Th? hai, 30/11/2020 - 10:30

First News ???c ch?n xu?t b?n h?i ky c?a c?u t?ng th?ng Obama t?i Vi?t Nam

Dan trí

H?i ky "A Promised Land" ???c phát hành 3 tri?u b?n t?i M? trong l?n xu?t b?n ??u tiên. T?i Vi?t Nam, cu?n sách này s? ???c First News phát hành và ra m?t ??c gi? trong th?i gian s?m nh?t.

Ngày 17/11 v?a qua, dù d?ch Covid -19 v?n ?ang bùng phát m?nh t?i M?, t? truy?n "A Promised Land" (T?m d?ch: Mi?n ??t h?a) c?a c?u T?ng Th?ng Barack Obama ?? phát hành h?n 3 tri?u b?n trong l?n in ??u tiên và ngay l?p t?c t?o nên c?n s?t, v?i h?n 890.000 b?n ???c bán trong ngày ??u tiên phát hành t?i M?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThành c?ng v?i s? ti?n ??u giá k? l?c ?? mua b?n quy?n hai cu?n h?i ky "Ch?t Michelle" và "A Promised Land", c?ng ty V?n hóa sáng t?o First News - Trí Vi?t ?? nh?n ???c ??y ?? file cu?n h?i ky gay s?t c?a c?u T?ng th?ng Obama t? nhà xu?t b?n Penguin Random House - n?i n?m gi? b?n quy?n tác ph?m, t? New York chuy?n v?. D? ki?n, h?i ky c?a c?u T?ng th?ng Obama s? ???c First News biên d?ch và xu?t b?n ?? ph?c v? b?n ??c Vi?t Nam trong th?i gian s?m nh?t.

First News ???c ch?n xu?t b?n h?i ky c?a c?u t?ng th?ng Obama t?i Vi?t Nam - 1

H?i ky "A Promised Land" dày 768 trang, là t?p ??u tiên trong b? hai t?p sách c?a c?u T?ng th?ng Barack Obama. Tác ph?m vi?t v? nh?ng b??c ??u trong s? nghi?p chính tr? c?a c?u T?ng th?ng M?, chi?n d?ch tranh c? t?ng th?ng n?m 2008 c?a ?ng và k?t thúc t?i s? ki?n cái ch?t c?a trùm kh?ng b? Osama bin Laden n?m 2011.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i M?, nhà xu?t b?n Penguin Random House ?? d? ?oán s? ng??i ??t mua sách r?t l?n nên ?? in 3 tri?u b?n sách t?i th? tr??ng M?. ?? d? phòng s? ??n hàng t?ng cao h?n, nhà xu?t b?n này ?? thêm ph??ng án ??t in thêm m?t tri?u b?n t?i ??c và s?p x?p v?n chuy?n trên ba con tàu, 112 container ?? ??a v? M?.

Sau ngày 17/11/2020, t?p 1 c?a h?i ky s? ???c phát hành t?i nhi?u n??c trên th? gi?i, chuy?n ng? sang 25 th? ti?ng -? trong ?ó có ti?ng Vi?t, ti?ng Tay Ban Nha, ti?ng Trung, ti?ng ? R?p, ti?ng Czech, ti?ng Ph?n Lan.

?ng bà Obama ?? bán b?n quy?n nh?ng cu?n h?i ky c?a mình cho ??n v? xu?t b?n t?i M? v?i giá lên ??n 65 tri?u USD và gay ???c nh?ng thành c?ng vang d?i. Ch? riêng cu?n h?i ky n?i ti?ng c?a c?u ?? nh?t phu nhan Michelle Obama ?? bán ???c h?n 8,1 tri?u b?n, tính riêng t?i M? và Canada cho t?i th?i ?i?m này. Sách c?ng t?o nên m?t hi?n t??ng xu?t b?n t?i Vi?t Nam v? th? lo?i h?i ky phu nhan nguyên th? th? gi?i sau H?i ky Hilary Clinton, c?ng do First News - Trí Vi?t chuy?n ng? phát hành ? Vi?t Nam.

N?m ngoái, First News - Trí Vi?t ?? tham gia ??u giá Royalty Auction qu?c t?, v??t qua hàng ch?c NXB trong n??c ?? mua b?n quy?n hai cu?n h?i ky "Becoming" và "A Promised Land" ?? xu?t b?n hai tác ph?m này b?ng ti?ng Vi?t v?i s? ti?n k? l?c. B? ??i h?i ky là sách có giá b?n quy?n cao nh?t l?ch s? xu?t b?n Vi?t Nam.

First News ???c ch?n xu?t b?n h?i ky c?a c?u t?ng th?ng Obama t?i Vi?t Nam - 2

H?i ky "Ch?t Michelle" ?? gay c?n s?t v?i ??ng ??o b?n ??c Vi?t Nam, ???c r?t nhi?u b?n ??c và báo ?ài nh?c t?i trong m?t n?m v?a qua. Vì v?y, "A Promised Land" - tác ph?m n?i ti?ng ?ang gay s?t ngành xu?t b?n trên toàn th? gi?i c?ng ???c k? v?ng s? vi?t ti?p nh?ng k? l?c m?i ? Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ??i di?n c?a First News -Trí Vi?t, vì ?nh h??ng c?a d?ch b?nh Covid-19, c?ng ?o?n mua và trao ??i b?n quy?n sách b? gián ?o?n, h?i ky "A Promised Land" có th? m?t vài tháng ?? biên d?ch, chuy?n ng? và phát hành b?ng ti?ng Vi?t. First News - Trí Vi?t s? s? c? g?ng ra m?t h?i ky c?a c?u T?ng th?ng Obama b?ng ti?ng Vi?t trong th?i gian s?m nh?t ?? ?áp ?ng s? mong ch? c?a ??c gi?.

Theo First News

T? khóa: