" th? c?m. Nh?ng t?m th? c?m c?a ng??i M?, tr??c ?ay v?n ch? ???c s? d?ng trong ??i s?ng hàng ngày. Th? nên, ???c tham gia vào ch??ng trình ??c bi?t này, H'Bình càng c?m nh?n ???c giá tr? c?a nh?ng t?m v?i do t? mình d?t nên.

N? ngh? nhan t? hào, m?i ?ay v?i c??ng v? là t? tr??ng t? h?p tác ngh? d?t th? c?m truy?n th?ng x? ??k Nia, ch? mang chi?c ch?n th? c?m d?t t? m?n g?n c? tháng cho m?t ng??i b?n hàng ??n t? Indonesia xem. C?ng chính t? ?ay, ch? ?? nu?i d??ng y t??ng, ??a ngh? d?t truy?n th?ng ra kh?i ph?m vi bu?n làng, ??a th? c?m v??t ra kh?i ??a bàn t?nh ??k N?ng.

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c s?ng ? - 2
Ngh? nhan H'Bình (th? 3 t? ph?i qua) hy v?ng, th? c?m c?a ??ng bào M? có th? v??n t?m th? gi?i

"R?t nhi?u ng??i thích th? c?m, nh?ng h? mua c? t?m v? thì kh?ng bi?t ?? làm gì và chi phí r?t l?n. Vi?c ?ng d?ng th? c?m c?a ??ng bào vào các trang ph?c hi?n ??i, phù h?p v?i th? hi?u ng??i s? d?ng càng làm lan t?a nh?ng v? ??p th? c?m c?a chúng t?i", n? ngh? nhan nói.

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c s?ng ? - 3
Nhi?u ngh? nhan tr?n tr? vì th? c?m v?n ch?a ???c quan tam ?úng m?c

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà thi?t k? Ly Quí Khánh, m?t trong ba NTK trình di?n t?i show th? c?m cho r?ng, vì th? c?m có r?t nhi?u ??c tr?ng, ch?a ??ng nh?ng nét v?n hóa c?a c?ng ??ng các dan t?c nên kh?ng ph?i ai c?ng ti?p thu ???c nh?ng nét ??c tr?ng ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Th?ng qua các thi?t k? th?i trang, chúng ta ?ang góp ph?n vào vi?c gìn gi?, b?o t?n nh?ng v? ??p c?a th? c?m. Nh?ng trang ph?c s? d?ng th? c?m kh?ng ch? gói g?n trong bu?n làng mà s? ???c s? d?ng t?i các bu?i l?, bu?i ti?c l?n, qua ?ó lan t?a v? ??p c?a th? c?m Vi?t Nam", nhà thi?t k? chia s?.

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c s?ng ? - 4
Nh?ng thi?t k? hi?n ??i c?a NTK n??c ngoài s? d?ng ch?t li?u th? c?m Vi?t anm

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng t?, NTK Valentine Van Nguy?n, ch? nhan B? s?u t?p "CAM" cho r?ng, ?? th? c?m ??n g?n h?n v?i ng??i tiêu dùng, thoát ra kh?i ph?m vi nh? h?p c?a m?t bu?n làng thì d?t th? c?m ph?i ???c coi là m?t ngh?- ngh? ki?m s?ng c?a ngh? nhan. Các thi?t k? th? c?m, b?ng nhi?u cách khác nhau, s? ti?p c?n v?i khán gi?, ng??i tiêu dùng ?? t? ?ó kích c?u th? c?m.

Ph?i s?ng ???c b?ng th? c?m

Ngh? nhan Ka Mom, dan t?c Chau M? (x? L?c Tan, huy?n B?o Lam, t?nh Lam ??ng), m?y n?m tr??c, bà Ka Mom ?? thành l?p t? h?p tác d?t th? c?m v?i 15 thành viên. Tuy nhiên, 1 n?m sau thì t? h?p tác c?ng tan r? nên ??n th?i ?i?m hi?n t?i, ngh? nhan t? d?t, t? ?i tìm ??u ra cho s?n ph?m.

