Th? n?m, 03/12/2020 - 16:48

H?ng Di?m hé l? v? vai di?n n?i lo?n, yêu H?ng ??ng ngay t? ??u phim

Dan trí

"H??ng d??ng ng??c n?ng" là phim m?i nh?t ?ánh d?u s? tái h?p c?a c?p ??i H?ng Di?m - H?ng ??ng. Phim chính th?c lên sóng gi? vàng màn ?nh nh? vào 14/12 này.

Theo ??o di?n V? Tr??ng Khoa, b? phim "H??ng d??ng ng??c n?ng" khai thác ?? tài v? gia ?ình và than ph?n ng??i ph? n?. Ng??i ph? n? có th? c?ng r?n, m?nh m?, quy?t li?t… ? bên ngoài nh?ng ?n sau bên trong lu?n ?i tìm ?i?m t?a cho ni?m tin c?a mình.

H?ng Di?m hé l? v? vai di?n n?i lo?n, yêu H?ng ??ng ngay t? ??u phim - 1

Nhan v?t trung tam c?a phim tên Minh do L??ng Thu Trang ??m nh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhim dài 36 t?p, xoay quanh cau chuy?n c?a c? gái tên Minh v?i nh?ng m?i quan h? gia ?ình ph?c t?p. Theo ?ó, ?ang có cu?c s?ng êm ??m, b?ng m?t ngày Minh ??i m?t cu?c ?ua tranh quy?n l?c c?a các thành viên trong chính gia ?ình mình v?i ??y r?y am m?u, tham v?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhan v?t trung tam c?a là Minh ???c giao cho?L??ng Thu Trang. Minh là m?t c? gái có di?n bi?n tam ly r?t ph?c t?p, b?i v?i m?i nhan v?t trong phim, c? ?y l?i ph?i có cách hành x? khác nhau. C? ?y lu?n b?t ra s? m?nh m?, có th? ch?ng ?? t?t c? m?i th? trong m?i hoàn c?nh.

"H??ng d??ng ng??c n?ng" c?ng là phim ?ánh d?u s? tr? l?i c?a NSND Thu Hà sau 6 n?m xa r?i màn ?nh. Trong phim, "nhan s?c kh?ng tu?i c?a màn ?nh Vi?t" ??m vai B?ch Cúc, m?t ng??i ph? n? quy?n l?c, s?c s?o và gánh vác c? c? nghi?p nhà ch?ng.

H?ng Di?m hé l? v? vai di?n n?i lo?n, yêu H?ng ??ng ngay t? ??u phim - 2

Phim ?ánh d?u s? tr? l?i c?a NSND Thu Hà sau 6 n?m xa r?i màn ?nh.

"?ay là vai di?n mà ngay khi ??c k?ch b?n t?i ?? c?m th?y r?t thú v? vì nó khác ch?t v?i mình. Và ?ay c?ng là l?n ??u tiên t?i nh?n vai s?c s?o và quy?n l?c trên màn ?nh", n? ngh? s? cho bi?t.

Riêng c?p ??i H?ng ??ng - H?ng Di?m thì ti?t l? ?ay là phim c? hai ???c yêu nhau ngày t? ??u phim. Khác v?i nh?ng l?n tr??c, h? yêu nhau nh?ng toàn g?p chuy?n tr?c tr? ho?c có tình yêu kh?ng tr?n v?n.

H?ng Di?m vào vai Minh Chau, m?t c? gái b? ngoài r?t nhu mì nh?ng bên trong là c? gái c?c k? n?i lo?n. Và ?? th? hi?n r? nét tính cách nhan v?t, n? di?n viên ?? ch?p nh?n c?t ph?ng mái tóc dài gìn gi? bao n?m.

H?ng Di?m hé l? v? vai di?n n?i lo?n, yêu H?ng ??ng ngay t? ??u phim - 3
H?ng Di?m hé l? v? vai di?n n?i lo?n, yêu H?ng ??ng ngay t? ??u phim - 4
H?ng Di?m hé l? v? vai di?n n?i lo?n, yêu H?ng ??ng ngay t? ??u phim - 5

Phim có nhi?u c?nh than m?t c?a c?p ??i H?ng Di?m - H?ng ??ng.

"So v?i các vai di?n tr??c ?ay là vai có nhi?u ch?t H?ng Di?m nh?t. ?ay là phim ??u tiên mà H?ng Di?m và H?ng ??ng ???c yêu nhau ngay t? ??u phim", H?ng Di?m ti?t l?.

H?ng ??ng vào vai Trung Kiên, m?t vai di?n ch?a nhi?u y?u t? b?t ng?.

Phim còn có s? tham gia c?a NS?T Trung ??c, NSND C?ng Ly, Van Dung, Vi?t Anh, ?ình Tú, Do?n Qu?c ?an, Qu?nh Kool...

Hà Tùng Long