Th? t?, 02/12/2020 - 10:41

"Kh?ng ?au ham m? cu?ng nhi?t v?i Hoa h?u nh? ? Vi?t Nam"?

Dan trí

Hoa h?u ?? Th? Hà v? th?m nhà trong s? chào ?ón c?a hàng nghìn ng??i dan huy?n H?u L?c. Tr??c ?ó, Hoa h?u H'Hen Niê c?ng ???c hàng nghìn ng??i ê?ê cùng ?oàn xe c?ng n?ng ?ón v? bu?n S?t M'??ng...

Ng??i dan chào ?ón Tan Hoa h?u v? nhà

Sau 10 ngày ??ng quang hoa h?u, ngày 1/12, Hoa h?u Vi?t Nam 2020 ?? Th? Hà ?? t? Sài Gòn tr? v? quê Thanh Hóa ?? th?m gia ?ình, quê h??ng. Bi?t tin, hàng nghìn ng??i dan huy?n H?u L?c ?? có m?t, ?? chào ?ón và chúc m?ng tan Hoa h?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, sau khi Hoa h?u ?? Th? Hà ?áp chuy?n bay t?i san bay Th? Xuan ?? di chuy?n v? quê nhà t?i x? C?u L?c, huy?n H?u L?c (Thanh Hóa). ?i?m ??n ??u tiên là tr? s? UBND x? C?u L?c, n?i chính quy?n ??a ph??ng và hàng nghìn ng??i dan ?ang ch? ?ón.

Kh?ng ?au ham m? cu?ng nhi?t v?i Hoa h?u nh? ? Vi?t Nam? - 1

V? ??n tr? s? UBND x? nh?ng ph?i r?t lau sau ?ó hoa h?u m?i có th? xu?ng xe do quá ??ng ng??i ??n chào ?ón. (?nh: Bình Minh)

Ngay t? sáng s?m, UBND x? C?u L?c, chính quy?n ??a ph??ng c?ng hoàn t?t c?ng tác chu?n b? chào ?ón hoa h?u. Các em h?c sinh m?c áo tr?ng ?eo kh?n quàng, trên tay c?m c?, x?p hàng dài 2 bên ?? chào ?ón tan hoa h?u. M?y ngày nay, ng??i dan x? C?u L?c kh?ng ai b?o ai, m?i ng??i ??u cùng nhau d?n d?p ???ng làng, ng? xóm s?ch s?.

Khi v? ??n UBND x? C?u L?c, ?? Th? Hà ???c nhi?u ng??i dan vay quanh ??ng ??n m?c r?t lau sau ?ó ng??i ??p m?i có th? ra kh?i xe. Tr??c tình c?m n?ng nhi?t c?a ng??i dan quê nhà, c? kh?ng ít l?n ph?i kìm nén s? xúc ??ng…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, trong ?êm chung k?t Hoa h?u Vi?t Nam, gia ?ình, ng??i than ?? Th? Hà cùng hàng xóm h?n 100 ng??i ?? v??t hàng ngàn cay s? ?? có m?t t?i hàng gh? khán gi?, c? v? tinh th?n cho ?? Th? Hà. Nh?ng ng??i hàng xóm c?a tan Hoa h?u t?ng ti?t l?, h? bán lúa ?? mua vé máy bay vào TPHCM c? v? cho ?? Th? Hà.

Kh?ng riêng gì Tan Hoa h?u Vi?t Nam ?? Th? Hà, H'Hen Niê sau khi ??ng quang Hoa h?u Hoàn v? Vi?t Nam 2017? tr? v? quê nhà c?ng ???c hàng nghìn ng??i ê?ê cùng ?oàn xe c?ng n?ng 12 chi?c ?ón v? bu?n S?t M'??ng (x? C? Suê, huy?n C? M'gar, ??k L?k), n?i H'Hen Niê sinh ra và l?n lên.

Tan hoa h?u ???c chào ?ón n?ng nhi?t, c? gi??ng cao t?m b?ng ghi tên b?ng ti?ng ê?ê. Các c? gái ê?ê xúng xính trong trang ph?c truy?n th?ng, nh?ng em h?c sinh áo tr?ng, quàng kh?n ??… n? n?c ?ón H'Hen Niê tr? v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? H'Hen Niê cho bi?t ?ng ?? m? sáu con l?n và hai con bò ?? ??i hàng tr?m ng??i dan ??n chia vui. Gia ?ình mu?n m? ti?c l?n ?? c?m ?n ng??i dan ?? ?ng h? và yêu th??ng H'Hen Niê.

Kh?ng ?au ham m? cu?ng nhi?t v?i Hoa h?u nh? ? Vi?t Nam? - 2
Kh?ng ?au ham m? cu?ng nhi?t v?i Hoa h?u nh? ? Vi?t Nam? - 3

H'Hen Niê ???c dan làng chào ?ón sau ??ng quang Hoa h?u Hoàn v? Vi?t Nam.

Hay Hoa h?u Ti?u Vy ??ng quang Hoa h?u Vi?t Nam 2018. Nghe tin c? tr? v? nhà sau khi ??ng quang, hàng tr?m ng??i dan ? TP H?i An ?? ??ng tr??c nhà c?a tan hoa h?u t?i ???ng Phan B?i Chau (TP H?i An) ch? ?ón. Tr??c tình c?m n?ng nhi?t c?a ng??i dan, Ti?u Vy xúc ??ng chia s?: "L?n v? quê này c?m xúc c?a em r?t khó t?, th?t vinh h?nh khi r?t ??ng ng??i dan ? quê chào ?ón nh? v?y"…

"Các Hoa h?u Vi?t t? hào nh?ng c?ng gánh nhi?u áp l?c…"

Chia s? v?i phóng viên Dan trí, chuyên gia tam ly Tr?nh Trung Hòa cho r?ng vi?c quan tam ??n các cu?c thi s?c ??p, dành tình c?m n?ng nhi?t cho các Hoa h?u là nét ?áng yêu c?a ng??i Vi?t. Tr??c tình c?m ?ó, các ng??i ??p ?o?t v??ng mi?n c?ng nên y th?c gi? gìn hình ?nh, l?i s?ng sao cho x?ng ?áng…

Kh?ng ?au ham m? cu?ng nhi?t v?i Hoa h?u nh? ? Vi?t Nam? - 4

Hoa h?u Tr?n Ti?u Vy v? quê trong vòng vay c?a ng??i ham m?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Ng??i dan Vi?t có cái ?áng yêu là r?t ham m? ng??i có tài, có s?c. Ví d? nh? n?m 2018, ch? 30km t? san bay N?i Bài v? ??n trung tam Th? ??, song ?oàn xe ch? ??i tuy?n U23 Vi?t Nam ph?i m?t g?n 5 ti?ng vì liên t?c b? m?c k?t gi?a bi?n ng??i chào ?ón. Dù ch? giành huy ch??ng b?c gi?i U23 chau á, nh?ng tình c?m dành cho ?oàn c?u th? là kh?ng th? ?ong ??m ???c…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ngh? ch?a có n??c nào chào ?ón n?ng nhi?t nh? ng??i dan Vi?t Nam ?au.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi? dan làng n?ng nhi?t ?ón Hoa h?u c?ng là nét ?áng yêu th?i. N?u h? bàng quan, kh?ng quan tam m?i là ?i?u ?áng bu?n. ?i?u này c?ng khi?n nh?ng ng??i ??t thành tích, ???c chào ?ón y th?c ???c mình là ng??i c?a c?ng chúng, ???c nhan dan ng??i ta ng??ng m?. Chính vì th?, Hoa h?u c?ng s?ng làm sao cho x?ng ?áng v?i lòng ng??ng m? ?y, ??ng ?? ng??i dan th?t v?ng", chuyên gia tam ly Tr?nh Trung Hòa nói.

Theo chuyên gia tam ly Tr?nh Trung Hòa, m?t s? ng??i ??p ??t ???c danh hi?u nh?ng l?i kh?ng y th?c ???c trách nhi?m c?a mình, gay nên nh?ng tai ti?ng, ?ánh m?t thi?n c?m c?a ng??i dan. ?ó là ?i?u ?áng ti?c!

Nguy?n H?ng