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c s?ng ? - 5

Ngh? d?t th? c?m v?n ch?a ??m b?o cu?c s?ng cho ng??i dan

Bà Ka Mom k?, ?? d?t ???c 1 t?m v?i làm áo, bà ph?i m?t h?n 1 tu?n. Trong khi ?ó, 1 cái áo ch? bán ???c kho?ng 800.000 ??ng, ch?a k? chi phí nên h?u nh? kh?ng ai s?ng ???c b?ng ngh?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Lam N? Minh (dan t?c Ch?m, th? tr?n Ph??c Dan, huy?n Ninh Ph??c, t?nh Ninh Thu?n), 1 trong 80 h?i viên c?a HTX D?t th? c?m Ch?m M? Nghi?p. Hi?n nay, tr? các chi phí, m?i tháng h?i viên thu nh?p ???c 1,5 tri?u ??ng/ng??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo bà Minh, trong HTX, ch? y?u là cùng nhau sinh ho?t c?ng ??ng, cùng nhau b?o v? th? c?m ng??i Ch?m ch? thu nh?p r?t th?p. Tr? m?t s? ít yêu th? c?m dan t?c, ng??i tr? h?u nh? kh?ng còn ai theo ngh?. S?n ph?m làm ra ch? bán cho khách du l?ch nh?ng do d?ch b?nh Covid-19 nên kh?ng có thu nh?p.

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c s?ng ? - 6

Hai NTK n??c ngoài ?? ??a th? c?m Vi?t Nam vào trong thi?t k? c?a mình

"V?i thu nh?p nh? v?y, chúng t?i kh?ng th? t? ??a s?n ph?m c?a mình ?i qu?ng bá, gi?i thi?u. Do ?ó, mong mu?n s? có nhi?u h?n n?a các ho?t ??ng nh? l? h?i này ?? ???c h? tr? ??a các s?n ph?m ?i giao l?u, h?c h?i và bán ???c s?n ph?m.

Chúng t?i c?ng mong mu?n ???c h? tr? kinh phí ??u t? máy móc dùng ?? làm ra s?i v?i, còn ?? là th? c?m ng??i Ch?m thì ph?i ???c d?t b?ng tay. Quan tr?ng nh?t là h? tr? tiêu th? s?n ph?m. Khi s?n ph?m l?u th?ng, s?ng ???c b?ng ngh?, t? kh?c ngh? s? ???c b?o t?n, phát tri?n", bà Lam N? Minh nói.

Làm sao ?? th? c?m Vi?t Nam th?c s? ???c s?ng ? - 7
Tr?i qua 2 mùa l? h?i, song ??n nay th? c?m v?n ch?a ??nh hình ???c l?i ?i phù h?p

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n ?ình Trung, Ch? t?ch UBND t?nh ??k N?ng, kh?ng ??nh chính th? c?m ?? góp ph?n t?o nên tình ?oàn k?t và s? ?a d?ng v? b?n s?c v?n hóa 54 dan t?c anh em, là c?u n?i v?n hóa gi?a chúng ta và b?n bè qu?c t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?? ti?p t?c b?o t?n và phát tri?n ngh? d?t th? c?m, c?n ph?i có s? c?i ti?n s?n ph?m, c?i ti?n k? thu?t, m? r?ng th? tr??ng tiêu th? nh?ng ph?i b?o ??m l?u gi? ???c giá tr? c?t l?i.

Bên c?nh ?ó, nhà n??c c?n t?o ??ng l?c khuy?n khích ??ng bào t? than tìm ki?m th? tr??ng t?i các ?i?m du l?ch, thi?t l?p các ??a ?i?m hay gian hàng bán l? th? c?m; t? ch?c liên k?t vùng v?i các HTX, CLB hay các c?ng ty kinh doanh th? c?m ?? tìm ki?m th? tr??ng, n?m k? h?n v? th? hi?u và s? quan tam c?a khách hàng v?i các lo?i s?n ph?m th? c?m c?a các dan t?c thi?u s? ? t?nh ??k N?ng", ?ng Trung nói.

D??ng Phong