Th? hai, 30/11/2020 - 07:18

Johnny Depp và Amber Heard cùng tr?y tr?t b??c ra kh?i v? ly h?n

Dan trí

V? ly h?n gi?a hai di?n viên n?i ti?ng ? Hollywood - Johnny Depp và Amber Heard - có l? là m?t trong nh?ng v? ly h?n dai d?ng, m?t m?i nh?t t?ng ???c bi?t ??n ? Hollywood.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? ly h?n c?ng gay t?n h?i l?n cho c? hai bên - hai ng?i sao n?i ti?ng t?i kinh ?? ?i?n ?nh Hollywood. B??c ra kh?i cu?c ly h?n có nhi?u cáo bu?c ??n t? c? hai phía, cùng nh?ng phiên xét x? kéo dài, v?i t?ng di?n bi?n ???c truy?n th?ng - c?ng chúng theo d?i bám sát, gi? ?ay, c? Johnny Depp và Amber Heard ??u ?ang g?p khó kh?n trong c?ng vi?c.

Johnny Depp b? m?t vai di?n, m?t h?p ??ng qu?ng cáo

Johnny Depp và Amber Heard cùng tr?y tr?t b??c ra kh?i v? ly h?n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNam di?n viên Johnny Depp?

Sau khi tòa án ra phán quy?t r?ng qu? th?c nam di?n viên Johnny Depp ?? có hành ??ng b?o hành v? - n? di?n viên Amber Heard, nh?ng d? án phim v?n ?? ky k?t h?p tác v?i Johnny Depp li?n ch?m d?t th?a thu?n và nhà s?n xu?t nhanh chóng giao vai cho di?n viên khác.

S? nghi?p c?a Johnny Depp trong l?nh v?c di?n xu?t li?n r?i vào m?t giai ?o?n khó kh?n, ??y th? thách b?i h?n lúc nào h?t, ??i t? c?a di?n viên ?ang ???c yêu c?u ph?i th?t trong s?ch, kh?ng dính dáng t?i nh?ng scandal qu?y r?i, b?o hành ph? n? - m?t cau chuy?n th?i s? ? Hollywood trong vài n?m tr? l?i ?ay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?u tr??c ?ay Johnny Depp v?n là g??ng m?t tài t? h?p d?n các h?p ??ng qu?ng cáo, thì gi? ?ay, g?n nh? ch? còn... m?t th??ng hi?u ?ình ?ám v?n ?ang ti?p t?c s? d?ng hình ?nh c?a Johnny Depp ?? qu?ng cáo cho s?n ph?m n??c hoa c?a h?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng fan trung thành c?a Johnny Depp quá "c?m ??ng" tr??c quy?t ??nh c?a th??ng hi?u này, ?? ??ng lo?t h? hào, kêu g?i nhau ?i mua s?n ph?m n??c hoa c?a th??ng hi?u duy nh?t còn ch?a h?y h?p ??ng qu?ng cáo v?i Johnny Depp.

Dù v?y, kh?ng ph?i kh?ng có nh?ng ph?n ?ng trái chi?u t? phía d? lu?n. Sau khi qu?ng cáo n??c hoa có s? xu?t hi?n c?a Johnny Depp ???c phát trên truy?n hình Anh, ??i di?n c?a ??n v? chuyên qu?n ly các n?i dung qu?ng cáo t?i Anh (Advertising Standards Authority) ?? chia s? v?i báo gi?i:

"Chúng t?i nh?n ???c 11 l?i phàn nàn t? c?ng chúng sau khi qu?ng cáo này xu?t hi?n trên truy?n hình, nh?ng ng??i g?i ?i?n ??u cho r?ng Johnny Depp kh?ng nên ti?p t?c xu?t hi?n trong nh?ng qu?ng cáo chi?u trên truy?n hình ngay sau khi phán quy?t c?a tòa án v?a ???c ??a ra m?i ?ay".

Amber Heard b? 1,5 tri?u anti-fan ph?n ??i vi?c xu?t hi?n trong "Aquaman 2"

Johnny Depp và Amber Heard cùng tr?y tr?t b??c ra kh?i v? ly h?n - 2

N? di?n viên Amber Heard (trái) trong vai Mera c?a phim "Aquaman" (ph?i)

Lá th? ng? ???c th?c hi?n online yêu c?u nhà s?n xu?t c?t vai c?a Amber Heard kh?i b? phim ?i?n ?nh "Aquaman 2" hi?n ?? có h?n 1,5 tri?u ch? ky. Lá th? ng? này xu?t hi?n sau khi Johnny Depp b? m?t vai trong d? án phim "Fantastic Beasts".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n t?i, s? l??ng ch? ky mà lá th? ng? này nh?n ???c ?? khá nhi?u, khi?n cau chuy?n này ???c xu?t hi?n trên nhi?u m?t báo và ch?c ch?n nhà s?n xu?t c?a "Aquaman 2" s? ph?i ?? m?t t?i.

Trong "Aquaman" (2018), Amber Heard vào vai nàng Mera xinh ??p s?ng trong v??ng qu?c d??i ?áy ??i d??ng - Atlantis. Trong th?i gian qua, khi xu?t hi?n nh?ng tin ??n r?ng Amber Heard s? kh?ng xu?t hi?n trong ph?n phim ti?p theo c?a "Aquaman", Amber Heard ?? lên ti?ng kh?ng ??nh r?ng c? s? tr? l?i v?i vai di?n Mera:

"T?i r?t ph?n khích tr??c tình c?m yêu m?n c?a các fan c?ng nh? nh?ng ?ánh giá tích c?c mà h? dành cho phim 'Aquaman', b? phim và nhan v?t Mera ?? nh?n ???c nhi?u tình c?m, ?i?u ?ó ??ng ngh?a v?i vi?c chúng t?i s? quay tr? l?i".

Hi?n t?i, sau khi ?? ly h?n xong xu?i ???c 3 n?m, h?n c? Johnny Depp và Amber Heard ??u ??... "th?m m?t" sau hàng lo?t nh?ng cáo bu?c ???c ??a ra b?i c? ??i bên và nh?ng phiên xét x? t?i tòa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ??t bi?n ch?ng l?y gì làm vui v? trong ??i t? ?? tr? thành m?t cú giáng m?nh vào c? s? nghi?p và hình ?nh c?a c? hai bên tr??c c?ng chúng. V?i nh?ng thi?t h?i nh?n ti?n và nh?ng nguy c? có th? x?y ra, c? Johnny Depp và Amber Heard ??u ?ang tr?y tr?t b??c ?i sau ly h?n và r?i vào m?t giai ?o?n khó kh?n kh?ng ng?.

Bích Ng?c
Theo Insider/The Guardian