Cà phê nguyên b?n

Bí quy?t gi? h??ng v? th? m?c c?a cà phê hòa tan ?en

(Dan trí) - Cà phê hòa tan ?en ???c c?u thành t? nh?ng h?t cà phê th? tuy?n ch?n, mang trong mình tinh hoa c?a t?ng vùng s?n c??c, qua cách ch? bi?n bí thu?t nh?m gi? l?i tr?n v?n h??ng cà phê m?c.

T? h?t gi?ng ??n h?t cà phê

(Dan trí) - ?? có ???c nh?ng h?t cà phê th?m ngon, ph?i tr?i qua r?t nhi?u b??c: Gieo tr?ng, thu ho?ch, xát v?, ph?i s?y,…

H??ng v? ??i ngàn c?a h?t cà phê rang xay

(Dan trí) - Ch?t l??ng cà phê nguyên b?n ??n t? vùng nguyên li?u S?n La v?i h??ng v? m?nh m? ??c ?áo khó quên, ?ánh th?c b?n b?ng t?nh ban mai.

Kh?ng gian tr?ng bày “hành trình” h?t cà phê ??c ?áo t?i Hà N?i

(Dan trí) - Kh?ng ch? ???c th??ng th?c h??ng v? cà phê nguyên b?n, du khách còn ???c tr?i nghi?m kh?ng gian m? ph?ng l?i toàn b? quá trình t? tr?ng tr?t ??n s? ch? h?t cà phê ?? cho ra tách cà phê th?m ngon.

10h30 sáng là th?i gian ly t??ng ?? u?ng cà phê

(Dan trí) - Theo y ki?n chuyên gia, th?i ?i?m ly t??ng nh?t ?? u?ng cà phê là trong kho?ng th?i gian t? 9h30 ??n 11h30 sáng, khi n?ng ?? hoóc-m?n kích thích c?m giác c?ng th?ng trong c? th? còn th?p.

20 n?m nang t?m th??ng hi?u cà phê Vi?t

(Dan trí) - 20 n?m qua, Minh Ti?n coffee ?? sát cánh cùng 4.000 h? n?ng dan các vùng nguyên li?u ?i?n Biên, S?n La, Lam ??ng, và t?n c? Lào... ?? cùng nhau nang t?m giá tr? cà phê Vi?t Nam.

Nh?ng s? th?t b?t ng? v? cà phê

(Dan trí) - Cà phê là m?t trong nh?ng th?c u?ng ???c yêu thích nh?t trên th? gi?i, có hàng tri?u ng??i u?ng cà phê m?i ngày. Nh?ng có nh?ng th?ng tin b?t ng? v? cà phê mà kh?ng ph?i ai c?ng bi?t…

Phong cách Cà phê