Th? ba, 01/12/2020 - 11:53

?êm nh?c c?a nh?ng ky ?c tu?i th? k? ni?m 5 n?m hành trình kh?ng ng?ng ngh?

Dan trí

Trong su?t 5 n?m qua, khán gi? tr? tu?i ?? d?n quen v?i s? có m?t c?a m?t d? án am nh?c giao h??ng ??c bi?t mang tên Concert of Childhood Memory v?i nh?ng giai ?i?u mang ??y k? ni?m thi?u th?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?m nh?c c?a tu?i th?, ? th?i ?i?m nh?ng n?m 2020, kh?ng còn ch? ??n thu?n là nh?ng giai ?i?u c?a l?i ru hay các bài hát thi?u nhi nh? các th? h? tr??c. ?ó còn là nh?ng giai ?i?u trong các b? phim ho?t hình n?i ti?ng th? gi?i, các b? phim chuy?n th? t? ti?u thuy?t cho l?a tu?i tr??ng thành… nh?ng y?u t? v?n hóa ??i chúng th? gi?i, cùng v?i s? phát tri?n c?a c?ng ngh?, d?n d?n tr? thành m?t ph?n c?a tu?i th? Vi?t Nam. Trong b?i c?nh ?ó, có nh?ng b?n tr? ?? l?a ch?n chính nh?ng giai ?i?u ?ó ?? t?o ra m?t chi?c c?u n?i gi?a gi?i tr? và am nh?c giao h??ng - nh?ng ?i?u t??ng nh? kh?ng có nhi?u s? k?t n?i - th?ng qua vi?c ch?i l?i các b?n nh?c trong phim v?i dàn nh?c. ?ó là d? án mang tên "Concert of Childhood Memory" - "?êm nh?c c?a nh?ng Ky ?c Tu?i th?".

Ra ??i t? n?m 2016, "Concert of Childhood Memory'' là chu?i ch??ng trình hòa nh?c th??ng niên do Intro Art t? ch?c, nh?m ??a nh?ng giai ?i?u g?n li?n v?i tu?i th? ??n khán gi? yêu nh?c qua góc nhìn c?a nh?c giao h??ng. Mong mu?n c?a ??i ng? th?c hi?n ch??ng trình là xay d?ng m?t c?ng ??ng các khán gi? yêu thích am nh?c giao h??ng và cùng nhau lan t?a tình yêu dành cho th? lo?i am nh?c v?n lu?n kén ng??i nghe t?i Vi?t Nam này. "Concert of Childhood Memory 2020: Coming Home" là ch??ng trình ??c bi?t k? ni?m 5 n?m ho?t ??ng c?a Concert of Childhood Memory, ?? di?n ra vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 11 t?i Phòng hòa nh?c l?n, H?c vi?n ?m nh?c Qu?c gia Vi?t Nam (Hà N?i), quy t? s? góp m?t c?a h?n 60 ngh? s? tr? ??y tài n?ng.

Ch??ng trình ?? t?o nên m?t "c?n s?t" vé ?n t??ng, khi toàn b? vé c?a 3 ?êm di?n ??u ?? ???c ??t tr??c ch? sau h?n 2 tu?n m? bán. H?y cùng nhìn l?i m?t s? hình ?nh c?a 3 ?êm di?n ?áng nh? này:

?êm nh?c c?a nh?ng ky ?c tu?i th? k? ni?m 5 n?m hành trình kh?ng ng?ng ngh? - 1
Các nh?c ph?m quen thu?c c?a nhà so?n nh?c Joe Hisaishi l?i m?t l?n n?a vang lên, nh?c nh? v? nh?ng k? ni?m ?u th? và c?m xúc "trong gia ?ình"
?êm nh?c c?a nh?ng ky ?c tu?i th? k? ni?m 5 n?m hành trình kh?ng ng?ng ngh? - 2

Nh?ng ngh? s? trong ch??ng trình ??u là nh?ng ng?oi còn r?t tr?

?êm nh?c c?a nh?ng ky ?c tu?i th? k? ni?m 5 n?m hành trình kh?ng ng?ng ngh? - 3

Ba ?êm di?n ??u "kín ch?" b?i nh?ng g??ng m?t còn r?t tr?, m?t ?i?u hi?m th?y trong các s? ki?n trình di?n am nh?c giao h??ng

?êm nh?c c?a nh?ng ky ?c tu?i th? k? ni?m 5 n?m hành trình kh?ng ng?ng ngh? - 4

Kh?ng ch? thu hút khán gi? tr? tu?i, ch??ng trình c?ng nh?n ???c s? ?ng h? t? ??ng ??o các gia ?ình và c?ng chúng l?n tu?i

Quan ??ng