Th? b?y, 21/11/2020 - 00:09

?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020

Dan trí

Tr?i qua các ph?n thi trong ?êm chung k?t, ng??i ??p ?? Th? Hà SBD 245 ?? ??ng quang Hoa h?u Vi?t Nam 2020. Danh hi?u á h?u 1 thu?c v? Ph?m Ng?c Ph??ng Anh và Nguy?n Lê Ng?c Th?o giành ng?i á h?u 2.

?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 1
Hoa h?u Vi?t Nam 2020 ?? Th? Hà.
?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHoa h?u Vi?t Nam 2020 ?? Th? Hà trong trang ph?c D? h?i

?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 3

Top 3 Hoa h?u Vi?t Nam 2020.

?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 4
Thí sinh hoa h?u Vi?t Nam 2020 trong trang ph?c d? h?i
?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 5
Màn trình di?n trang ph?c d? h?i ?n t??ng
?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 6
Thí sinh hoa h?u Vi?t Nam trong trang ph?c bikini
?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 7
?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 8

Top 5 ng??i ??p ???c yêu thích nh?t và Top 5 Ng??i ??p truy?n th?ng

?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 9
Thí sinh trình di?n bikini t?i ?êm chung k?t Hoa h?u Vi?t Nam 2020
?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 10

Dêm chung k?t Hoa h?u Vi?t Nam 2020 di?n ra t?i nay, 20/11 t?i Nhà thi ??u Phú Th? - TP.HCM, tr?c ti?p trên VTV3 và nhi?u ?ài ??a ph??ng v?i s? tham gia 35 thí sinh xu?t s?c t? kh?p các vùng mi?n trên c? n??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác thí sinh s? tr?i qua 3 vòng thi là trang ph?c áo dài, áo t?m và trang ph?c d? h?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ??o di?n Hoàng Nh?t Nam, có kh? n?ng s? dàn d?ng màn thuy?t trình ti?ng Anh, Pháp c?a thí sinh trong ?êm chung k?t, th? hi?n s? h?i nh?p, giao l?u v?i khán gi? qu?c t? do dàn thí sinh Hoa h?u Vi?t Nam ?a tài, ??ng ??u tho?i mái giao ti?p, th? hi?n suy ngh?, nói n?ng l?u loát.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t là Tan hoa h?u s? ??ng quang trong tà áo dài tr?ng. N?m 2020 có nhi?u d?u l?ng b?i d?ch b?nh, thiên tai, m?t mát. Vì v?y, vi?c ch?n tà áo là cách BTC, thí sinh và khán gi? tri an, t??ng nh? ??n nh?ng n?t l?ng, nh?ng m?t mát ?? qua. Tà áo dài tr?ng dành cho ??ng quang ch?t ch?a ??y s? t? hào cùng nhi?u xúc c?m bu?n vui….

?? Th? Hà giành v??ng mi?n Hoa h?u Vi?t Nam 2020 - 11
Các ng??i ??p t?p luy?n tr??c gi? G.

Nhóm PV V?n hoá