Th? t?, 02/12/2020 - 14:55

Khi di?n viên s?n sàng chi ti?n t? s?m ph?c trang cho vai di?n

Dan trí

Vi?c nhi?u di?n viên phim gi? vàng s?n sàng rút h?u bao ?? s?m hàng tr?m b? ph?c trang cho m?t vai di?n kh?ng còn là chuy?n hi?m. ?i?u gì khi?n các di?n viên ch?u chi ??n th??

B? ti?n t? sang tr?i Tay s?m ph?c trang

Theo m?t s? ??o di?n, tr??c ?ay, m?i ?oàn phim ??u có m?t t? ph?c trang. T? này có nhi?m v? chu?n b? ph?c trang cho các vai di?n. Tuy nhiên, nhi?u n?m tr? l?i ?ay, nhi?u di?n viên ?? t? b? ti?n túi ?? s?m ph?c trang cho nhan v?t theo y c?a mình. S? ti?n ?? s?m ph?c trang nhi?u khi v??t c? ti?n cát-sê mà h? ???c tr? cho vai di?n.

Khi di?n viên s?n sàng chi ti?n t? s?m ph?c trang cho vai di?n - 1

L? Thanh Huy?n t?ng l?n l?i sang tr?i Tay ?? s?m ph?c trang cho vai di?n trong phim "Tình yêu và tham v?ng".

L? Thanh Huy?n cho bi?t, khi nh?n l?i ?óng vai Tu? Lam trong b? phim "Tình yêu và tham v?ng", c? ?? nghiên c?u k?ch b?n r?t k?. Ngoài tính cách nhan v?t, c? r?t chú tr?ng ??n vi?c t?o hình. B?i c? quan ni?m, m?t nhan v?t mu?n t?o ???c ?n t??ng ph?i k?t h?p ???c c? di?n xu?t l?n t?o hình.

Vì l? ?ó, c? ?? m?t 3 tháng tr?i "l?n l?n" ? nhi?u n??c ?? s?m cho mình ?? 5 va-li?qu?n áo và ph? ki?n tr??c khi b??c vào quay. T? nh?ng ph? ki?n nh? nh? kính m?t, th?t l?ng, khuyên tai... ??n nh?ng b? cánh sang tr?ng ??u ???c ng??i ??p "ch?m chút" k? l??ng. Trong s? 5 va-li?này, ph?n l?n ??u là ?? c?a các th??ng hi?u th?i trang có ti?ng trên th? gi?i. Và s? ti?n b? ra cho kho?n ph?c trang c?ng ph?i lên ??n b?c t?.

T??ng t?, Ph??ng Oanh khi nh?n vai Thiên Trang trong "L?a ch?n s? ph?n" c?ng ?? ch?u ch?i khi b? ra trên d??i 1 t? ??ng ?? s?m ph?c trang cho vai di?n. Kh?ng ch? riêng qu?n áo, n? di?n viên còn chu?n b? k? t?ng món ph? ki?n ?i kèm.

"T?o hình trong phim là c? gái ??p, con c?a nhà tài phi?t, nên mình kh?ng làm ??i khái ???c. ? m?i phan c?nh, t?i xu?t hi?n v?i m?t b? ?? khác. Vì th?, vi?c ph?i nh? sao cho ?úng r?c-co (raccord) kh?ng ??n gi?n chút nào. Nói chung, m?i l?n ?i quay, t?i ph?i vác theo 3 va-li, 1 va-li qu?n áo, 1 va-li ph? ki?n và 1 va-li?giày - túi xách. M?i l?n vào hóa trang ph?i có 3 - 4 ng??i ph? giúp m?i k?p gi? quay", Ph??ng Oanh k?.

B?n than Qu?nh Nga khi nh?n vai Nh? trong "V? nhà ?i con" và Qu?nh Trinh trong "Sinh t?" c?ng t? b? ra m?t kho?n ti?n kh?ng nh? ?? s?m ph?c trang cho vai di?n. Riêng v?i vai "gái ngành" trong "Sinh t?", n? di?n viên ??u t? trên d??i 100 b? ??. Trong ?ó, m?t n?a ???c nh?n hàng tài tr?, m?t n?a t? chi ti?n s?m.

Theo Qu?nh Nga, c? th??ng chu?n b? nhi?u h?n ?? có s? l?a ch?n. Sau khi ?óng máy, có th? nh?ng b? ?? này kh?ng phù h?p ?? m?c ngoài ??i nh?ng c? v?n mu?n ??u t? t?t nh?t cho vai di?n c?a mình.

