Th? b?y, 07/11/2020 - 16:15

H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam 2020 và t?m ng?ng ho?t ??ng

Dan trí

BTC Hoa h?u Vi?t Nam cho bi?t ?? ??ng y v?i ??n xin rút lui, kh?ng tham gia ?êm di?n t?i ngày 12/11 t?i V?ng Tàu c?a Hoa h?u H??ng Giang. Ng??i ??p c?ng tuyên b? t?m ng?ng ho?t ??ng m?t th?i gian.

Sau nhi?u ngày ch?u s? ch? trích c?a d? lu?n vì cách ??i phó v?i anti fan, H??ng Giang b? khán gi? ??ng lo?t "t?y chay" trong các ch??ng trình talkshow, event... và g?n ?ay nh?t là ?êm chung k?t Hoa h?u Vi?t Nam 2020 di?n ra vào t?i ngày 12/11 t?i V?ng Tàu, H??ng Giang góp m?t trong vai trò ca s? hát chính.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, v??ng ph?i s? ph?n ??i, áp l?c t? d? lu?n, chi?u ngày 7/11 Ban t? ch?c cu?c thi cho bi?t ??n v? ?? ??ng y v?i ??n xin rút kh?i ch??ng trình c?a ca s? H??ng Giang vì ly do s?c kh?e kh?ng ??m b?o. N? ca s? chia s? thêm, ?n ào trong nh?ng ngày qua ?nh h??ng tiêu c?c ??n s?c kh?e và tinh th?n c?a c?, th?i gian này c? mong mu?n ???c dành cho b?n than ?? ngh? ng?i và ?n ??nh l?i c?ng vi?c.

H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam 2020 và t?m ng?ng ho?t ??ng - 1

H??ng Giang có m?t trong poster chung k?t ch??ng trình Hoa h?u Vi?t Nam 2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, H??ng Giang còn ??a ra th?ng báo s? t?m ng?ng ho?t ??ng m?t th?i gian, c? vi?t: “B?i tr??c nh?ng s? vi?c ?? x?y ra trên m?ng x? h?i, H??ng Giang ngh? mình c?n có m?t th?i gian ?? suy ngh? và ?i?u ch?nh l?i b?n than mình. H??ng Giang s? t?m d?ng m?t s? h?at ??ng ngh? thu?t m?t th?i gian, ??ng th?i t?p trung cho nh?ng d? án c?ng ??ng mà H??ng Giang tam huy?t. Xin m?t l?n n?a c?m ?n và cáo l?i cùng BTC ch??ng trình. H??ng Giang chúc ch??ng trình Hoa H?u Vi?t Nam 2020 di?n ra thành c?ng t?t ??p”.

H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam 2020 và t?m ng?ng ho?t ??ng - 2

??n xin rút lui và xin l?i c?a Hoa h?u chuy?n gi?i H??ng Giang.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?ng báo này c?a H??ng Giang ?? ???c phía BTC ch?p nh?n và th?ng qua mà kh?ng ph?i ch?u kho?n b?i th??ng nào, hi?n ch??ng trình Hoa h?u Vi?t Nam ?ang g?p rút?hoàn thi?n l?i?các ti?t m?c?vì s? thay ??i b?t ng? này.

H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam 2020 và t?m ng?ng ho?t ??ng - 3

Trong nh?ng ngày qua, cau chuy?n “kh?u chi?n” trên m?ng gi?a Hoa h?u chuy?n gi?i H??ng Giang và anti fan di?n ra khá r?m r?. Group l?p ra ?? "t?y chay" c? lên ??n 150 ngàn thành viên. H??ng Giang ?? kh?ng ng?i lên ti?ng ?áp tr? l?n ?e d?a s? “x? ly” nh?ng ng??i ??ng t?i nh?ng th?ng tin kh?ng hay v? mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, cách c? x? c?a H??ng Giang ?? khi?n c?ng ??ng m?ng càng thêm n?i gi?n, anti fan còn t?n c?ng hàng lo?t các ch??ng trình có s? tham gia c?a H??ng Giang ?? yêu c?u ng?ng h?p tác v?i c?.

Ban ??u, H??ng Giang khá c?ng r?n, quy?t x? ly t?i cùng nên t? m?t group ?? có thêm nhi?u các group khác ???c thành l?p ?? ??y "làn sóng t?y chay" càng m?nh h?n. Th? nh?ng vào ngày 4/11, H??ng Giang ?? ??ng t?i l?i xin l?i chính th?c c?a mình, cùng v?i hi v?ng khép l?i nh?ng lùm xùm trong su?t m?y ngày qua.

B?ng Chau