Th? n?m, 03/12/2020 - 08:03

Hà T?nh: Phát hi?n ng?i m? c? kho?ng 2000 n?m tu?i

Dan trí

Trong quá trình thi c?ng tuy?n kênh tiêu n??c ? x? Xuan H?ng (huy?n Nghi Xuan, Hà T?nh) các c?ng nhan ?? phát hi?n ng?i m? c? ? ?? sau 1,5m.

Chi?u ngày 2/12, ?ng Nguy?n Phi Ph??ng, Ch? t?ch UBND x? Xuan H?ng cho bi?t, các c?ng nhan thi c?ng tuy?n kênh tiêu n??c khu dan c? thu?c th?n 4 v?a phát hi?n m?t ng?i m? c? sau 1,5m (trong m? kh?ng có gì).

Sau khi phát hi?n ng?i m?, chính quy?n ??a ph??ng ?? c?t c? ng??i tr?ng coi c?n th?n, ??ng th?i báo cáo v?i c? quan ch?c n?ng.

Hà T?nh: Phát hi?n ng?i m? c? kho?ng 2000 n?m tu?i - 1

Ng?i m? c? ???c phát hi?n ? ?? sau 1,5m.

Theo th?ng tin t? ?oàn cán b? B?o tàng Hà T?nh, ?ay có th? là m?t ng?i m? c? ???c táng th?c theo t?p t?c c?a ng??i Vi?t c? v?i chi?c quan tài d?ng hình bán nguy?t ???c ch?n c?t vào kho?ng th? k? 1 tr??c C?ng nguyên (cách nay kho?ng 2000 n?m).

Lo?i hình m? c? này t?ng ???c phát hi?n ? m?t s? n?i trên ??a bàn Hà T?nh nh? x? Hòa L?c (??c Th?), Thiên L?c (Can L?c), th? x? H?ng L?nh và th? tr?n Xuan An (Nghi Xuan).

C?ng theo B?o tàng Hà T?nh, vi?c phát hi?n ng?i m? c? nói trên giúp các nhà nghiên c?u kh?o c? tìm hi?u sau thêm v? các hình th?c mai táng c?a ng??i Vi?t c?, góp ph?n minh ch?ng cho b? dày l?ch s? c?a vùng ??t Nghi Xuan nói riêng và Hà T?nh nói chung.

Ti?n Hi?p