Th? hai, 30/11/2020 - 10:37

Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t?

Dan trí

Nhi?u ng??i ??t ra cau h?i: "Li?u Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t khi ?? kh?ng trao ng?i v? Hoa kh?i nh? ?? án xin c?p phép ban ??u?".

Vi?c Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 (Miss Tourism Vietnam?2020) - m?t cu?c thi s?c ??p c?p qu?c gia, ???c c?p phép b?i B? VHTT&DL, ch? trao danh hi?u á kh?i 1 và á kh?i 2, kh?ng có danh hi?u Hoa kh?i ?? gay ra nhi?u khó hi?u ??i v?i d? lu?n.

Khó hi?u b?i ?ay là l?n ??u tiên trong l?ch s? các cu?c thi nhan s?c c?p qu?c gia, BGK l?n BTC kh?ng tìm ???c ng??i ?? trao ng?i v? v??ng mi?n. ?i?u này c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c, cu?c thi ?? kh?ng th?c hi?n ?úng các n?i dung ?? trình bày trong ?? án xin c?p phép ban ??u. Nhi?u ng??i ??t ra cau h?i "Li?u Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t khi ?? kh?ng trao ng?i v? Hoa kh?i nh? ?? án xin c?p phép ban ??u?".

Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKho?nh kh?c 3 ng??i ??p trong Top 5 Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam h?i h?p ch? ??i k?t qu? nh?ng cu?i cùng kh?ng ai ???c x??ng tên.

Trao ??i v?i Dan trí v? v?n ?? này, ?ng Tr?n H??ng D??ng - Phó C?c tr??ng C?c Ngh? thu?t bi?u di?n cho bi?t, ngay sau khi ?êm Chung k?t Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam k?t thúc, C?c ?? ch? ??o BTC cu?c thi ph?i có báo cáo C?c v? v?n ?? này.

Theo ?ng Tr?n H??ng D??ng, trong ?? án xin c?p phép, ??n v? t? ch?c cu?c thi là C?ng ty TNHH Qu?ng cáo - Truy?n th?ng T?m và Cám t? ch?c có nêu r? n?i dung ?êm Chung k?t s? tìm ra ng??i ??p ?? trao gi?i Hoa kh?i, á kh?i 1 và á kh?i 2. Tuy nhiên, BGK và BTC có quy?n trao ho?c kh?ng trao m?t danh hi?u nào ?ó so v?i ?? án. T?c là, h? có quy?n linh ho?t khi thay ??i n?i dung trong ?? án ?? phù h?p v?i tình hình th?c t?. Mi?n sao, sau ?ó, BTC có báo cáo c? th? v? vi?c thay ??i này v?i C?c.

"Vi?c trao gi?i th??ng nh? th? nào thu?c v? th?m quy?n c?a BGK và BTC Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020. Vi?c h? kh?ng tìm ???c ng??i ??p nh?t ?? trao danh hi?u Hoa kh?i Du l?ch 2020 c?ng là chuy?n bình th??ng. ?i?u này kh?ng vi ph?m pháp lu?t. Tr??ng h?p, trong quá trình t? ch?c cu?c thi, n?u phát hi?n có thí sinh vi ph?m mà BTC v?n cho thí sinh ?ó ti?p t?c thi thì C?c m?i ph?i có ch? ??o x? ly ngay.

Tuy nhiên, ngay sau khi cu?c thi k?t thúc, chúng t?i c?ng ?? yêu c?u BTC có báo cáo. Báo cáo này kh?ng ph?i ?? x? ph?t hay th?m ??nh gì mà b?t c? cu?c thi Hoa h?u, Hoa kh?i, Ng??i ??p nào ???c c?p phép b?i C?c Ngh? thu?t bi?u di?n thì khi k?t thúc ??u ph?i báo cáo l?i k?t qu?. Thành c?ng hay kh?ng thành c?ng c?ng ??u ph?i báo cáo", ?ng Tr?n H??ng D??ng cho bi?t.

Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t? - 2
Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t? - 3