Mu?n có vai di?n ?n t??ng thì ph?i ch?u chi

Theo L? Thanh Huy?n, cát-sê có th? kh?ng ?? ?? trang tr?i nh?ng kho?n ??u t? cho vai di?n, nh?t là nh?ng nhan v?t sang ch?nh. Tuy nhiên, c? cho r?ng, di?n viên v?n ph?i t? ??u t? n?u mu?n có vai ?n t??ng. B?n than c? kh?ng bao gi? cho phép mình xu?t hi?n xu? xòa trên màn ?nh b?i nh? v?y có th? khi?n nhan v?t c?a mình kém h?p d?n.

"M?i c?nh quay, t?i m?c m?t b? ?? m?i, kh?ng l?p l?i. M?i l?n ?i quay, t?i ??u kéo theo vài va-li???. M?i ng??i trong ?oàn phim ai c?ng trêu vì ch?a l?n nào th?y t?i m?c l?i ?? c?. T?i chu?n b? r?t k? cho vai Tu? Lam vì t?i hi?u nhan v?t mà mình hóa than", L? Thanh Huy?n cho bi?t.

Khi di?n viên s?n sàng chi ti?n t? s?m ph?c trang cho vai di?n - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh?c trang t? s?m v?i toàn ?? hi?u ??t ti?n c?a Ph??ng Oanh trong "L?a ch?n s? ph?n".

Ph??ng Oanh cho r?ng, nhìn sang các n??c có n?n ?i?n ?nh phát tri?n, th?y di?n viên xu?t hi?n ??y ?n t??ng trên màn ?nh khi?n c? lúc nào c?ng ng??ng m?. Và t? c?m giác ?ó, c? suy ngh? nghiêm túc h?n v? s? ??u t? ch?n chu cho vai di?n, t? c? t?o hình cho ??n di?n xu?t.

"Tr??c ?ay, t?i toàn giao ?óng vai gái quê nên kh?ng có c? h?i ???c m?c ??p. Nh?ng t?i lu?n ?? cao s? ch?n chu và phù h?p hoàn c?nh. Ch?ng h?n, v?i vai c? giáo Uyên trong "C? gái nhà ng??i ta", dù là c? giáo làng nh?ng t?i nghiên c?u t? chi?c áo cho ??n túi xách, ??ng h?", Ph??ng Oanh b?c b?ch.

Th?c t? là kh?ng ph?i di?n viên nào c?ng ???c m?c ph?c trang do mình chu?n b? vào phim. B?n than Di?m My 9x khi ?óng "Tình yêu và tham v?ng" ?? chu?n b? khá nhi?u ph?c trang ??t ti?n. Song, do yêu c?u c?a vai di?n nên ??o di?n kh?ng cho c? m?c ?? sành ?i?u. M?i ??n g?n cu?i phim, sau nhi?u l?n y ki?n, c? m?i ???c ??o di?n ??ng y cho m?c váy.

Nhan viên ph? trách ph?c trang c?a phim "L?a ch?n s? ph?n" cho bi?t, ??o di?n và stylist s? lên y t??ng v? ph?c trang cho t?ng nhan v?t. K? c? vi?c di?n viên t? s?m ph?c trang thì sau ?ó c?ng ph?i th?ng qua y ki?n c?a hai v? này. N?u b? nào kh?ng phù h?p là kh?ng ???c m?c.

Nhi?m v? ch? y?u c?a ng??i ph? trách ph?c trang là h? tr? di?n viên ch?n ?? ho?c chu?n b? ?? thích h?p cho m?i c?nh quay. ?i?u này s? giúp di?n viên ?? lo v? ph?c trang, t?p trung h?t s?c cho di?n xu?t. Nhan viên ph? trách ph?c trang c?ng kh?ng c? ??nh m?t ng??i duy nh?t. Ngh?a là m?i phim s? h?p ??ng v?i m?t ng??i. Ch? có m?t vài ng??i là ph? trách ph?c trang cho vài ba ?oàn phim liên t?c.

"Trang ph?c c?a nhan v?t th??ng là k?t h?p gi?a trang ph?c s?n có c?a di?n viên và trang ph?c ?i m??n ho?c thuê bên ngoài. Vì th?, vai trò c?a nhan viên ph? trách ph?c trang phim truy?n hình kh?ng n?ng n? nh? phim ?i?n ?nh.

?a ph?n là h? tr? di?n viên trong vi?c qu?n ly, chu?n b? ph?c trang và ph?i ph? ki?n v?i trang ph?c sao cho phù h?p v?i yêu c?u c?a vai di?n trong t?ng c?nh quay. Chuy?n di?n viên s?m ?? hi?u ??t ti?n và l?ng l?y ra phim tr??ng mà kh?ng ???c ??o di?n ??ng y c?ng x?y ra r?t nhi?u ? các ?oàn phim", nhan viên ph?c trang chia s?.

?Hà Tùng Long