Kho?nh kh?c trao danh hi?u á h?u 2 cho Ng? Th? M? H?i và á h?u 1 cho Bùi Minh Anh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo C?c phó C?c Ngh? thu?t bi?u di?n, vi?c BGK và BTC Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 kh?ng tìm ra ???c g??ng m?t x?ng ?áng nh?t ?? trao gi?i Hoa kh?i c?ng là ?i?u bình th??ng. Nhi?u cu?c thi trong các l?nh v?c: am nh?c, ?i?n ?nh, san kh?u… c?ng t?ng có "ti?n l?" kh?ng có gi?i th??ng cao nh?t. Ch? có ?i?u, ?ay là l?n ??u tiên x?y ra ??i v?i m?t cu?c thi s?c ??p quy m? c?p qu?c gia nên nhi?u ng??i ch?a quen. Tuy nhiên, trên th? gi?i, chuy?n này kh?ng ph?i hi?m g?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?c thi Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam ???c c?p phép và t? ch?c l?n ??u tiên vào n?m 2017. ? n?m ??u tiên, ng?i v? Hoa kh?i ?? ???c trao cho ?? Tr?n Khánh Ngan (sinh n?m 1994), g?c ??ng Nai. N?m nay, cu?c thi ???c t? ch?c trong khu?n kh? L? h?i v?n hóa th? c?m Vi?t Nam l?n 2 t?i TP Gia Ngh?a, t?nh ??k N?ng. Ngay t? ??u mùa gi?i, cu?c thi ?? ???c xem "lép v?" h?n so v?i mùa ??u tiên. So v?i quy m? cu?c thi s?p ??p c?p qu?c gia, các vòng thi trình di?n c?a Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 di?n ra khá nhanh g?n, ??n gi?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? 30 ng??i ??p, BGK l?n l??t ch?n Top 10, Top 5. Ngay sau khi ch?n ???c Top 5 g?m: V? Minh Th? (Nam ??nh), N?ng Th? Thiêng (Cao B?ng), Bùi Bích Di?p (Hà N?i), Ng? Th? M? H?i (??k L?k) và Bùi Minh Anh (??k N?ng), các thí sinh l?n l??t b??c vào ph?n thi ?ng x?. Tuy nhiên, ph?n thi ?ng x? n?m nay kh?ng ???c ?ánh giá cao vì n?i dung s? sài t? cau h?i ??n cau tr? l?i c?a thí sinh.

Các cau h?i ch? y?u xoay quanh ch? ?? d?ch Covid-19 nh?: Cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 là m?t trong nh?ng cu?c thi ???c t? ch?c sau mùa d?ch Covid-19 kéo dài. Là m?t thí sinh b?n có c?m ngh? gì?; Nhi?u ng??i cho r?ng n?m nay là m?t n?m ??y sóng gió v?i d?ch b?nh, thiên tai kéo ??n. B?n than b?n ?? tr?i qua n?m nay nh? th? nào và mong ch? ?i?u gì s?p t?i?...

Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t? - 4

Nhan s?c á h?u Ng? Th? M? H?i sau ?êm ??ng quang.

Khi ???c h?i c?m ngh? v? cu?c thi, á kh?i 2 Ng? Th? M? H?i tr? l?i l?c ??. C? nói: "Cu?c thi này là b??c ??u tiên và em s? c? g?ng ?? truy?n bá hình ?nh Vi?t Nam ??n b?n bè qu?c t?". B?n than MC Anh Duy d??ng nh? c?ng c?m th?y ph?n tr? l?i này quá ng?n g?n nên ?? h?i khéo thí sinh: "Em có mu?n b? sung gì kh?ng?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i cau h?i "B?n có ngh? r?ng Ng??i ??p, Hoa h?u nên g?n li?n v?i các ho?t ??ng thi?n nguy?n, kêu g?i m?i ng??i b?o v? m?i tr??ng kh?ng và vì sao?", á kh?i 1 Bùi Minh Anh c?ng ??a ra ph?n tr? l?i kh?ng ?úng tr?ng tam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng gay th?t v?ng nh?t trong ?êm thi Chung k?t v?n là màn c?ng b? k?t qu? cu?i cùng. Nhi?u khán gi? cho r?ng k?ch b?n ch??ng trình ???c xay d?ng v? duyên, nh? m?t trò h? trên sóng truy?n hình. N?u kh?ng trao gi?i Hoa kh?i, BTC nên c?ng b? s?m, thay vì ?? ba c? gái ??ng n?m tay nhau và h?i h?p ch? ??i k?t qu?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay c? b?n than MC Duy Anh và Qu?nh Chi c?ng t? ra b?i r?i khi m? phong bì k?t qu? ?? c?ng b?. Th?m chí, MC Duy Anh sau khi ??c k?t qu? ?? kh?ng tin vào m?t mình nên nh??ng ph?n c?ng b? l?i cho Qu?nh Chi.

Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 có ph?m lu?t? - 5

Nhan s?c á kh?i 1 Bùi Minh Anh sau ?êm ??ng quang.

Ngay sau ?êm Chung k?t k?t thúc, trên fanpage cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020, nhi?u khán gi? ?ang kêu g?i t?y chay ch??ng trình vì kh?ng ??ng tình k?t qu?.

"Khoan bàn ??n chuy?n kh?ng trao danh hi?u Hoa kh?i, cách ban t? ch?c ?? ba c? gái ??ng trên san kh?u r?i ch?ng h?ng th?c s? v? duyên. T?i v?n kh?ng th? ly gi?i ?i?u này", khán gi? Lam Anh b?c xúc.

B?n than ?? Tr?n Khánh Ngan - Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2017 c?ng bày t?: "Th?t s? c?m xúc c?a t?i hoàn toàn b?t ng? và m?t chút h?t h?ng. T?i c?ng kh?ng ng? k?t qu? s? nh? v?y. Tuy nhiên, t?i t?n tr?ng quy?t ??nh c?a BGK và BTC b?i ?ó là s? l?a ch?n c?a h?".

Hà Tùng Long

?nh: BTC